ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Primer Pterjium Cerrahi Tedavisinde Konjonktival Otogreft ve Primer Eksizyonun Karşılaştırılması [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2019; 6(1): 14-17 | DOI: 10.14744/bmj.2019.50469

Primer Pterjium Cerrahi Tedavisinde Konjonktival Otogreft ve Primer Eksizyonun Karşılaştırılması

Ali Olgun1, Aylin Ardagil Akçakaya2, Dilek Güven1
1SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Dünya Göz Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Konjonktival otogreft ve primer eksizyon cerrahi tekniklerinin postoperatif sonuçlarının değerlendirilmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Primer pterjium tanısı almış primer eksizyon cerrahisi ve serbest limbal konjonktival otogreft cerrahisi yapılmış olgular, retrospektif olarak yaş, cinsiyet, tutulan taraf, pterjiyum tipi, nüks varlığı, nüks görülme zamanı ve nüks saptanmadan geçen zaman (ay) açısından karşılaştırıldı. Çalışmada 40’ı primer eksizyon uygulanmış, 54’ü konjonktival otogreft uygulanmış toplam 94 primer pterjium olgusu incelendi.
BULGULAR: Primer eksizyon (PE) grubunda 40 hastanın 9’unda (%22.5), konjoktival otogreft (KO) grubundaki 54 hastadan 2’sinde (%3.7) nüks saptandı. PE grubundaki nüks varlığı KO grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.005). Nüks saptanmadan geçen zaman (ay) açısından sağ kalımı değerlendirdiğimizde KO grubunda PE grubuna göre daha uzun süre nüks gelişmediği istatiksel anlamlı olarak saptandı (sırasıyla 16.55±7.95, 20.33±5.12, p=0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Konjonktival otogreft primer pterjium cerrahi tedavisinde etkili ve güvenilir bir yöntemdir. Filtran cerrahi adaylarında konjonktival otogreft tekniğini önermemekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Konjonktival otogreft; pterjium; primer eksizyon.

Comparison of Conjunctival Autograft and Primary Excision for The Surgical Treatment of Primary Pterygium

Ali Olgun1, Aylin Ardagil Akçakaya2, Dilek Güven1
1SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Dünya Göz Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: This study is an evaluation of the postoperative results of the conjunctival autograft (CA) and primary excision (PE) surgical techniques.
METHODS: Primary pterygium patients who underwent PE surgery and free limbal CA surgery were compared retrospectively in terms of age, gender, pterygium type, the presence of recurrence, recurrence time, and recurrence time (months). A total of 94 cases of primary pterygium were investigated: In all, 40 were treated with PE and 54 with CA.
RESULTS: In the PE group, recurrence was detected in 9 of 40 patients (22.5%), while it was seen in 2 of 54 patients (3.7%) in the CA group. The recurrence rate in the PE group was statistically significantly greater than that of the CA group (p=0.005). When we assessed survival time (months) without recurrence, it was statistically significant that the length of time before recurrence was longer in the CA group than in the PE group (16.55±7.95 months, 20.33±5.12 months, respectively; p=0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: CA is an effective and reliable method of primary pterygium surgery. We do not recommend the CA technique in filtration surgery candidates.

Keywords: Conjunctival autograft; primary excision; pterygium.

Ali Olgun, Aylin Ardagil Akçakaya, Dilek Güven. Comparison of Conjunctival Autograft and Primary Excision for The Surgical Treatment of Primary Pterygium. Bosphorus Med J. 2019; 6(1): 14-17

Sorumlu Yazar: Ali Olgun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale