ISSN 2149-0287
Kriptojenik İnme Hastalarında Patent Foramen Ovale Yönetimi: Gerçek Yaşam Veri Derlemesi [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2023; 10(2): 105-110 | DOI: 10.14744/bmj.2023.37232

Kriptojenik İnme Hastalarında Patent Foramen Ovale Yönetimi: Gerçek Yaşam Veri Derlemesi

Kadriye Güleda Keskin, Işıl Kalyoncu Aslan, Leyla Ramazanoğlu, Ceren Erkalaycı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İskemik inme, son yıllarda tedavisinde olan gelişmelere rağmen ülkemizde ve dünyada halen önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. İnmenin tekrarını önlemede, inme etiyolojisinin belirlenerek uygun tedavinin planlanması esastır. TOAST (Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment) sınıflamasında yer alan nedeni saptanamayan (kriptojenik) inmelerin tanımı ve takibi üzerinde durulmalıdır. Patent foramen ovale (PFO) ise kriptojenik inmelerin etiyolojisinin %40-50 gibi büyük bir kısmında rol oynamaktadır. PFO saptanması halinde izlenecek yol ile ilgili yakın zamanda PASCAL çalışması yayımlanmıştır. Bu sayede hastanın klinik özellikleri yanında PFO’nun anatomik özellikleri de hastalarda hangi tedaviye karar verileceği konusunda değerlendirilmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaçla, iskemik inme/geçici iskemik atak ile kliniğimize başvuran ve takiplerinde PFO saptanan toplam 42 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaşı, sigara kullanımı, hipertansiyon, diabetes mellitus, geçici iskemik atak/iskemik inme öyküsü ve kortikal enfarkt sorgulandı ve “Risk of Paradoxical Embolism (RoPE)” skoru hesaplandı. PFO özellikleri değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 18’inde PFO kapatma kararı alındığı görüldü. Bu hastalar PASCAL sınıflamasında olası veya muhtemel gruptaydı. PFO kapatma işlemi yapılmayan 11 hastanın dokuzunda antiagregan tedavi ile medikal takip planlanırken ikisine de oral antikoagülan tedavi başlandı. Antikoagülan başlanan hastalarda ritim holter incelemesinde atriyal fibrilasyon saptandı. Hastaların 3-6 aylık kısa dönem takiplerinde her iki tedavi grubunda da yeni bir atak görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İskemik inme ile başvuran hastalarda PFO saptandığında, yakın takip ve kardiyoloji ile koordineli bir çalışmayla elde edilen uzun dönem sonuçlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antikoagülasyon, patent foramen ovale, kriptojenik inme, RoPE skoru.

Patent Foramen Ovale Management in Cryptogenic Stroke Patients: Real-Life Data Collection

Kadriye Güleda Keskin, Işıl Kalyoncu Aslan, Leyla Ramazanoğlu, Ceren Erkalaycı
Department of Neurology, University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Ischemic stroke is still an important cause of morbidity and mortality in our country and in the world despite the developments in its treatment in recent years. Stroke recurrence can be avoided by determining the cause of the stroke and planning an effective treatment. To underline the Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST) classification, it is important to define and follow undetected (cryptogenic) strokes. Patent foramen ovale (PFO) plays a role in 40–50% of the etiology of cryptogenic strokes. PASCAL study has been published on the course of action if PFO is detected. In this way, the anatomical features of the PFO as well as the clinical features of the patient are evaluated in terms of which treatment to be decided in the patients.
METHODS: For this purpose, a retrospective evaluation of 42 patients who presented to our clinic with ischemic stroke/TIA and were later discovered to have PFO was assessed. The risk of paradoxical embolism score was determined by asking the patients about their age, smoking status, HT, DM, history of TIA /ischemic stroke, and cortical infarction.
RESULTS: In 18 of the patients, it was observed that the decision to close the PFO had been made. These patients were in the possible or prob-able group in the PASCAL classification. Nine of our 11 patients who did not have PFO closure had medical follow-up with antiaggregant therapy and two of them had started oral anticoagulant therapy. The patients who started taking anticoagulants AF found on the rhythm holter assessment. In the short-term follow-up (3–6 months) of our patients, no new attack was observed in either treatment group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When PFO is detected in patients presenting with ischemic stroke, long-term results are needed with close follow-up and a coordinated study with cardiology.

Keywords: Anticoagülation, cryptogenic stroke, patent foramen ovale, risk of paradoxical embolism score.

Kadriye Güleda Keskin, Işıl Kalyoncu Aslan, Leyla Ramazanoğlu, Ceren Erkalaycı. Patent Foramen Ovale Management in Cryptogenic Stroke Patients: Real-Life Data Collection. Bosphorus Med J. 2023; 10(2): 105-110

Sorumlu Yazar: Kadriye Güleda Keskin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale