ISSN 2149-0287
Mayalanmış Ev Yoğurdunun Helikobakter Pilori Eradikasyonuna Etkisi [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2019; 6(2): 43-48 | DOI: 10.14744/bmj.2019.74046

Mayalanmış Ev Yoğurdunun Helikobakter Pilori Eradikasyonuna Etkisi

Şengül Aydın Yoldemir1, Gulden Yuruyen2
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Helikobakter pilori (Hp) kronik gastrit, peptik ülser ve gastrik malignitenin patogenezinde yer alan tüm dünyada yaygın olarak görülen bir enfeksiyondur. Kullanılan tedavilerin etkinliği ve Hp 'nin antibiyotik direnci nedeni ile yeni arayışlar gündeme gelmiştir. Tedaviye probiyotik içeren yoğurt ilavesinin Hp eradikasyon oranlarını anlamlı derecede arttırdığını gösteren çalışmalar vardır. Bu çalışmada birinci basamak standart 3’lü tedaviye evde mayalanmış taze yoğurt eklenmesinin Hp eradikasyon hızına ve hasta uyumu üzerine etkisi araştırdık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya dispepsi sebebiyle üst gastrointestinal endoskopisi yapılan 147 hasta alındı. Endoskopik incelemede histolojik yöntemle Hp enfeksiyonu teşhis edilen hastalara eradikasyon tedavisi verildi. Hastaların evde mayalanmış yoğurt tüketimi sorgulandı. Reçete edilen ilaçların %80’inden fazlasını alan hastalar tedaviye uyumlu kabul edildi. Tedavi bitiminden 4 hafta sonra, Hp eradikasyonu gaitada Hp antijen testi ile değerlendirildi.
BULGULAR: TT analizde yoğurt+ 3’lü tedavi alan 87 hastanın 50’sinde(%57.4), sadece 3’lü tedavi alan 60 hastanın 21’inde(%39) eradikasyon sağlandı. PP analizde yoğurt+ 3’lü tedavi alan 65 hastanın 50’inde (%76.9), sadece 3’lü tedavi alan 40 hastanın 21’inde (%52.5) Hp eradikasyonu sağlandı. Yoğurt+3’lü tedavi alanlarda daha iyi eradikasyon oranları elde edildi (p=0.009; p=0.028).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Standart 3’lü tedaviye eklenen geleneksel ev yoğurdu ile Hp eradikasyon hızı artırmıştır. Bununla birlikte, yaş cinsiyet, eğitim düzeyi gibi faktörler eradikasyonu etkilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Helikobakter, eradikasyon, yoğurt.

The Effect of Fermented Homemade-Style Yogurt in Helicobacter Pylori Eradication

Şengül Aydın Yoldemir1, Gulden Yuruyen2
1Okmeydanı Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Istanbul
2Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Istanbul

INTRODUCTION: Helicobacter pylori (Hp) infection is common worldwide and may be involved in the pathogenesis of gastritis, peptic ulcer, and gastric malignancy. Treatment has been effective; however, due to the increasing antibiotic resistance of Hp, there is renewed interest in research. Studies have indicated that the addition of probiotic yogurt to treatment may increase the rate of Hp eradication. This study was an investigation of the effect of the addition yogurt to the standard, first-line treatment on Hp eradication and patient compliance.
METHODS: A total of 147 patients were included in the study. Patients who were diagnosed with Hp infection in an endoscopic examination using the histological method were given eradication treatment. The consumption of yogurt in the home was questioned. Patients who used at least 80% of the prescribed drugs were considered to have complied with the treatment. A stool antigen test was performed 4 weeks after the end of treatment to assess Hp eradication.
RESULTS: Intention-to-treat analysis revealed that eradication was achieved in 50 (57.4%) of the 80 patients who received only first-line treatment and 21 (39%) of the 60 patients receiving yogurt + first-line treatment. Per-protocol analysis indicated that Hp eradication was achieved in 50 patients (76.9%) of the 65 patients who received yogurt + first-line treatment. Yogurt + first-line treatment had a better eradication rate (p=0.009; p=0.028).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Hp eradication rate increased with the addition of yogurt added to the standard treatment. Factors such as age, gender, and education level did not affect eradication.

Keywords: Helicobacter, eradication, yogurt.

Şengül Aydın Yoldemir, Gulden Yuruyen. The Effect of Fermented Homemade-Style Yogurt in Helicobacter Pylori Eradication. Bosphorus Med J. 2019; 6(2): 43-48

Sorumlu Yazar: Şengül Aydın Yoldemir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale