ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Investigation of the Relationship of IL-17 Gene Variants with Rheumatic Heart Disease [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(3): 123-130 | DOI: 10.14744/bmj.2021.02997

Investigation of the Relationship of IL-17 Gene Variants with Rheumatic Heart Disease

Ayşegül Başak Akadam Teker1, Erhan Teker2
1Department of Medical Genetic, Giresun University Medical Faculty, Giresun, Turkey
2Giresun University, A. İlhan Özdemir Teaching And Research Hospital, Cardiology Clinic, Giresun, Turkey

INTRODUCTION: Rheumatic heart disease (RHD) results from rheumatic fever (RA) caused by streptococcal throat infection. 3-6% of patients with rheumatic fever turn into RHD. Recent studies have shown that Th17 cells, a newly identified new effector T cell line, play a role in the pathogenesis of RHD. Host auto-reactivity mediated by cellular and humoral immune responses is known to play a role in RHD development, and interleukin (IL)-17 appears to be the leading actors in this process. Despite this central role in RHD pathogenesis, the number of studies on IL-17 variants is very limited. Moreover, there is no data related to this issue in Turkish society. Therefore, in this study, we aimed to investigate the relationship between IL-17A rs2275913 and IL-17F rs763780 polymorphisms in the pathogenesis of RHD.
METHODS: In this case-control study, the study group consisting of 390 women (170RHD/220 control) IL-17A rs2275913, IL-17F rs763780 gene variants were examined using the TaqMan 5 'Allelic Discrimination Test method.
RESULTS: The IL-17A rs2275913 genotype distributions among study groups were statistically significant (p=0.010). In addition, the IL-17A rs2275913 AA genotype was found in both single valve lesions (p=0.021) and combined valve lesions (p=0.038). It was statistically higher compared to the group. IL-17F rs763780 variants showed no association with RHD pathogenesis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Based on our findings, we would like to report that the IL-17A rs2275913 variant is effective in both the pathogenesis and severity of RHD, and that we found a serious correlation in defining high sensitivity. We think that IL-17A rs2275913 variants can be recommended as a suitable biomarker for the identification of susceptible individuals in the Turkish population.

Keywords: Interleukin-17A, interleukin-17F; polymorphism; rheumatic heart disease; cytokine.

IL-17 Gen Varyantlarının Romatizmal Kalp Hastalığı ile İlişkisinin Araştırılması

Ayşegül Başak Akadam Teker1, Erhan Teker2
1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye
2Giresun Üniversitesi, A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kardiyoloji Kliniği,Giresun, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Romatizmal kalp hastalığı (RKH), streptokokal boğaz enfeksiyonunun neden olduğu romatizmal ateşten (RA) kaynaklanır. RA geçiren hastaların %3-6’sı RKH’ye dönüşmektedir. Son çalışmalar yakın zamanda tanımlanmış yeni bir efektör T hücre hattı olan Th17 hücrelerinin RKH patogenezinde rol oynadığını göstermiştir. Hücresel ve humoral immün tepkilerin aracılık ettiği konakçı oto-reaktivitesinin RKH gelişiminde rol oynadığı bilinmektedir ve bu süreçteki başrol oyuncuları interlökin (IL)-17 gibi gözükmektedir. RKH patogenezindeki bu merkezi role karşın IL-17 varyantları ile ilişkili çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Dahası Türk toplumunda bu konu ile ilişkili hiç veri bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada RKH patogenezinde IL-17A rs2275913, IL-17F rs763780 polimorfizmlerinin ilişkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu vaka-kontrol çalışmasında 390 kadın bireyden oluşan çalışma grubu (170RKH/220kontrol) IL-17A rs2275913, IL-17F rs763780 gen varyantları TaqMan 5’ Allelik Ayrım Testi yöntemi kullanılarak incelenmiştir.

BULGULAR: Çalışma grupları arasında IL-17A rs2275913 genotip dağılımları istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.010).Ek olarak, IL-17A rs2275913 AA genotipi hem tek kapak lezyonlarında (p=0.021) hem de kombine kapak lezyonlarında(p=0.038), kontrol gurubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak daha fazlaydı. IL-17F rs763780 varyanrı RKH patogenezi ile hiçbir ilişki göstermedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımıza dayanarak, IL-17A rs2275913 varyantının hem RKH patogenezinde hem de şiddetinde etkili olduğunu ve yüksek duyarlılığı tanımlamada ciddi bir ilişki tespit ettiğimizi bildirmek isteriz. Türk toplumunda IL-17A rs2275913 varyantlarının duyarlı bireylerin belirlenmesi açısından uygun bir biobelirteç olarak önerilebileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İnterlökin-17A, interlökin-17F; polimorfizm; romatizmal kalp hastalığı; Sitokin.

Ayşegül Başak Akadam Teker, Erhan Teker. Investigation of the Relationship of IL-17 Gene Variants with Rheumatic Heart Disease. Bosphorus Med J. 2021; 8(3): 123-130

Corresponding Author: Ayşegül Başak Akadam Teker, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale