ISSN 2149-0287
Colloid Versus Crystalloid: Why? Which? When? [BMJ]
BMJ. 2015; 2(2): 35-42

Colloid Versus Crystalloid: Why? Which? When?

Öznur Demiroluk
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Fluid and volume therapy is an important cornerstone of treating critically ill patients in the intensive care unit and in the operating room. Avoiding hypervolemia as well as hypovolemia plays a pivotal role when treating patients (1). Fluid administration is a vital component of resuscitation therapy in the hemodynamically unstable patients and for years this discussion continues on. At first, the discussion was focused around the selection of crystalloid and colloid fluids, as which liquid, how and when to give it (8). Debating which was a better resuscitation fluid in terms of its ability to initially support intravascular volume and promote tissue perfusion, without causing interstitial edema was the main goal of the discussion. But now discussion focuses more on the safety and efficacy of each particular fluid in resuscitation and improving long-term patient outcomes (8, 14). Fluids which contain different types of electrolytes and colloid compositions besides liquids containing different compositions of molechuler dimensions was found to have independent effects on each result (15). With targeted fluid therapy protocols in recent years, as well as in severe sepsis and septic shock in patients under going major surgery it has been reported to reduces inflammation, mortality and morbidity (59, 60, 61). In this article, we aimed to review the current literature and new approaches to the treatment of the fluid.

Keywords: fluid therapy, crystalloids, colloids, hypovolemia, sepsis

Kolloid mi Kristalloid mi: Niçin? Hangisi? Ne Zaman?

Öznur Demiroluk
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Sıvı ve volüm tedavisi yoğun bakımda ve perioperatif dönemde kritik hastaların tedavisindeki temel taşlardan birisidir. Sıvı tedavisi uygulanırken hipovolemi yanı sıra hipervolemiden de kaçınmak önemlidir (1). Sıvı yönetimi hemodinamisi stabil olmayan bir hastada resusitasyon tedavisinin en hayati komponentidir ve yıllardır bu konu tartışılmaya devam etmektedir. Tartışmalar başlangıçta hangi sıvı, ne kadar, ne zaman olmak üzere kristalloid ve kolloid sıvıların seçimi etrafında odaklanmıştı. İntersitisiyel ödeme neden olmadan ilk olarak İntravasküler volümü desteklemek ve doku perfüzyonunu sağlamak için en iyi resusitasyon sıvısını belirlemek bu tartışmaların amacıydı(8). Ancak günümüzde her bir sıvının resusitasyon ve uzun süreli sağ kalımdaki güvenliği ve etkinliği üzerine odaklanılmıştır (8, 14). Sıvıların içerdikleri farklı elektrolit ve kolloid kompozisyonları ile kolloid molekül büyüklüğünün herbirinin sonuçlar üzerinde bağımsız etkilerinin olduğu netleşmeye başlamıştır (15). Son yıllarda hedefe yönelik sıvı tedavisi protokolleri ile ciddi sepsis ve septik şokda olduğu gibi büyük cerrahi geçiren hastalarda da inflamasyon, mortalite ve morbiditenin azaltıldığı bildirilmiştir (59, 60, 61). Bu derlemede, sıvı tedavisinin güncel literatürler ve yeni yaklaşımlar eşliğinde gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: sıvı tedavisi, kristalloidler, kolloidler, hipovolemi, sepsis

Öznur Demiroluk. Colloid Versus Crystalloid: Why? Which? When?. BMJ. 2015; 2(2): 35-42

Corresponding Author: Öznur Demiroluk, Türkiye
LookUs & Online Makale