ISSN 2149-0287
Acil Serviste Fenitoin İnfüzyonu İhtiyacı Olan Hastaların Kardiyak Yan Etki ve EKG Bulgularının Değerlendirilmesi [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2018; 5(1): 17-22 | DOI: 10.15659/bogazicitip.18.04.779

Acil Serviste Fenitoin İnfüzyonu İhtiyacı Olan Hastaların Kardiyak Yan Etki ve EKG Bulgularının Değerlendirilmesi

Mazlum Kılıç1, Rohat Ak2, Onur Yeşil2, Tuba Cimilli Öztürk2, Ebru Ünal Akoğlu2, Özge Ecmel Onur2
1Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Şanlıurfa
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Fenitoin epilepsi tedavisinde kullanılan antikonvülzan bir ilaç olup aynı zamanda sınıf olarak Grup 1B antiaritmiktir. Fenitoin infüzyon tedavisi acil serviste sık kullanılan bir tedavi yöntemi olup hastalarda ciddi kardiyak yan etkiler görülebildiği literatürde belirtilmektedir. Çalışmamızda acil servise başvurup rehberlerde önerilen dozlarda fenitoin infüzyonu alan hastalarda, ne tür kardiyak yan etkiler görüldüğü, görülen bu yan etkilerin hangi hastalarda özellikle ortaya çıktığının saptanması, görülen kardiyak yan etkilerin ciddiyetinin saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisinde status epileptikus tanısı alan ve fenitoin infüzyonu alması planlanan hastalar üzerinde gözlemsel olarak yapılmıştır. Çalışmamıza etik kurul onamı alındıktan sonra başlanmış ve hastaların gözlemsel olarak kayıtları tutulmuştur. Çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan hastaların onamı alındıktan sonra tüm hastalar monitorize takip edilmiş olup ilaç infüzyon tedavisine başlamadan, tedavinin ortasında ve tedavi sonlandığında EKG’leri çekilerek kayıt altına alınmış; vital bulguları da takip edilmiştir. 01.05.2016 ile 01.08.2016 tarihleri arasında toplam 82 hasta üzerinde gözlemsel olarak takip edilmiş, hasta verileri IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programna kaydedilmiş; istatistiksel değerlendirmesi p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmamıza dahil olan toplam 82 hastanın yaş ortalaması 49,59 ± 21,79 olup bunların %43,9’u kadın ve %56.1’i
erkektir. Tedavi sırasında 4 hastada hipotansiyon, 15 hastada nistagmus, 10 hastada ataksi gelişmiş olup hiçbir hastada taradığımız parametrelerden olan apne veya aritmi izlenmemiştir. Çekilen EKG’lerin PR, QRS ve QTC mesafeleri incelenmiş olup anlamlı bir fark görülmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Fenitoin 25mg/dk infüzyon hızında güvenle kullanılabilecek bir ilaç olup kullanımı sırasında hastalarda kardiyak monitorizasyon yapmaya gerek yoktur.

Anahtar Kelimeler: epilepsi, status epileptikus, acil servis, fenitoin, kardiyak aritmi

Evaluation of Cardiac Side Effects and ECG Findings in Patients Who Need Infusion of Phenytoin in Emergency Department

Mazlum Kılıç1, Rohat Ak2, Onur Yeşil2, Tuba Cimilli Öztürk2, Ebru Ünal Akoğlu2, Özge Ecmel Onur2
1Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Şanlıurfa
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

INTRODUCTION: Phenytoin is an anticonvulsant medication used for the treatment of epilepsy. It is also group 1B antiarrhythmic. Phenytoin infusion treatment is generally applied in the emergency department and it may cause serious cardiac side effects. The purpose of the study is to determine whether the patients presented to the emergency department with the need of phenytoin infusion need the cardiac monitoring.

METHODS: The observational study was carried out on 82 patients at Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital Emergency Department between 01.05.2016 and 01.08.2016. The patients were given 18 mg/kg phenytoin with 25 mg/min infusion rate. The patients were monitored during the treatment and the vital findings were followed through electrocardiography (ECG) taken before, mid and at the end of the treatment.
RESULTS: The average of ages of 82 patients included in the study is 49,59 ± 21,79; and 43,9% of them is female and 56.1% is male. During the treatment, 4 patients had hypotension, 15 of them had nystagmus and 10 patients had ataxia; whereas apnea or arrhythmia was not seen. The ECG’s was obtained and PR, QRS and QTC intervals have been analyzed. There was no significant difference.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Phenytoin is a safe drug when used at 25mg/min rate and cardiac moniterization may not be required during infusion.

Keywords: epilepsy, status epilepticus, emergency service, phenytoin, cardiac arrhythmia

Mazlum Kılıç, Rohat Ak, Onur Yeşil, Tuba Cimilli Öztürk, Ebru Ünal Akoğlu, Özge Ecmel Onur. Evaluation of Cardiac Side Effects and ECG Findings in Patients Who Need Infusion of Phenytoin in Emergency Department. Bosphorus Med J. 2018; 5(1): 17-22

Sorumlu Yazar: Mazlum Kılıç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale