ISSN 2149-0287
Doppler Ultrasonography in Primary Open-Angle and Normal Tension Glaucoma Patients [BMJ]
BMJ. 2019; 6(1): 22-28 | DOI: 10.14744/bmj.2019.82574

Doppler Ultrasonography in Primary Open-Angle and Normal Tension Glaucoma Patients

Esin Derin Çiçek1, Zeynep Acar2, Bülent Saydam3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği
3Özel Yüzyıl Hastanesi, Radyoloji Kliniği

INTRODUCTION: This study was designed to evaluate hemodynamic alterations in the retrobulbar blood flow in primary open-angle and normal-tension glaucoma patients using Doppler ultrasonography (US) and to emphasize the importance of diagnostic imaging and vascular factors in the etiology.
METHODS: A total of 98 eyes of 50 patients were examined for the study. The control group consisted of 14 normal cases. The patient groups were comprised of 25 patients with primary open-angle and 11 patients with normal-tension glaucoma. All of the examinations were performed using a multifrequency (5-7.5-10 MHz) linear transducer and a Toshiba PowerVision 7000 SSA-380A color Doppler US device (Toshiba Corp., Tokyo, Japan). The peak systolic velocity and resistive index values of the ophthalmic artery, central retinal artery, and temporal posterior ciliary arteries were examined.
RESULTS: There was no significant difference between the groups in terms of age and gender distribution, and no difference in peak systolic velocity or resistive index between the 2 eyes. In both glaucoma groups, the peak systolic velocity and resistive index of the ophthalmic artery and the peak systolic velocity in the central retinal artery showed no statistically significant difference with those of the control group. The resistive index of the central retinal artery was higher in the glaucoma patients compared with the control group. In the posterior ciliary arteries, the peak systolic velocity was lower and the resistive index was higher in the glaucoma group than in the control group. No statistically significant difference was found between the 2 glaucoma groups in any parameter.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings in the central retinal artery, and especially in the posterior ciliary arteries, support the theory that changes in vascular hemodynamics can play a role in the etiology of glaucoma. Color Doppler US is a safe, noninvasive, contrast-free, radiation-free, and reproducible method to evaluate retrobulbar blood flow.

Keywords: Central retinal artery; Doppler ultrasonography; glaucoma; ophthalmic artery; posterior ciliary artery.

Primer Açık Açılı ve Normal Tansiyonlu Glokom Olgularında Doppler Ultrasonografi Bulguları

Esin Derin Çiçek1, Zeynep Acar2, Bülent Saydam3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği
3Özel Yüzyıl Hastanesi, Radyoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, primer açık açılı glokom ve normal tansiyonlu glokom olgularında, retrobulber bölgenin akım özelliklerinde ortaya çıkabilecek hemodinamik değişiklikleri Doppler ultrasonografi ile değerlendirerek, etiyolojide vasküler faktörlerin önemini ve tanıda görüntülemenin rolünü araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma için toplam 50 olgunun 98 adet gözü incelendi. Kontrol grubu 14 normal olgudan oluşmakta idi. 25 adet primer açık açılı ve 11 adet normal tansiyonlu glokom olgusu hasta gruplarını oluşturdu. Tüm incelemeler Toshiba PowerVision 7000 SSA-380A renkli Doppler US cihazı ile multifrekans (5-7.5-10 MHz) lineer transdüser ile gerçekleştirildi. Oftalmik arter, santral retinal arter ve temporal posterior silier arterlerin piksistolik hız ve rezistif indeks değerleri incelendi.
BULGULAR: Olguların yaş ve cinsiyetlerinin dağılımı ile her iki gözün karşılaştırılmasında piksistolik hız ve rezistif indeks değerlerinde anlamlı fark saptanmadı. Her iki glokom grubunda da oftalmik arterin piksistolik hız, rezistif indeks ve santral retinal arterin piksistolik hız değerlerinde, normal olgulardan oluşan kontrol grubu ile anlamlı istatistiksel fark saptanmadı. Glokom olgularında santral retinal arterin rezistif indeks değeri kontrol grubuna göre yüksek bulundu. Posterior silier arterlerde ise piksistolik hız değeri glokomlu olgularda kontrol grubuna göre düşük, rezistif indeks değeri ise yüksek bulundu. İki glokom grubu arasında yapılan karşılaştırmada ise incelenen değerlerde anlamlı istatistiksel fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda santral retinal arter ve özellikle posterior silier arterde tespit ettiğimiz bulgular vasküler hemodinamideki değişikliklerin glokom etiyolojisinde rol oynayabileceği kuramını desteklemektedir. Retrobulber kan akımının değerlendirilmesinde renkli Doppler US inceleme noninvaziv, kontrast madde gerektirmeyen, radyasyon içermeyen, tekrar edilebilir güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Doppler ultrasonografi; glokom; oftalmik arter; posterior silier arter; santral retinal arter.

Esin Derin Çiçek, Zeynep Acar, Bülent Saydam. Doppler Ultrasonography in Primary Open-Angle and Normal Tension Glaucoma Patients. BMJ. 2019; 6(1): 22-28

Corresponding Author: Esin Derin Çiçek, Türkiye
LookUs & Online Makale