ISSN 2149-0287
Sağlık Çalışanlarında Uyku Bozukluğu ve Psikolojik Belirtilerin Yaygınlığı ve Aralarındaki İlişki: Çok Merkezli Kesitsel Çalışma [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(4): 222-233 | DOI: 10.14744/bmj.2022.53315

Sağlık Çalışanlarında Uyku Bozukluğu ve Psikolojik Belirtilerin Yaygınlığı ve Aralarındaki İlişki: Çok Merkezli Kesitsel Çalışma

Sacit İçten1, Gülcan Koyuncu2
1Göğüs Hastalıkları Kliniği, Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Özel Sağlık Hizmetleri Birimi, Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, sağlık çalışanlarında gündüz uykululuk, uyku kalitesi ve psikolojik belirtileri araştırmak ve aralarındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, tanımlayıcı kesitsel ve gözlemsel özelliktedir. İstanbul ilinde bulunan altı kamu sağlık kurumunda görev yapan gönüllü sağlık çalışanları çalışmaya dahil edildi. Sosyodemografik bilgileri sorgulayan kişisel bilgi formu, Epworth Uykululuk Ölçeği (EUÖ), Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) ve psikolojik belirti durumunu belirleyen Kısa Semptom Envanteri (KSE) tüm katılımcılar tarafından dolduruldu.
BULGULAR: Yaş ortalaması 32,10 (±8,83) yıl olan %22,9 erkek toplam 1126 gönüllünün verileri analiz edildi. Sağlık çalışanlarında aşırı gündüz uykululuk hali, düşük uyku kalitesi ve psikopatolojik belirtiler normal popülasyona göre yüksek saptandı; sırasıyla %19,2, %52,0, %45,7 idi. Cinsiyet, meslek grubu, mesai türü ve nöbet sayısı değişkenlerine göre EUÖ ve PUKİ skorlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. EUÖ ve PUKİ skorları ile psikopatolojik belirtiler arasında anlamlı ilişki gözlemlendi (p=0,000). Psikopatoloji belirtileri olanlarda mesai türüne göre gündüz uykululuk hali ve uyku kalitesi açısından fark görülmedi (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sağlık çalışanlarında ağır iş yükü ve iş stresi uyku problemlerine ve psikolojik belirtilere neden olmaktadır. Kaliteli ve verimli sağlık hizmetleri için sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve saatleri düzenlenmeli, stres yönetimi ve uyku hijyeni eğitimi verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanları, vardiyalı çalışma, uyku bozukluğu, psikopatolojik belirtileri, Epworth gündüz uykululuk ölçeği, Pittsburgh uyku kalite indeksi.

The Prevalence and Correlates of Sleep Disturbances and Psychological Symptoms in Healthcare Workers: A Multi-Center Cross-Sectional Study

Sacit İçten1, Gülcan Koyuncu2
1Department of Chest Diseases, Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın City Hospital, Istanbul, Türkiye
2Private Health Services Unit, Üsküdar District Health Directorate, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: In this study, we aimed to investigate daytime sleepiness, sleep quality, and psychological symptoms in healthcare workers and to examine the relationship between them.
METHODS: This survey study is descriptive and cross-sectional study. The population of the study consists of 1126 healthcare workers in six public health institutions in Istanbul. The study data were collected with a piece of personal information from questioning sociodemographic information, Epworth Sleepiness Scale (ESS), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), and the “Brief Symptom Inventory” that determine the psychological symptom status. The data were analyzed with SPSS 26 package program.
RESULTS: Data for 1126 participants who were 22.9% male and with a mean age of 32.10 (±8.83) years were analyzed. It was determined that there is a large mental health burden on healthcare workers. In general, excessive daytime sleepiness, reduced sleep quality, and psychopathological symptoms were significantly higher than the normal population. They were 19.2%, 52.0%, and 45.7%, respectively. A significant correlation was found between sleep disorders and psychopathological symptoms. It was observed that the ESS and PSQI scores varied according to gender, occupation, and shift status. The difference was statistically significant (p<0.05). There was no difference in daytime sleepiness and sleep quality according to the type of work in those with psychopathology symptoms (p: >0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The heavy workload and work stress cause sleep problems and psychological symptoms in healthcare workers. To quality and efficient healthcare, working conditions and hours of healthcare workers should be regulated, and training on stress management and sleep hygiene should be provided.

Keywords: Epworth daytime sleepiness scale, healthcare workers, pittsburg sleep quality ındexindex, psychopathology, shift work, sleep disorders.

Sacit İçten, Gülcan Koyuncu. The Prevalence and Correlates of Sleep Disturbances and Psychological Symptoms in Healthcare Workers: A Multi-Center Cross-Sectional Study. Bosphorus Med J. 2022; 9(4): 222-233

Sorumlu Yazar: Sacit İçten, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale