ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Seksen Yaş Üstü Hastalarda Kardiyak Cerrahi Sonrası Uzamış Yoğun Bakım İle İlişkili Risk Faktörleri [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(2): 93-100 | DOI: 10.14744/bmj.2021.36035

Seksen Yaş Üstü Hastalarda Kardiyak Cerrahi Sonrası Uzamış Yoğun Bakım İle İlişkili Risk Faktörleri

Hüseyin Kuplay1, Safa Özçelik1, Emine Dudu Can1, Halit Er1, Murat Baştopçu2
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul
2Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Bölümü, Bitlis

GİRİŞ ve AMAÇ: Bireylerin beklenen yaşam sürelerinin artması kalp cerrahisine aday hasta popülasyonunun yaş ortalamasını da arttırmaktadır. Özellikle ileri yaşlı hasta grubunda operasyon öncesi risk değerlendirmesi yapabilmek daha da önem arz etmektedir. Çalışmamızda üçüncü basamak kalp cerrahisi merkezimizde 80 yaş ve üzeri hastalarda uzun yoğun bakım yatışı için hangi faktörlerin etkili olduğunu ortaya koymayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2016 yılı Ocak ayı ile 2019 yılı Aralık ayı arasında üçüncü basamak kalp cerrahisi merkezimizde 80 ve üzeri yaştaki hasta grubuna uygulanan tüm elektif ve acil kardiyak cerrahiler retrospektif olarak analiz edildi. Yoğun bakım yatış sürelerinde üç günden az yatışlar normal süre, üç gün ve üzerindeki yatışlar uzamış yoğun bakım süresi olarak değerlendirildi. Uzamış yoğun bakım süresi olan hasta ile normal yatış süresi olan hasta grupları aralarında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hasta grupları karşılaştırıldığında Euroscore II değeri 3,5 ve üzerinde olan hastalarda uzamış yoğun bakım süresi anlamlı oranda yüksek bulunmuştur (p=0,01). Entübasyon süresi uzayan hastalarda (p<0,001), operasyon türü acil olan hastalarda (p=0,047), diyabet tanılı hastalarda (p=0,005), preoperatif lökosit (p=0,013) ve nötrofil (p=0,049) yüksekliği olan hastalarda ve kan ürünü replasmanı yapılan hastalarda (p<0,001) da yoğun bakım yatış süresinin uzamış olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçlarına göre hastaların Euroscore II değerleri, operasyon türü, DM tanısı ve preoperatif WBC ve nötrofil değerlerinin yüksekliği bizlere daha operasyon sürecine girmeden hastanın uzun yoğun bakım yatışı olabileceğini göstermektedir. Operasyon sürecinde kan ürünü replasmanı olması ve hastanın entübasyon süresinin uzaması ise peroperatif dönemde yoğun bakım yatışına ilişkin riski ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uzamış yoğun bakım, Seksen yaş üstü, Kalp cerrahisi

Risk Factors For Prolonged Intensive Care Unit Stay After Cardiac Surgery In Octogenarian People

Hüseyin Kuplay1, Safa Özçelik1, Emine Dudu Can1, Halit Er1, Murat Baştopçu2
1Department Of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Center, İstanbul
2Department Of Cardiovascular Surgery, Bitlis Tatvan Public Hospital, Bitlis

INTRODUCTION: With longer life expectancy, an increase in the avarage age of cardiac surgery patients is expected. Preoperative risk assessment is especially important for octogenarians. Our aim is to determine the risk factors for extended intensive care unit (ICU) stay after cardiac surgery in octogenarians in our tertiary cardiac surgery center.
METHODS: We retrospectively analyzed all patients above 80 years of age who had cardiac surgery between January, 2016 and December, 2019 in our tertiary cardiac surgery center. Patients who stayed more than 3 days in the ICU made up the extended ICU stay group. Groups were compared for demographic and perioperative factors.
RESULTS: Patients with Euroscore II values > 3,5 (p=0,01) were at risk of extended ICU stay. Extended ICU stay was more common in patients with prolonged entubation ( p<0,001), emergency surgery(p=0,047), diabetes(p=0,005), high leukocyte (p=0,013) or neutrophil (p=0,049) counts, and blood transfusion (p<0,001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients with higer Euroscore II score, emergency surgery, diabetes, high leukocyte or neutrophil counts are the preoperative risk factors for extended ICU stay. In the perioperstive period, blood transfusion and prolonged entubation increase the risk of extended ICU stay.

Keywords: Prolonged ICU stay, Octogenarian, Cardiac surgery

Hüseyin Kuplay, Safa Özçelik, Emine Dudu Can, Halit Er, Murat Baştopçu. Risk Factors For Prolonged Intensive Care Unit Stay After Cardiac Surgery In Octogenarian People. Bosphorus Med J. 2021; 8(2): 93-100

Sorumlu Yazar: Safa Özçelik, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale