ISSN 2149-0287
Üçüncü Basamak Acil Servise 112 Ambulansı ile Getirilen Erişkin Hastaların Analizi [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2018; 5(2): 51-57 | DOI: 10.15659/bogazicitip.18.10.796

Üçüncü Basamak Acil Servise 112 Ambulansı ile Getirilen Erişkin Hastaların Analizi

Atilla Silibolatlaz1, Müge Gülen2, Akkan Avci2, Salim Satar2
1Hatay Devlet Hastanesi, Acil Servis, Hatay, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Adana, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada acil servisimize ambulans ile getirilen hastaların demografik özelliklerinin, ambulans ile getirilirken yeterli tıbbi tedavinin başlanıp başlanmadığının ve acil servisteki sonlanımlarına göre travma merkezi olarak da hizmet veren 3. basamak bir acil servise taşınma gerekliliğinin analiz edilmesi amaçlandı.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada; T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ ne 01 Mayıs- 31 Ekim 2016 tarihleri arasında 112 ambulansı ile getirilen erişkin hastaların analizi prospektif olarak yapıldı. Hastalar cinsiyetlerine, acil servise başvuru tarih ve günlerine, hastaneye varış sürelerine, hangi amaçla getirildiklerine ve alındıkları yerlere göre kayıt altına alındı. Ambulans ekibinin hastalara uyguladığı tedavi ve girişimler incelendi. Ambulans ekibinin ön tanıları ve acil serviste konulan tanılar sınıflandırıldı. Hastaların sonlanımları değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 4976 olgu dâhil edildi. Olguların % 51,6’ sı erkek, % 48,4’ü kadındı. Hastaların getirildiği tarih ve saate göre en fazla başvuru % 21,2 ile mayıs ayında, % 15,7 ile cuma gününde ve % 45,5 ile de günün 16: 00-24: 00 saatleri arasında idi. Hastaların sadece % 21,3’ nün onam alınarak sevk edildiği saptandı. Ambulansla getirilen hastaların en sık travma nedeniyle taşındığı görüldü. Dünya Sağlık Örgütü’ nün (DSÖ) acil durum tanımı göz önüne alındığında getirilen tüm hastaların % 53,7’sinin ambulans ile taşınma endikasyonunun olmadığı belirlendi. Acil servise ambulansla getirilen hastaların % 78’inin acilden taburcu olduğu, % 21’inin yatırıldığı ve % 1’ inin ise eksitus olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastane dışı tıbbi personel tıbbi müdahale konusunda, 112 komuta kontrol merkezleri ise uygun hasta nakli konusunda yetersizdir. Bu durumun düzeltilebilmesi için hastane öncesi sağlık personeline sürekli hizmet içi eğitim verilmesi gereklidir. Sevk edilen hastalarda sevk kuralarına uyulması gereksiz sevkleri önemli derecede azaltabilir

Anahtar Kelimeler: acil servis, acil sağlık hizmetleri, hastane öncesi acil bakım, 112 ambulansı

The Analysis of Adult Patients Admitted to Third Level Emergency Department by 112 Ambulance

Atilla Silibolatlaz1, Müge Gülen2, Akkan Avci2, Salim Satar2
1Hatay Devlet Hastanesi, Acil Servis, Hatay, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Adana, Türkiye

INTRODUCTION: In this study, we aimed to analyze the demographic characteristics of patients who were brought to our emergency department by ambulance, whether or not adequate medical treatment had been initiated during transportation, and the necessity of moving to a 3rd stage emergency department which also serves as a trauma center according to the outcomes of said emergency service.


METHODS: In this study, the analysis of adult patients who were brought to the Republic of Turkey Ministry of Health Adana Numune Training and Research Hospital by ambulance between May 1 and October 31 in 2016 was prospectively performed. Patients were recorded according to their gender, their date of admission to the emergency service, the time it took for them to arrive the hospital, the reason why they were initially brought in and where exactly they were taken. The treatment and interventions of the ambulance team were evaluated. The preliminary diagnosis of the ambulance team and the diagnosis of the emergency services were classified, and the outcomes of the patients were evaluated.
RESULTS: 4976 cases were included in the study. 51.6% of the cases were male and 48.4% were female. According to the date and time the patients were brought in, the greatest number of applications was in May with 21.2%, on Fridays with 15.7%, and between 16: 00 and 24: 00 with 45.5%. It was determined that only 21.3 % of the patients were taken with consent. It was found that most of the patients were brought in the emergency services from trauma. According to the description of emergencies, as defined by the World Health Organization (WHO), it was determined that 53.7% of the patients did
not have an indication necessitating ambulance transportation. It was found that 78% of the transferred patients were discharged immediately, 21% were admitted and 1% were exitus.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The out of hospital medical personnel and the 112 command and control centers are inadequate in terms of medical intervention and appropriate patient transfer respectively. In order to correct this situation, it is necessary to provide continuous in-service training for pre-hospital healthcare personnel. Adherence to the guidelines of referral can significantly reduce the unnecessary referrals.

Keywords: emergency medical services, emergency service, prehospital emergency care, 112 ambulance

Atilla Silibolatlaz, Müge Gülen, Akkan Avci, Salim Satar. The Analysis of Adult Patients Admitted to Third Level Emergency Department by 112 Ambulance. Bosphorus Med J. 2018; 5(2): 51-57

Sorumlu Yazar: Atilla Silibolatlaz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale