ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Pediyatrik Kalp Cerrahisinde Ultra-Fast-Track Ekstübasyon Deneyimlerimiz [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(4): 262-265 | DOI: 10.14744/bmj.2022.58815

Pediyatrik Kalp Cerrahisinde Ultra-Fast-Track Ekstübasyon Deneyimlerimiz

Mustafa Şimşek, Şefika Türkan Kudsioğlu
Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada, pediyatrik konjenital kalp cerrahisi sonrası erken ekstübasyonun etkinliği ve güvenirliği değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014-2015 yılları arasında pediyatrik kalp cerrahisi uygulanan 32 hasta çalışmaya alındı. Hastaların tanıları: atriyal septal defekt (sekiz hasta), ventriküler septal defekt (yedi hasta), fontan prosedürü (dört hasta), kava pulmoner anastomoz (altı hasta), fallot tetralojisi (dört hasta), pulmoner arterden kaynaklanan anormal sol koroner arter (iki hasta) ve çift çıkışlı sağ ventrikül (bir hasta) şeklindeydi. Hastaların kardiyopulmoner baypas, kros klemp, ekstübasyon, reentübasyon ve yoğun bakımda kalış süreleri kaydedildi.
BULGULAR: Hastalar cerrahi sonrası ameliyathanede (ultra-fast-track ekstübasyon) ekstübe edildi. Bir hastada iki saat sonra yeniden entübasyon gerekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pediyatrik kalp cerrahisi hastaları için ultra-fast-track ekstübasyon yaklaşımlarında, dikkatli preoperatif değerlendirme, perioperatif yönetim, olguların özelliği ile birlikte hasta seçimi oldukça önemlidir. Çalışmamızda erken ekstübasyonun güvenli bir şekilde yapılabildiği görüldü.

Anahtar Kelimeler: Fast-track, ekstübasyon, pediyatrik kalp cerrahisi.

Ultra-Fast-Track Extubation Experience in Pediatric Cardiac Surgery

Mustafa Şimşek, Şefika Türkan Kudsioğlu
Department of Anesthesia and Reanimation, Ministry of Health University Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The efficacy and safety of early extubation after pediatric congenital heart surgery was evaluated.
METHODS: Thirty-two patients who underwent pediatric cardiac surgery between 2014 and 2015 were included in the study. Diagnosis of the patients: atrial septal defect (eight patients), ventricular septal defect (seven patients), Fontan procedure (four patients), cavapulmonary anastomosis (six patients), Fallot tetralogy (four patients), abnormal left coronary artery originating from pulmonary artery (two patients), and dual outlet right ventricle was one patient. The duration of cardiopulmonary bypass, cross clamp, extubation, reintubation, and intensive care unit stay of the patients was recorded.
RESULTS: The patients were extubated in the operating room (ultra-fast-track extubation) after surgery. One patient required reintubation after 2 h.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In ultra-fast-track extubation approaches for pediatric cardiac surgery patients, careful pre-operative evaluation, perioperative management, and patient selection together with the characteristics of the cases are very important. In our study, it was observed that early extubation could be performed safely.

Keywords: Extubation, fast-track, pediatric cardiac surgery.

Mustafa Şimşek, Şefika Türkan Kudsioğlu. Ultra-Fast-Track Extubation Experience in Pediatric Cardiac Surgery. Bosphorus Med J. 2022; 9(4): 262-265

Sorumlu Yazar: Mustafa Şimşek, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale