ISSN 2149-0287
The Effect of Virtual Reality-based Wii Fit Yoga on Pain, Functionality and Myofascial Trigger Points in Non-spesific Chronic Low Back Pain Patients [BMJ]
BMJ. Ahead of Print: BMJ-92486 | DOI: 10.14744/bmj.2020.92486

The Effect of Virtual Reality-based Wii Fit Yoga on Pain, Functionality and Myofascial Trigger Points in Non-spesific Chronic Low Back Pain Patients

Fatih Bağcıer1, Sevilay Batıbay2
1Biruni University Faculty of Medicine, Departmant of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul
2Derince Training and Research Hospital, Departmant of Physical Medicine and Rehabilitation, Kocaeli

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine whether or not there was a difference in the efficacy of conventional exercise (CE) treatment and virtual reality (VR)-based Wii Fit yoga applications on the parameters of pain, functionality and myofascial trigger points (MTrP) in patients with non-specific chronic low back pain (nCLBP).
METHODS: The study was conducted on a total of 34 patients separated into two groups as the Wii Fit Yoga group and the CE group. In the Wii Fit group, yoga was performed with the Nintendo Wii device for 45 mins, 5 days a week for 6 weeks. The yoga poses included the half-moon, lunge, single-leg extension, torso-twist, tree, and warrior directed at the lower back area. For the CE group, a home exercise program was prescribed comprising stretching, strengthening and posture exercises to be performed at the same frequency and for the same duration as the yoga group. Pain, MTrP's and functionality parameters were evaluated before and after treatment.
RESULTS: Following treatment, a statistically significant improvement was observed in all the pain scores, functionality parameters and algometer measurements compared to the baseline values in both groups (p<0.001). No statistically significant difference was determined between the groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The application of VR-based Wii Fit Yoga was effective on pain, functionality and MTrP in patients with nCLBP and should be considered as an alternative approach to CE treatment. There is a need for further studies on this subject with larger patient populations and a longer follow-up period.

Keywords: Chronic low back pain, Myofascial Trigger point, Yoga

Non-Spesifik Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Sanal Gerçekliğe Dayalı Wii Fit Yoga'nın Ağrı, Fonksiyonellik ve Miyofasyal Tetik Noktalar Üzerine Etkisi

Fatih Bağcıer1, Sevilay Batıbay2
1Biruni Üniverstesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilimdalı, İstanbul
2Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, non-spesifik kronik bel ağrısı tanılı hastalarda sanal gerçekliğe dayalı Wii Fit Yoga uygulamaları ile konvansiyonel egzersiz tedavisinin ağrı, fonksiyonellik ve miyofasyal tetik nokta parametreleri üzerine etkinliklerinde bir farklılık olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 34 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Hastalar; Wii Fit Yoga uygulaması grubu ve konvansiyonel egzersiz grubu olmak üzere ikiye ayrıldı. Wii Fit Yoga grubuna; haftada 5 gün, günde 45 dk ve 6 hafta boyunca Nintendo Wii (Nintendo, Kyoto, Japan) ile bel bölgesine yönelik the half-moon pose,lunge pose, single leg extension, torso-twist pose, tree pose, warrior pose gibi hareketleri içeren yoga uygulaması yaptırıldı. Aynı süre ve frekansta konvansiyonel egzersiz grubuna germe, güçlendirme, postur egzersizlerinden oluşan ev egzersizi programı reçete edildi. Tedavi öncesi ve sonrası ağrı, fonksiyonellik parametreleri ve miyofasyal tetik noktalar değerlendirildi.
BULGULAR: Tedavi öncesi ve tedavi sonrası bütün ağrı skorlarında, fonksiyonellik parametrelerinde, algometre ölçümlerinde; her iki grupta da istatistiksel olarak anlamlı bir düzelme görülürken (p<0,001), gruplar arası kıyaslama yapıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Non-spesifik kronik bel ağrısı tanılı hastalarda sanal gerçekliğe dayalı Wii Fit Yoga uygulamasının ağrı, fonksiyonellik, miyofasyal tetik nokta parametreleri üzerine etkili olduğu, konvansiyonel egzersiz tedavilerine alternatif bir yaklaşım olabileceği akılda tutulmalıdır. Bu konuda daha fazla hasta popülasyonu ile ve daha uzun takip sürelerinin olduğu çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kronik bel ağrısı, Miyofasyal Tetik nokta, YogaCorresponding Author: Fatih Bağcıer, Türkiye
LookUs & Online Makale