ISSN 2149-0287
A case of congenital chylous ascites and hypothyroidism: coincidence or association? [BMJ]
BMJ. Ahead of Print: BMJ-78941 | DOI: 10.14744/bmj.2020.78941

A case of congenital chylous ascites and hypothyroidism: coincidence or association?

Ozgul Bulut, EMINE ASUMAN ÇOBAN, Zeynep Ince
Department of Pediatrics, Division Of Neonatology, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Congenital chylous ascites (CA) is the rare accumulation of chyle in the peritoneal cavity, often occurring in infants under 3 months of age. We report a case of congenital CA detected prenatally on routine 34-week fetal ultrasound in the presence of congenital hypothyroidism. Treatment consisting of thyroid hormone supplementation, a diet high in middle-chain triglycerides and octreotide administration was undertaken. To our knowledge, this is the second case of CA in the presence of congenital hypothyroidism described in the literature.

Keywords: congenital chylous ascites, hypothyroidism, newborn, octreotide

Konjenital Şilöz Asit ve Hipotiroidi Olgusu: Tesadüf mü, Birliktelik mi?

Ozgul Bulut, EMINE ASUMAN ÇOBAN, Zeynep Ince
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul

Konjenital şilöz asit (ŞA), şilözün nadiren periton boşluğunda birikimidir ve genellikle 3 aylıktan küçük bebeklerde görülür. Bu yazıda konjenital hipotiroidizm varlığında 34 haftalık rutin fetal ultrasonda prenatal olarak saptanan konjenital ŞA olgusu sunulmuştur. Tiroid hormon takviyesi, yüksek orta zincirli trigliseritlerden oluşan bir diyet ve oktreotid uygulamasından oluşan tedavi uygulandı. Bildiğimiz kadarıyla, bu literatürde tanımlanan konjenital hipotiroidizm varlığında ikinci ŞA olgusudur.

Anahtar Kelimeler: konjenital şilöz asit, hipotiroidizm, yenidoğan, oktreotidCorresponding Author: Ozgul Bulut, Türkiye
LookUs & Online Makale