ISSN 2149-0287
Comparison of Surface Antiseptic in Intensive Care [BMJ]
BMJ. 2015; 2(1): 21-25

Comparison of Surface Antiseptic in Intensive Care

Y. Kuplay1, N. Akgu&776;n, Ö. Alıcı, H. Aydın, G. Turan, C. Ağalar
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aneteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarı, İstanbul

INTRODUCTION: Nosocomial infections have been a significant problem since the 19th century. Decontamination of surfaces surrounding the patient is key in infection control of the hospital (1). We aimed to compare the efficiency of didecyl dimethyl ammonium chloride currently used in our clinic for surface decontamination and benzalkonium chloride, a product of nanotechnology.
METHODS: In F.S.M training and research hospital intensive care unit, two groups of 8-bed isolated areas at separate ends of the ward were named area A and B. Twice a day for two months benzalkonium chloride was applied to area A and didecyl dimethyl ammonium chloride to area B for surface cleaning. For the study samples were taken from 20 different surfaces including the nurse’s stand, phone, keyboard, monitors and ventilators for seven consecutive days 12 hours after cleaning. At the second phase of this study, 24 hours effect of benzalhcolium chlorid was studied and the data of two components was statically compared.
RESULTS: At the first phase of the study In 140 samples from areas A and B no statistically significant difference was found in number of bacterial growths (p: 0.605; p>0.05). At the second phase of this study, 140 samples from areas where drug A or B was used no significant difference was found between numbers of bacterial growth (p=0,637; p>0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nosocomial infections come with serious socioeconomic cost. Several factors involving the patients and the hospital are involved in these infections. Hand hygiene, cleaning and education and training of personnel in the ICU may be effective in reducing ICU infections.
As a result of this study, admission of benzalcholium chlorid is effective. It should be used in terms of cost and labor gain.

Keywords: Disinfectant, nanotechnology, bacoban, intensive care unit infections

Yoğun Bakımda Yüzey Antiseptiklerinin Karşılaştırılması

Y. Kuplay1, N. Akgu&776;n, Ö. Alıcı, H. Aydın, G. Turan, C. Ağalar
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aneteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Hastane enfeksiyonları 19. yy’dan beri önemli bir problem olarak görülmektedir. Hastanın bulunduğu alanlardaki yüzeylerin dekontaminasyonu, hastane enfeksiyon kontrolünde önemli yer tutar (1). Kliniğimizde halen yüzey dekontaminasyonu amacıyla kullanmakta oldugumuz didesil dimetil amonyum klorür ve nanoteknoloji ürünü benzalkonyum kloridin etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: F.S.M. hastanesi yoğun bakımında koridorun iki tarafında ki iki ayrı 8’er yataklı izole alan A ve B olarak isimlendirildi. A alanına benzalkonyum klorid B alanına didesil dimetil amonyum klorid ile yüzey temizliği 2 ay boyunca günde 2 kez uygulandı ve araştırma için ard arda yedi gün boyunca yüzey temizliğinden 12 saat sonra, hemşire standı,telefon ve bilgisayar klavyesi, yatak başı monitor ve ventilatörler dahil 20 ayrı yüzeyden örnek alındı. Çalışmanın 2. fazında benzalkonyumun 24 saatlik etkinliği araştırıldı ve iki ürün verileri istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmanın 1 fazında A ve B alanlarındaki 140 örnekte üreme sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p: 0.605; p>0.05). Çalışmanın 2. fazında A ve B ilacı kullanılan salonlardaki 140 ölçümdeki üreme sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0,637; p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastane enfeksiyonları ciddi sosyoekonomik maliyet içermektedir. Bulaşta hasta ve hastane ile ilgili çok değişken faktörler rol oynamaktadır. El hijyeni, çevre temizliği ve yoğun bakımda çalışan personelin hizmet içi eğitimi yoğun bakım enfeksiyonlarını azaltmada etkili olabilir.
Nano teknolojik ürün benzalkonyum etkindir. İş gücü ve maliyetten tasarruf amacıyla tercih edilir.

Anahtar Kelimeler: Dezenfektan, nanoteknoloji, bacoban, yoğun bakım enfeksiyonları.

Y. Kuplay, N. Akgu&776;n, Ö. Alıcı, H. Aydın, G. Turan, C. Ağalar. Comparison of Surface Antiseptic in Intensive Care. BMJ. 2015; 2(1): 21-25

Corresponding Author: Y. Kuplay, Türkiye
LookUs & Online Makale