ISSN 2149-0287
Mean Platelet Volume in Patient with Acute Ischemic Stroke [BMJ]
BMJ. 2015; 2(1): 1-4

Mean Platelet Volume in Patient with Acute Ischemic Stroke

Eren Gözke, Pelin Doğan Ak, Selgin Biber
FSM Teaching and Research Hospital, Department of Neurology, İstanbul, Turkiye

INTRODUCTION: Large platelets have more prothrombotic factors and aggregate more rapidly. In this study, our aim was to investigate the changes of mean platelet volume (MPV) in patients with acute ischemic stroke (AIS).
METHODS: Fifty-seven patients (25 female, and 32 male; mean age: 72.1 ± 12.9 years) hospitalized with diagnoses of acute ischemic stroke were enrolled in the study. Mean platelet volume (MPV) was assessed in blood samples obtained within 6 hours after the onset of ischemic stroke. Data obtained were compared with those of the controls (14 female, 14 male, mean age: 59.3 ± 15.1 years). Also AIS patients were divided into two groups according to usage of antiplatelet drugs and presence of previous stroke and MPV values compared between groups.
RESULTS: A significant difference was not detected between the patients, and the control group as for gender, and mean ages. When data of the cases and those of the control group were compared, any significant difference between both groups as for MPV and platelet counts could not be detected. Usage of antiplatelet drugs and a history of an ischemic stroke have not a significant impact on MPV.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings do not support the hypothesis that MPV has a role in the occurrence of AIS. Besides, usage of antiplatelet and previous incident of ischemic stroke does not induce any meaningful change on MPV values.

Keywords: Mean platelet volume, acute ischemic stroke, cerebrovascular disease

Akut İskemik İnme Olgularında Ortalama Eritrosit Hacmi

Eren Gözke, Pelin Doğan Ak, Selgin Biber
FSM Teaching and Research Hospital, Department of Neurology, İstanbul, Turkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Büyük trombositler daha fazla protrombotik faktor içerirler ve daha kolay agrege olurlar. Bu çalışmada akut iskemik inme olgularında ortalama trombosit hacmindeki (mean platelet volume - MPV) değişikliklerin araştırılmasını amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akut iskemik inme tanısı ile hastaneye yatırılan ve yaş ortalaması 72.1 ± 12.9 olan 57 hasta (25 kadın, 32 erkek) çalışmaya alındı. Akut iskemik inmenin başlangıcından altı saat içinde alınan kan örneklerinde ortalama trombosit hacmine bakıldı. Bulgular, yaş ortalaması 59.3 ± 15.1 olan 28 sağlıklı kişi (14 kadın, 14 erkek) ile karşılaştırıldı. Ayrıca inme olguları antiplatelet kullanımı ve eski inme varlığına göre ayrılarak kendi içinde MPV değerleri yönünden karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hasta ve kontrol grubunda yaş ortalaması ve cinsiyet dağılımı yönünden anlamlı fark saptanmadı. MPV değerleri ve trombosit sayısı yönünden hasta ve kontrol grubu arasında anlamlı fark bulunmadı. İnme grubu kendi içinde antiplatelet kullanımı ve eski inme öyküsüne göre ayrıldığında MPV değerleri açısından anlamlı fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde edilen bulgular akut iskemik inme ile MPV ilişkisini desteklememektedir. Ayrıca antiplatelet kullanımı ve eski inme öyküsü ile MPV değerleri arasında anlamlı ilişki yoktur.

Anahtar Kelimeler: Ortalama trombosit hacmi, akut iskemik inme, serebrovaskü, ler hastalık

Eren Gözke, Pelin Doğan Ak, Selgin Biber. Mean Platelet Volume in Patient with Acute Ischemic Stroke. BMJ. 2015; 2(1): 1-4

Corresponding Author: Eren Gözke
LookUs & Online Makale