ISSN 2149-0287
Helikobakter Pilori ve Üriner Sistem Taşları Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır? [BMJ]
BMJ. 2015; 2(1): 9-13

Helikobakter Pilori ve Üriner Sistem Taşları Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Çağlar Yıldırım, Serkan Akan, Numan Doğu Gu&776;ner, Ayhan Verit
Fatih Sultan Mehmet Research & Training Hospital, Dept. of Urology, Istanbul, Turkiye

INTRODUCTION: Helicobacter pylori (H. pylori) is a atypical gram-negative bacteria preferring gastric mucosa which also have bizarre multisystem effects extended to some malignancies, hematologic and vascular disorders through some not well defined pathophysiologic pathways. While the explanation of the reason of the coincidence of renal-gall bladder stones, it was previously suggested that there may be a shift mechanism of intestinal microbial flora, from Oxalabacterformigenesthat may reduce the risk of renal stone by consuming intestinal oxalate, to H. pylori which is known to induce gallstone by unknown mechanism. In this study we aimed to investigate the relation between H. pylori and urinary system disease.
METHODS: We retrospectively evaluated the data of the 155 patients who underwent gastric biopsy for any reason in Fatih Sultan Mehmet Research & Training Hospitalbetween 2008 and 2013.Patients divided into two groups according to the H. pylori positivity.
RESULTS: It was found out that the urinary system stone coincidence for the groups with H. pylori+ (n: 110) and H. pylori - (n: 45) were 9 and 1 respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We think that this coincidence of stone and H. Pylori positivity is due to the possible systemic influence such as vascular and/or endoluminal sickness due to the H. pylori other than directs bacteriologic colonization. There is strong evidence that H. pylori have some role in the atherosclerotic procedure. The vascular theory of Randall plaque formation at renal papilla and subsequent calcium oxalate stone development that suggests microvascular injury of renal papilla in an atherosclerotic-like fashion results in calcification near vessel walls that eventually erodes as a calculus format into the urinary system. Briefly, theories of stone and atherosclerosis seemed to be overlap and H. pylori is one of the factors of both processes.

Keywords: Helicobacter pylori, urolithiasis, atherosclerosis.

Helicobacter Pylori and Urinary System Stones: Any Relation and How?

Çağlar Yıldırım, Serkan Akan, Numan Doğu Gu&776;ner, Ayhan Verit
Fatih Sultan Mehmet Research & Training Hospital, Dept. of Urology, Istanbul, Turkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Helicobacterpylori (H. pylori) mide mukozasına yerleşen, patofizyolojik mekanizması tam olarak aydınlatılamamış yollarla bazı kanserlerin, hematolojik ve damarsal hastalıkların oluşumunda rol aldığı düşünülen, atipik bir gram-negatif bakteridir. Üriner sistem ve safra kesesi taşları birlikteliği açıklanırken intestinalmikrobiyalflorada oksalatı tüketerek böbrek taşı oluşum riskini azaltan ‘Oxalabacterformigenes’in, safra kesesi taşları için uyarıcı olan H. pylori ile bilinmeyen bir mekanizma doğrultusunda yer değiştirdiği düşünülmüştür. Biz bu çalışmada üriner sistem taş hastalığı ile H. pyloriarasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Biz burada İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 2008 -2013 tarihleri arasında, herhangi bir nedenle mide biyopsisi yapılan 155 hastanın bilgilerini H. pyloripozitifliği yönünden iki gruba ayırarak retrospektif bir çalışma yaptık.
BULGULAR: Geriye dönük baktığımızda H. pylori (+) olan 110 hastanın 9’unda ve H. pylori (-) olan 45 hastanın birinde koinsidental olarak üriner sistem taş hastalığı varlığını saptadık.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Biz üriner sistem taş hastalığı ve H. Pyloripozitifliği birlikteliğinin, bakterinin direkt kolonizasyonunun oluşturduğu vasküler ve-veya endolüminal hasarın olası sistemik etkisinden kaynaklandığını düşünüyoruz. H. pylori‘nin aterosklerozis oluşumunda rolünün olduğuna dair güçlü kanıtlar mevcuttur. Renalpapillada Randall plak formasyonu oluşumu ve sonrasında gelişen kalsiyum oksalat birikimi, aterosklerozis benzeri mikrovasküler hasar oluşumuyla; bu da papilla duvarında erozyon ve kalsifikasyonla sonlanan üriner sistem taş hastalığı ile sonuçlanır. Kısaca, üriner sistem taş oluşumu ve aterosklerozis
gelişimi teorileri benzerdir ve H. pylori her iki süreçte de rol alan faktörlerden birisidir.

Anahtar Kelimeler: Helicobakter pylori, ü, rolitiazis, aterosklerozis.

Çağlar Yıldırım, Serkan Akan, Numan Doğu Gu&776;ner, Ayhan Verit. Helikobakter Pilori ve Üriner Sistem Taşları Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?. BMJ. 2015; 2(1): 9-13

Corresponding Author: Çağlar Yıldırım, Türkiye
LookUs & Online Makale