ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Pediatrik Travma Vakalarının Analizi: Karakteristikleri ve Skor Sistemlerinin Rolü [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2020; 7(1): 11-15 | DOI: 10.14744/bmj.2019.32932

Pediatrik Travma Vakalarının Analizi: Karakteristikleri ve Skor Sistemlerinin Rolü

Hasan Aldinç, Cem Gün
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Travma, başlıca çocukluk çağı sağlık problemlerindendir ve çoğunluğu önlenebilir özelliktedir. Travma olgularında, mortalite ve morbiditeye belirgin bir şekilde etki eden çeşitli etiyolojik faktör sayılabilir. Travma hastalarını değerlendirmek için birçok skor sistemi geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, pediatrik travma hastalarında kullanılan skor sistemlerinin birbirlerine üstünlüğünü incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışma, Acil Servis başvuru sayısı yıllık 200.000 hastanın üzerinde olan bir özel hastanede yapılmıştır. Bu çalışmada, iki yıl boyunca, 0-18 yaş arası travma ile acil servise başvuran 20314 hasta tarandı ve hastaneye yatırılan 251 tanesi retrospektif olarak incelendi. Demografik, etiyolojik ve klinik özellikler ile birlikte beş travma skor sistemi (Yaralanma Ciddiyeti Skoru, Revize Travma Skoru, Travma Revize Yaralanma Ciddiyeti Skoru, Pediatrik Glasgow Koma Skoru, Pediatrik Travma Skoru) analiz edildi.
BULGULAR: Olguların yaş ortalaması 6.8±5.4 yaş idi. Olguların 86.9%’u künt travma, 46.9%’u izole kafa travması idi. En sık görülen travma tipi, yüksekten düşme (57.3%) idi. Bunu 25.8% ile trafik kazaları takip ediyordu. Hastaların ortalama Pediatrik Travma Skoru 9.41±1.32, ortalama Glascow Koma Skoru 14.79±0.88, ortalama Yaralanma Ciddiyeti Skoru 7.74±8.44, ortalama Revize Travma Skoru 7.84±0, ortalama Travma Revize Yaralanma Skoru (Künt) 98.45±7.71 ve ortalama Travma Revize Yaralanma Skoru (Penetran) 98.61±6.90 olarak bulundu. Yoğun Bakım ve Acil Servis Gözlem yatış süreleri sırası ile ortalama 2.6±3.1 ve 1.9±2 gün, toplam hospitalizasyon süre ortalaması ise 2.2±2.7 gün idi. Hastaneye yatış süreleri, travma skorları ve pozitif görüntüleme bulguları ile korelasyon göstermekteydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil serviste yatan hastaların ilk değerlendirmesi sırasında klinik ciddiyeti ve gerekli tedaviyi öngörmede travma skorlarının olumlu rolü tespit edildi. Yaralanma Ciddiyeti Skoru ve Travma Revize Yaralan ma Ciddiyeti Skoru'nun hastaların hastanede kalma süresini saptamakta diğer skor sistemlerine göre üstün olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Acil tıp departmanı, pediatrik travma; travma skoru.

Analysis of Pediatric Traumas: Characteristics and the Role of Scoring Systems

Hasan Aldinç, Cem Gün
Department of Emergency Medicine, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Trauma is a major health problem in the pediatric age group. Various etiological factors can be accounted for the traumas, and they cause significant mortality and morbidity in children. Multiple scoring systems have been developed for evaluating trauma patients. The present study aims to investigate to find out which trauma scoring system used in pediatric trauma is superior to others.
METHODS: This retrospective study was conducted in the Emergency Department of a private university hospital that accepts over 200.000 patients annually. Records of all 20314 trauma cases between 0 and 18 years of age, who were referred to ED of a private university hospital in two years, were searched, and 251 of them who were hospitalized evaluated retrospectively. Demographical, etiological, and clinical characteristics, including scores of five trauma scoring systems, were analyzed.
RESULTS: The mean age of the cases was 6.8±5.4 years, 86.9% of the cases had blunt trauma, and 46.9% had isolated head trauma. The most frequent trauma type was falling from a height (57.3%), followed by traffic accidents (25.8%). Mean pediatric trauma score of the patients was 9.41±1.32, mean Glasgow Coma Score was 14.79±0.88, mean Injury Severity Score was 7.74±8.44, mean Revised Trauma Score was 7.84±0, mean Trauma Revised Injury Severity Score blunt was 98.45±7.71 and mean Trauma Revised Injury Severity Score penetrating was 98.61±6.90. The mean duration of the Intensive Care Unit and ward stay was 2.6±3.1 and 1.9±2 days, respectively, and the total duration of hospitalization was 2.2±2.7 days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The trauma scores provide predictive value for clinical severity and treatment in the initial evaluation of cases at admission to the Emergency Department. In this study, we found that Injury Severity Score and Trauma Revised Injury Severity Score are more valuable than the other scoring systems for determining the patient's length of stay in the hospital.

Keywords: Emergency department, pediatric trauma; trauma score.

Hasan Aldinç, Cem Gün. Analysis of Pediatric Traumas: Characteristics and the Role of Scoring Systems. Bosphorus Med J. 2020; 7(1): 11-15

Sorumlu Yazar: Hasan Aldinç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale