ISSN 2149-0287
Effects of Vitamin D Supplementation on Cardiac Functions [BMJ]
BMJ. 2015; 2(1): 5-8

Effects of Vitamin D Supplementation on Cardiac Functions

Seval Ay, Ali Özdemir, Zeynep Demet İlgezdi, Gökhan Karakaya, Ali Burkan Akyıldız, Can Özdemir Tüzer, Birgül Özen, Ayşegül Dalbeler
Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital, Dept. of Cardiology, Istanbul, Turkiye

INTRODUCTION: In this study we aimed to investigate the effects of vitamin D supplementation on cardiac functions in stage III-IV systolic heart failure patients with concomitant vitamin D deficiency.
METHODS: This prospective study was carried out in 33 stage III or IV systolic heart failure patients (13 women, mean of 66.82 ± 10, 41 years, ranging from 35 to 86) with vitamin D deficiency. Serum 25-hydroxyvitamin D levels less than 20 ng/mL were accepted as vitamin D deficiency. All patients’ left ventricular ejection fraction, interventricular septum and posterior wall thickness at baseline and after vitamin D supplementation were measured with Area-Length method. In addition, all patients’ serum albumin, calcium, phosphorus and parathyroid hormone levels were determined at baseline and after the treatment. Serum 25 (OH) D levels were measured with by chromatographic method. All patients were treated with vitamin D (in the first 8 weeks, 50000IU/week of Ergocalciferol, in the remaining 6 weeks 14000IU/day Cholecalciferol and 1000mg/day Calcium) and followed for 14 weeks, while their routine medical therapy was not changed during the follow-up period.
RESULTS: The mean levels of serum calcium and albumin were increased significantly after the treatment (9.17±0.67 vs. 9.45 ± 0.42 mg/dL, p=0.017, 3.96 ± 0.45 vs. 4.06 ± 0.35 g/dL, p=0.035, respectively). Serum parathyroid hormone levels were decreased significantly (81.28 ± 71.27 vs 52.26 ± 19.12 pg/mL, p=0.003), while ejection fraction was increased significantly (36.3 ± 6.52 vs. 38.55 ± 6.06 %, p<0.001) after the treatment.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Vitamin D supplementation in patients with advanced systolic heart failure can lead to improvement of systolic function via its effects on parathyroid hormone, calcium and phosphorus.

Keywords: Heart failure, vitamin D supplementation, ejection fraction.

Vitamin D Takviyesinin Kardiyak Fonksiyonlar Üzerine Etkileri

Seval Ay, Ali Özdemir, Zeynep Demet İlgezdi, Gökhan Karakaya, Ali Burkan Akyıldız, Can Özdemir Tüzer, Birgül Özen, Ayşegül Dalbeler
Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital, Dept. of Internal Medicine, Istanbul, Turkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada eşzamanlı vitamin D eksikliği olan evre III-IV sistolik kalp yetmezliği hastalarında vitamin D takviyesinin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisi araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif çalışmaya vitamin D eksikliği olan 33 evre III-IV sistolik kalp yetmezliği hastası (13 kadın, ortalama yaş 66,82 ± 10, 41 yıl, 35-86 yaş aralığı 35-86) alındı. Serum 25-hidroksivitamin D seviyeleri < 20 ng/mL ise vitamin D eksikliği olarak kabul edildi. Tedavi öncesi ve sonrasında tüm hastaların sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, interventriküler septum ve arka duvar kalınlığı Area- Length metodu ile ölçüldü. Ek olarak tüm hastaların tedavi öncesi ve sonrası serum albumin, kalsiyum, fosfor ve paratiroid hormon seviyeleri ölçüldü. Serum 25 (OH) D seviyeleri kromatografik metot ile ölçüldü. Tüm hastalar vitamin D ile tedavi edildi (ilk 8 hafta 50000 IU/hafta Ergocalciferol, kalan 6 haftada 14000 IU/gün Cholecalciferol ve 1000 mg/ gün kalsiyum) ve 14 hafta takip edildi. Hastaların rutin medikal tedavileri takip periyodunda değiştirilmedi.
BULGULAR: Tedaviden sonra ortalama serum kalsiyum ve albumin seviyeleri önemli olarak yükseldi (sırasıyla 9,17 ± 0,67 ve 9,45 ± 0,42 mg/dL, p=0,017, 3,96 ± 0,45 ve 4,06 ± 0,35 g/dL, p=0,035). Tedaviden sonra sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu önemli olarak artarken (% 36,3 ± 6,52 ve 38,55 ± 6,06, p<0,001) serum paratiroid hormon seviyeleri önemli olarak azaldı (81,28 ± 71,27 ve 52,26 ± 19,12 pg/mL, p=0,003).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İleri sistolik kalp yetmezliği olan hastalarda vitamin D takviyesi paratiroid hormon, kalsiyum ve fosfor üzerine etkileri yoluyla sistolik fonksiyonda düzelmeye yol açabilir.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetmezliği, vitamin D takviyesi, ejeksiyon fraksiyonu

Seval Ay, Ali Özdemir, Zeynep Demet İlgezdi, Gökhan Karakaya, Ali Burkan Akyıldız, Can Özdemir Tüzer, Birgül Özen, Ayşegül Dalbeler. Effects of Vitamin D Supplementation on Cardiac Functions. BMJ. 2015; 2(1): 5-8

Corresponding Author: Seval Ay, Türkiye
LookUs & Online Makale