ISSN 2149-0287
Nonbiliyer Akut Pankreatit Nedeniyle Takip Edilen Hastaların Etyoloji, Prognoz ve Mortalite Açısından Değerlendirilmesi [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(4): 266-271 | DOI: 10.14744/bmj.2022.13245

Nonbiliyer Akut Pankreatit Nedeniyle Takip Edilen Hastaların Etyoloji, Prognoz ve Mortalite Açısından Değerlendirilmesi

Zeynep Koç, Seydahmet Akın, Banu Boyuk, Özcan Keskin
Dahiliye Kliniği, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, iç hastalıkları kliniğinde takip edilen nonbiliyer akut pankreatit tanılı olguların etyolojik nedenlerinin, prognozlarının ve mortalite oranlarının incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ocak 2016-Haziran 2021 tarihleri arasında klinik takibi yapılan 73 hasta dahil edildi. Değerlendirmeye alınan hastaların yaş, cinsiyet, kronik hastalık varlığı, akut pankreatite bağlı gelişen lokal ve sistemik komplikasyonlar, yoğun bakıma gidiş, ölüm sıklığı ve klinik takip süresi incelendi.
BULGULAR: En sık etyolojik neden idiyopatik (%40) iken, bunu hiperlipidemi (%24) ve alkol (%6) izlemekte idi. İleri yaş (65 yaş ve üstü) Ranson skoru yüksek tespit edilen hastalarda daha anlamlı yüksek görüldü (p=0,001; p<0,01). Cinsiyet ve etyolojik neden ile prognoz arasında ilişki gösterilemedi (p>0,05). Ek hastalık varlığı ve yüksek Ranson skoru arasında anlamlı ilişki tespit edildi (p=0,045; p<0,05). Olguların %56’sında rekürren akut pankreatit yatışı gözlemlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İleri yaş ve ek hastalık varlığının akut pankreatit şiddetine anlamlı katkı yaptığı görülürken, etyolojik faktörlerin prognoz üzerine etkisi çalışmamızda gösterilememiştir. Olguların %56’sında rekürren akut pankreatit görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Etyoloji, mortalite, nonbiliyer akut pankreatit, prognoz.

Assessment of Patients Monitored for Non-Biliary Acute Pancreatitis in Terms of Etiology, Prognosis, and Mortality

Zeynep Koç, Seydahmet Akın, Banu Boyuk, Özcan Keskin
Department of Internal Medicine, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: We planned to investigate the etiologic causes, prognosis, and mortality rates for cases diagnosed with non-biliary acute pancreatitis (AP) monitored by the internal medicine clinic.
METHODS: The study included 73 patients monitored by the clinic from January 2016 to June 2021. Patients included in the assessment were investigated for age-sex, presence of chronic disease, local, and systemic complications developing linked to AP, admission to intensive care, incidence of mortality, and clinical follow-up duration.
RESULTS: The most frequent etiological cause was idiopathic (40%), followed by hyperlipidemia (24%) and alcohol (6%). Advanced age (65 years and older) was significantly high among patients with high Ranson score (p=0.001; p<0.01). There was no correlation between sex and etiologic cause with prognosis (p>0.05). There was a significant correlation between presence of comorbid disease and high Ranson score (p=0.045; p<0.05). Among cases, 56% were observed to have recurrent AP (RAP) admissions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: While advanced age and presence of comorbid disease significantly contribute to the severity of AP, our study did not show an effect of etiologic factors on prognosis. RAP was observed in 56% of cases.

Keywords: Etiology, mortality, non-biliary acute pancreatitis, prognosis.

Zeynep Koç, Seydahmet Akın, Banu Boyuk, Özcan Keskin. Assessment of Patients Monitored for Non-Biliary Acute Pancreatitis in Terms of Etiology, Prognosis, and Mortality. Bosphorus Med J. 2022; 9(4): 266-271

Sorumlu Yazar: Zeynep Koç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale