ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Methicillin Resistance and Slime Production of Staphylococcus Aureus Strains Isolated From Nurse’s Nasal Swabs [BMJ]
BMJ. 2014; 1(1): 19-22

Methicillin Resistance and Slime Production of Staphylococcus Aureus Strains Isolated From Nurse’s Nasal Swabs

Ayşe Ece Şener1, Eren Çamur1, Güngör Çakmakçı1, Güzide Ece Akıncı1, Irmak Şimşek1, İstem Şanal1, Ebru Evren2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Öğrencisi
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

INTRODUCTION: To evaluate the presence of methicillin resistance and slime formation of nasal Staphylococcus aureus strains isolated from nurses.
METHODS: 122 nasal swab samples taken from nurses enrolled to this study in 2013. To identify bacterial strains samples were inoculated onto blood agar and MacConkey agar, for slime production, strains were inoculated onto Congo red agar. Methicillin resistance was determined by disc diffusion method according to CLSI 2012 M100-S21 recommendations.
RESULTS: Bacterial growth was detected 116 (95%) of 122 samples. The bacteria were coagulase negative staphylococci (CNS) (91%), S.aureus (2.6%), CNS+S.aureus (2.6%), CNS +alpha hemolytic streptococci (1.7%), KNS+K.pneumoniae (1.7%), respectively. Only one S.aureus strain showed methicillin resistance (17%). Four (%66.6) S.aureus strains were slime producers. Methicillin resistant strain showed no slime production.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although several infection control practices, methicillin resistant, slime producing S.aureus strains can be observed. This is a risk factor for nosocomial infections.

Keywords: staphylococci, nasal carriage, methicillin resistance, slime.

Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Saptanan Staphylococcus Aureus Suşlarının Metisilin Direnci ve Slime Oluşumu

Ayşe Ece Şener1, Eren Çamur1, Güngör Çakmakçı1, Güzide Ece Akıncı1, Irmak Şimşek1, İstem Şanal1, Ebru Evren2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Öğrencisi
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemşirelerin burun sürüntü örneklerinde Staphylococcus aureus varlığı, metisilin direnci ve slime oluşumunun araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2013 yılında 122 hemşireden alınan burun sürüntü örnekleri dahil edilmiştir. Bakteri türlerinin belirlenmesi için Koyun kanlı agar ve MacConkey agar, slime oluşumu için Kongo kırmızılı agara ekim yapılmıştır. Metisilin direnci CLSI 2012 M100-S21 önerilerine göre disk difüzyon yöntemi ile araştırılmıştır.
BULGULAR: Alınan 122 örneğin 116 (%95)’sında üreme tespit edilmiştir. Üreyen mikroorganizmalar sırasıyla koagülaz negatif stafilokok (KNS) (%91), S.aureus (%2.6), KNS+S.aureus (%2.6), KNS +alfa hemolitik streptokok (%1.7), KN+K.pneumoniae (%1.7) olarak tespit edilmiştir. S.aureus suşlarından sadece birinde (%17) metisilin direnci görülmüştür. Dört (%66.6) S.aureus suşu slime pozitif olarak tespit edilmiştir. Metisiline dirençli S.aureus suşunda ise slime pozitifliği tespit edilmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her türlü enfeksiyon kontrol önlemine rağmen sağlık çalışanlarında metisiline dirençli, slime pozitif S.aureus taşıyıcılığına rastlanmakta ve bu durum hastane enfeksiyonları açısından risk faktörü oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: stafilokok, burun taşıyıcılığı, metisilin direnci, slime.

Ayşe Ece Şener, Eren Çamur, Güngör Çakmakçı, Güzide Ece Akıncı, Irmak Şimşek, İstem Şanal, Ebru Evren. Methicillin Resistance and Slime Production of Staphylococcus Aureus Strains Isolated From Nurse’s Nasal Swabs. BMJ. 2014; 1(1): 19-22

Corresponding Author: Ayşe Ece Şener, Türkiye
LookUs & Online Makale