ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Correlation Between Pulse Pressure and Urinary Albumin Excretion in Type 2 Diabetic Patients without Microalbuminuria [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2017; 4(2): 84-88 | DOI: 10.15659/bogazicitip.17.05.682

Correlation Between Pulse Pressure and Urinary Albumin Excretion in Type 2 Diabetic Patients without Microalbuminuria

Elif Dizen Kazan
Sandıklı İlçe Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Afyonkarahisar

INTRODUCTION: Microalbuminuria is the first clinically detectable stage of diabetic nephropathy and a risk factor for cardiovascular diseases. Also increased pulse pressure is regarded as a cardiovascular risk factor. In this study we aimed to investigate the correlation between urinary albumin excretion and pulse pressure in type 2 diabetic patients whom urinary albumin excretion did not reach to microalbuminuria level.
METHODS: All type 2 diabetic patients were retrospectively analyzed who come for outpatient control between January 2015 and May 2016. Patients have a urinary albumin excretion lessthan 30 mg/24h were included to study.First registrations of all patients were studied in order to prevent repeated recordings. Patients were divided into three groups according to pulse pressure as; ≤46 mmHg, between 46-56 mmHg and ≥56 mmHg. Groups were compared in terms of urinary albumin excretion.
RESULTS: Totally 147 patients were included the study; %70,1 (n: 103) were women and %29,9 (n: 44) were men. There were no differences between pulse pressure groups regarding to fasting plasma glucose, HbA1c, totally cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, triglyserides, urea and creatinin levels(respectively p: 0,06, p: 0,1, p: 0,8, p: 0,7, p: 0,1, p: 0,6, p: 0,2 ve p: 0,09). The mean urinary albumin excretion was 6.92 ± 4.2 mg / 24 hours in the group ≤46 mm Hg, 11.15 ± 7.7 mg / 24 h in the group between 46-56 mmHg and 15 31 ± 5.8 mg / 24h in the group with the highest pulse pressure. There was a statistically significant positive correlation between urinary albumin excretion rates and pulse pressure groups (P <0.0001, r: 0,458).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study shows that urinary albumin excretion increases with the increase in pulse pressure in diabetic patients without microalbuminuria. This finding may be a risk factor for microalbuminuria development. Further studies are needed to investigate the effects of pulse pressure on diabetic nephropathy development.

Keywords: albuminuria, blood pressure; diabetes mellitus

Mikroalbüminürisi Olmayan Tip 2 Diyabetik Hastalarda Nabız Basıncı ile Üriner Albümin Atılımı Arasındaki Korelasyon

Elif Dizen Kazan
Sandıklı İlçe Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Afyonkarahisar

GİRİŞ ve AMAÇ: Mikroalbüminüri diyabetik nefropatinin klinik olarak tespit edilebilen ilk evresidir ve kardiyovasküler hastalıklar için bir risk faktörüdür. Artmış nabız basıncı da kardiyovasküler bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmamızda mikroalbüminüri düzeyine ulaşmamış üriner albümin atılımı olan tip 2 diyabetik hastalarda üriner albümin atılımı ile nabız basıncı arasındaki korelasyonu araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2015-Mayıs 2016 tarihleri arasında poliklinik kontrollerine gelmiş tüm tip 2 diyabet hastaları retrospektif olarak incelendi. Üriner albümin atılımı 30 mg/24 saat’in altında olan hastalar çalışmaya alındı. Tekrarlayan kayıtları önlemek amacıyla her hastanın ilk geliş kayıtları incelendi. Hastalar nabız basıncına göre ≤46 mmHg olanlar, 46-56 mmHg arasında olanlar ve ≥56 mmHg olanlar olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Gruplar üriner albümin atılımı açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya %70,1’i kadın (n: 103), %29,9’u erkek (n: 44) toplam 147 hasta dahil edildi. Nabız basıncı grupları arasında açlık plazma glukozu, HbA1c, total kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, trigliserid, üre ve kreatinin değerleri açısından fark yoktu (sırasıyla
p: 0,06, p: 0,1, p: 0,8, p: 0,7, p: 0,1, p: 0,6, p: 0,2 ve p: 0,09). Ortalama üriner albümin atılımı nabız basıncı ≤46 mmHg olan grupta 6,92±4,2 mg/24 saat, 46-56 mmHg arasındaki grupta 11,15±7,7 mg/24 saat ve nabız basıncı en yüksek olan grupta ise 15,31±5,8 mg/24saat idi. Grupların üriner albümin atılımı değerleri ile nabız basınçları arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir korelasyon mevcuttu (p<0,0001, r: 0,458).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız şunu ortaya koymuştur ki; nabız basıncı arttıkça mikroalbüminürisi olmayan diyabetli hastalarda üriner albümin atılımı artmaktadır. Bu bulgu mikroalbüminüri gelişimi açısından bir risk faktörü olabilir. Nabız basıncının diyabetik nefropati gelişimi üzerine etkilerini araştıran ileri çalışmalara ihtiyaç vardır

Anahtar Kelimeler: albüminüri, diyabetes mellitus; kan basıncı

Elif Dizen Kazan. Correlation Between Pulse Pressure and Urinary Albumin Excretion in Type 2 Diabetic Patients without Microalbuminuria. Bosphorus Med J. 2017; 4(2): 84-88

Corresponding Author: Elif Dizen Kazan, Türkiye
LookUs & Online Makale