ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi İnfliksimab İnfüzyonu Sonrasında Akut Faz Reaksiyonu [BMJ]
BMJ. 2019; 6(2): 64-66 | DOI: 10.14744/bmj.2019.37167

İnfliksimab İnfüzyonu Sonrasında Akut Faz Reaksiyonu

Ozan Ünlü1, Feyza Ünlü Özkan2, Ilknur Aktas2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Psöriyatik Artrit (PsA), psöriyazis (Ps) ile ilişkili olarak gelişen ve romatoid faktörün (RF) genellikle negatif olduğu inflamatuvar bir artrittir. Erkek ve kadınlarda görülme oranı benzer olmakla birlikte omurga tutulumu sıklıkla erkeklerde daha belirgindir. İnflamatuar romatizmal hastalıkların tedavisinde son yıllarda sıklıkla kullanılan tümör nekroz faktör (TNF) inhibitörü ilaçlar sayesinde birçok ilaca dirençli, persistan ve şiddetli Ps ve PsA etkin bir şeklide tedavi edilmektedir. Yüksek hastalık aktivitesi nedeniyle anti-TNF tedavi başladığımız PsA’lı bir olguda infliksimab infüzyonu sonrasında paradoksik olarak gelişen akut faz reaksiyonunu ve hastalık alevlenmesini literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Acute phase reaction, infliximab; psoriatic arthritis

Acute Phase Reaction After Infliximab Infusion

Ozan Ünlü1, Feyza Ünlü Özkan2, Ilknur Aktas2
1Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey
2Health Sciences University, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul

Psoriatic arthritis is an inflammatory condition associated with psoriasis and a negative test for rheumatoid factors. The male/female incidence ratio is 1/1.04; however, vertebral involvement is more prominent in male patients. Severe, persistent cases resistant to multiple drugs can be managed with anti-tumor necrosis factor (TNF) inhibitors, which have been successfully used in the treatment of inflammatory rheumatic diseases. Presently described is the case of a patient with psoriatic arthritis who developed a paradoxical inflammatory reaction after an infusion of infliximab together with exacerbation of the disease and was successfully treated with anti-TNF inhibitors.

Keywords: Acute phase reaction, infliximab; psoriatic arthritis.

Ozan Ünlü, Feyza Ünlü Özkan, Ilknur Aktas. Acute Phase Reaction After Infliximab Infusion. BMJ. 2019; 6(2): 64-66

Sorumlu Yazar: Ozan Ünlü, Türkiye
LookUs & Online Makale