ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal High Levels of HbA1c Among Internal Medicine Inpatients and Relationship with Undiagnosed Diabetes Rates [BMJ]
BMJ. Ahead of Print: BMJ-75436 | DOI: 10.14744/bmj.2020.75436

High Levels of HbA1c Among Internal Medicine Inpatients and Relationship with Undiagnosed Diabetes Rates

Elif Yıldırım Ayaz1, Nalan Okuroğlu2, Ali Ozdemir2
1Sultan Abdülhamit Han Training and Research Hospital, Internal Medicine
2Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Internal Medicine

INTRODUCTION: Diabetes Mellitus is a significant cause of mortality and morbidity by leading to microvascular and macrovascular complications. This can be prevented through early diagnosis of diabetes and achieving glycemic control. Measurement of the fasting glucose, random glucose, OGTT and HbA1c levels have been adopted in diagnosis of diabetes. This study has searched for DM diagnosis rate as found through HbA1c measurements in inpatient population.
METHODS: This retrospective study includes all in-patients whose HbA1c levels were measured at the Internal Diseases Clinic of xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hospital in 2015. Glucose, BUN, creatinine and fasting glucose levels, age, gender, primary causes of admission of the patients were recorded. The patients, who have HbA1c value of 6.5 or more, were defined as newly diagnosed DM. Before the study, the patients were included into three groups as those with previous diabetes diagnosis, those with new diabetes diagnosis and those with no diabetes diagnosis.
RESULTS: Among 1057 patients included in the study, 29.7% have past diabetes diagnosis (Group 1), 7,5% were newly diagnosed diabetes, while 62.8% have no diabetes. No statistically significant difference was found in terms of age and gender distribution. No significant difference was found between the HbA1c, fasting glucose and random glucose levels of the Group 1 and Group 2. BUN levels of the patients in Group 3 were lower than those in Group 1. Creatinine levels of the Group 1 were found to be higher than in Group 3. No significant difference was identified in terms of the duration of hospital stay and mortality between the groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: New DM diagnosis rate was found as 7.5% among the patients admitted to the internal diseases clinic within a year. Besides, in the high-risk population of inpatients, the routine HbA1c measurement may lead to early diagnosis by increasing the undiagnosed patient rate.

Keywords: Diabetes, DM, HbA1c, glucose, BUN, creatinine

Dahiliye Kliniğinde Yatan Hastalarda HbA1c Yüksekliği ve Daha Önce Tanı Konulmamış Diyabet Oranı İlişkisi

Elif Yıldırım Ayaz1, Nalan Okuroğlu2, Ali Ozdemir2
1Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastenesi, İç Hastalıkları
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları

GİRİŞ ve AMAÇ: Diyabetes Mellitus mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlara sebep olarak önemli bir mortalite ve morbidite sebebi oluşturur. Diyabette erken tanı konulması ve glisemik kontrolün sağlanması ile bu önlenebilir. Diyabet tanısı konmasında açlık glukoz, random glukoz, OGTT ve HbA1c düzeyleri ölçümü benimsenmiştir. Bu çalışmada yatan hasta popülasyonunda HbA1c bakılması ile yeni tanı DM saptama oranına bakılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmaya 2015 yılındaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nde yatan HbA1c düzeyine bakılmış olan tüm hastalar dahil edilmiştir. Hastaların random glukoz, BUN, kreatinin ve açlık glukoz değerleri, yaş, cinsiyet, primer yatış nedenleri kaydedilmiştir. HbA1c 6,5 ve üstü olması durumunda yeni diyabet tanısı konulmuştur. Hastalar daha önce diyabet tanısı olan, yeni diyabet tanısı alan ve diyabeti olmayan olarak 3 gruba ayrılmıştır.
BULGULAR: 1057 hastanın %29,7’sinde daha önce diyabet tanısı mevcuttur (Grup 1), %7,5ine yatışı sırasında yeni tanı konmuştur, %62,8’inde diyabet yoktur. Gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından farklılık bulunmamıştır. HbA1c, açlık glukoz, random glukoz düzeylerinde Grup 1 ve Grup 2 arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Grup 3’deki hastaların BUN değerleri Grup 1’deki hastalardan düşüktür. Grup 1’in kreatinin değerleri grup 3’den yüksek bulunmuştur. Gruplar arasında yatış süreleri ve mortalite açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır
TARTIŞMA ve SONUÇ: 1 yıl içerisinde dahiliye kliniğinde yatan hastalarda yeni tanı DM saptama oranı %7,5 bulunmuştur. Yüksek riskli popülasyonda yatan hastalarda HbA1c’nin rutin ölçülmesi daha önce tanı almamış hasta oranını arttırarak erken tanınmasını sağlayabilir

Anahtar Kelimeler: Diyabet, DM, HbA1c, glukoz, BUN, kreatininCorresponding Author: Elif Yıldırım Ayaz, Türkiye
LookUs & Online Makale