ISSN 2149-0287
Satisfaction of Patients and Their Relatives Who Received Health Service at Home [BMJ]
BMJ. Ahead of Print: BMJ-39200 | DOI: 10.14744/bmj.2020.39200

Satisfaction of Patients and Their Relatives Who Received Health Service at Home

Özden Güdük1, Özlem Güdük2, Yaşar Sertbaş3
1Maltepe State Hospital, Istanbul
2Istanbul Provincial Health Directorate, Istanbul
3Istanbul Provincial Health Directorate, Public Hospitals Services Directorate-2, Istanbul

INTRODUCTION: Aim: Measuring the satisfaction of users is one of the important indicators used in the evaluation of quality in home health services.

METHODS: Method: In this study, the satisfaction of the patients and their relatives receiving health care at home was measured by using the Home Health Services Patient Experience Questionnaire. The questionnaire was applied to 375 people and the data obtained were analyzed using the SPSS (Statistical Package for Social Sciences for Windows 22) program. In the numerical comparison of the groups, Mann Whitney U test and Kruskal Wallis test were used.


RESULTS: Results: 84% of the participants stated that the services provided met their expectations. No statistically significant difference was found in the satisfaction level of the respondents according to the sex and education level of the respondents and the subject (patient/patient relatives) (p=0.109; p=0.089 and p=0.916, respectively). However, there is a significant difference in satisfaction level among age groups (p=0.038). The age group with the highest satisfaction was 50-59 years old and the group with the lowest was 49 years old and below. The majority of the participants (91%) stated that they could recommend the service to other people.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: According to the results of our study, it is seen that the patients and their relatives are mostly satisfied with home healthcare.

Keywords: Home healthcare, satisfaction, patient, patient’s relatives

Evde Sağlık Hizmeti Alan Hasta ve Yakınlarının Memnuniyeti

Özden Güdük1, Özlem Güdük2, Yaşar Sertbaş3
1Maltepe Devlet Hastanesi, İstanbul
2İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul
3İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Kullanıcıların memnuniyetinin ölçümü, evde sağlık hizmetlerinde kalitenin değerlendirilmesi için kullanılan önemli göstergelerden biridir.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem: Bu çalışmada evde sağlık hizmeti alan hasta ve yakınlarının memnuniyeti Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Deneyimi Anketi kullanılarak ölçülmüştür. Anket 375 kişiye uygulanmış ve elde edilen veri SPSS (Statistical Package for Social Sciences for Windows 22) programı kullanılarak analiz edilmiştir. Grupların sayısal olarak karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.

BULGULAR: Bulgular: Katılımcıların %84’ü, sunulan hizmetlerin beklentilerini karşıladığını ifade etmiştir. Anket uygulanan kişilerin cinsiyeti ve eğitim seviyesi ve anket uygulanan kişiye göre (hasta/hasta yakını) değerlendirildiğinde memnuniyet düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (sırasıyla p=0,109; p=0,089 ve p=0,916). Ancak yaş grupları arasında memnuniyet düzeyinde anlamlı bir farklılık vardır (p=0,038). Memnuniyetin en yüksek olduğu yaş grubunun 50-59 yaş, en düşük olduğu grubun ise 49 yaş ve altı olduğu görülmüştür. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%91) hizmeti başka insanlara tavsiye edebileceklerini ifade etmişlerdir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Çalışmamızın sonucuna göre hasta ve hasta yakınlarının evde sağlık hizmetinden büyük oranda memnun oldukları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Evde sağlık hizmetleri, memnuniyet, hasta, hasta yakını.Corresponding Author: Özden Güdük, Türkiye
LookUs & Online Makale