ISSN 2149-0287
İstanbul'da Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Erişkin Hastaların Kan Kültürü Sonuçları ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Analizi [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2024; 11(1): 7-14 | DOI: 10.14744/bmj.2024.72623

İstanbul'da Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Erişkin Hastaların Kan Kültürü Sonuçları ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Analizi

Fatma Sarı Doğan, Ebru Ünal Akoğlu, Tuba Cimilli Öztürk
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Mikroorganizmaların kana karışıp çok hızlı bir şekilde yayılarak oluşturduğu ve hayatı tehdit eden durum, sepsis olarak adlandırılır. Sepsis kılavuzlarında erken antibiyotik tedavisine başlamak, tedavinin temel basamak-larındandır. Bu nedenle, etkenlerin duyarlı olduğu antibiyotiklerin bilinmesi gereklidir. Çalışmamızın amacı, hastanemiz acil servisine başvurmuş ve yataklı servis veya yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüş hastalardan alınan kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmaların duyarlı ve dirençli olduğu antibiyotiklerin belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde 2018-2019 arası 1 yıllık dönemde alınan kan kültürü sonuçları retrospektif olarak incelendi. Kan kültürlerinin alındığı hastaların yaşı, cinsiyeti, üreyen mikroorganizmalar ve duyarlı/dirençli oldukları antibiyotikler kaydedilerek istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Toplam 1232 kan kültürü çalışmaya dahil edildi, 182 kan kültüründe üreme gözlendi. En sık izole edilen patojenler sırasıyla; Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus faecalis ve Acinetobacter baumannii'dir. Stafilokokların en duyarlı olduğu antibiyotikler trimetoprim-sülfametoksazol, vankomisin ve gentamisin iken en yüksek direnç ertapenem ve penisiline karşı bulundu. Metisiline dirençli koagülaz negatif stafilokoklar (MRKNS) %54.1, metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) oranı %28 idi. Escherichia coli için seftriakson direnci %72, siprofloksasin direnci %68.4 iken gentamisine %82.4, karbapenemlere %100 duyarlıydı. Çoklu ilaç direnci %61 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda kan kültürlerinden sırasıyla en sık Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus faecalis ve Acinetobacter baumannii izole edildi. Stafilokoklarda ve enterokoklarda vankomisin direnci gözlenmedi. Escherichia coli'nin siproflok-sasin ve seftriakson direncinin yüksek olduğu, aminoglikozid ve karbapenemlere duyarlı olduğu gözlendi. Ayrıca çoklu ilaç direncinin oldukça yüksek olduğunu tespit ettik. Sepsis ve bakteriyemi tedavisinde erken dönemde uygun antibiyotik başlayabilmek mortaliteyi azaltır. Hastalardan en sık izole edilen patojenleri ve bu patojenlerin antibiyotik duyarlılık ve direnç durumunu belirlemek bu nedenle önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Antibiogram, Antibiotic resistance, Blood culture, Multidrug resistance, Sepsis.

Analysis of Blood Culture Results and Antibiotic Sensitivities in Adult Patients Applying to a Training and Research Hospital in Istanbul

Fatma Sarı Doğan, Ebru Ünal Akoğlu, Tuba Cimilli Öztürk
Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Emergency Clinic, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Sepsis is a life-threatening condition caused by microorganisms entering the bloodstream and spreading very rapidly. In sepsis guidelines, starting early antibiotic treatment is one of the main steps of treatment. Therefore, it is necessary to know the antibiotics to which the agents are susceptible. Our study aimed to determine the antibiotic susceptibility and resistance of microorganisms grown in blood cultures obtained from patients admitted to the emergency department of our hospital and treated in the inpatient ward or intensive care unit.
METHODS: The blood cultures in our hospital in the 1-year period between 2018 and 2019 were analyzed retrospectively. The age and gender of the patients from whom the blood cultures were obtained, the microorganisms grown, and their antibiotic susceptibility/resistance were recorded and analyzed statistically.
RESULTS: A total of 1232 blood cultures were included in the study, and growth was observed in 182 blood cultures. Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, and Acinetobacter baumannii were isolated most frequently. The antibiotics to which staphylococci were most susceptible were trimethoprim-sulfamethoxazole, vancomycin, and gentamicin, while the highest resistance was found to ertapenem and penicillin. Methicillin-resistant coagulase-negative Staphylococcus (MRCNS) was 54.1%, and methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) was 28%. For Escherichia coli, ceftriaxone resistance was 72%, ciprofloxacin resistance was 68.4%, while 82.4% were susceptible to gentamicin, and 100% to carbapenems. Multidrug resistance was 61%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, and Acinetobacter baumannii were isolated most frequently from blood cultures, respectively. Escherichia coli was highly resistant to ciprofloxacin and ceftriaxone but susceptible to aminoglycosides and carbapenems. We also found that multidrug resistance was quite high. Early initiation of appropriate antibiotics in the treatment of sepsis and bacteremia reduces mortality. Therefore, it is important to determine the most frequently isolated pathogens and their antibiotic susceptibility and resistance status.

Keywords: Antibiyogram, Antibiyotik direnci, Çoklu ilaç direnci, Kan kültürü, Sepsis.

Fatma Sarı Doğan, Ebru Ünal Akoğlu, Tuba Cimilli Öztürk. Analysis of Blood Culture Results and Antibiotic Sensitivities in Adult Patients Applying to a Training and Research Hospital in Istanbul. Bosphorus Med J. 2024; 11(1): 7-14

Sorumlu Yazar: Fatma Sarı Doğan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale