ISSN 2149-0287
Akut İskemik İnme Olgularında Mikroalbuminüri [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2020; 7(1): 16-20 | DOI: 10.14744/bmj.2019.44127

Akut İskemik İnme Olgularında Mikroalbuminüri

Deniz Çelebi Sicimoğlu1, Eren Gözke2, Pelin Doğan Ak2
1İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada akut iskemik inme (Aİİ) olgularında risk faktörü olarak mikroalbumin (MA) değerlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aİİ inme tanısı ile hastaneye yatırılan ve yaş ortalaması 69.42±11.9 olan 30 hasta (19 kadın, 11 erkek) çalışmaya alındı. Hastalarda 24 saatlik MA düzeyi bakıldı. Mikroalbumin değerleri 30 mg/gün’den daha düşük ise normal, 30-300 mg/gün arasında ise yüksek olarak kabul edildi. Bulgular yaş ortalaması 64.92±14.2 olan 30 sağlıklı kişi (16 kadın, 14 erkek) ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hasta ve kontrol grubunda yaş ortalaması ve cinsiyet dağılımı yönünden anlamlı fark saptanmadı. Mikroalbumin düzeyi yönünden hasta grubunda anlamlı bir yükseklik vardı. Aİİ olgularında mikroalbuminüri 23 olguda (%76.6) mevcuttu. Hipertansiyon 16 (%53.3), diyabet 9 (%30.1), eski iskemik inme 5 (%16.6), hiperkolesterolemi 18 (%60.2), alkol kullanımı 10 (%33.3) ve sigara öyküsü 12 olguda (%40.7) saptandı. Hipertansiyon, diyabet, eski iskemik inme, ve sigara kullanımı olan olgularda mikroalbüminüri görülme oranı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. Kontrol grubunda sadece 2 olguda (%6.3) mikroalbuminüri düzeyi üst sınırın hafif üstünde saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde edilen bulgular Aİİ’de mikroalbuminüri varlığının bir risk faktörü olduğunu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut iskemik inme, mikroalbuminüri; serebrovasküler hastalık.

Microalbuminuria in Patients with Acute Ischemic Stroke

Deniz Çelebi Sicimoğlu1, Eren Gözke2, Pelin Doğan Ak2
1Istanbul Beykoz State Hospital
2University of Health Sciences, Istanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital

INTRODUCTION: This study aims to investigate the presence of microalbuminuria (MAU) as a risk factor in patients with acute ischemic stroke (AIS).
METHODS: Thirty patients (19 female and 11 male; mean age 69.4±11.9 years) hospitalized with the diagnosis of acute ischemic stroke were enrolled in this study. Microalbuminuria was assessed from the urine samples of patients obtained within 24 hours after the onset of ischemic stroke. Microalbuminuria was accepted as normal if the level was less than 30 mg/day and as high if the level was between 30-300 mg/day. Data obtained were compared with the data of the controls (16 female, 14 male; meanage 64.9±14.2).
RESULTS: A significant difference was not detected between the patients and the control groups for gender and mean ages. When data of the cases with AIS and data of the control group were compared, the mean microalbuminuria level of the AIS group was significantly higher than the control group. Microalbuminuria was present in 23 (76.6%) cases with AIS. Hypertension, diabetes mellitus, recent ischemic stroke, hypercholesterolemia, alcohol and smoking were found in 16 (53.3%), 9 (30.1%), 5 (16.6%), 18 (60.2%), 10 (33.3%), 12 (40.7%) cases with AIS, respectively. The incidence of microalbuminuria in cases with hypertension, diabetes, recent ischemic stroke, and cigarette smoking was significantly higher. Microalbuminuria was found in two (6.3%) cases of the control group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings support the hypothesis that microalbuminuria may be a risk factor of ischemic stroke.

Keywords: Acute ischemic stroke, cerebrovascular disease; microalbuminuria.

Deniz Çelebi Sicimoğlu, Eren Gözke, Pelin Doğan Ak. Microalbuminuria in Patients with Acute Ischemic Stroke. Bosphorus Med J. 2020; 7(1): 16-20

Sorumlu Yazar: Pelin Doğan Ak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale