ISSN 2149-0287
Patient Controlled Regional Analgesia After Inguinal Hernia Repair [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2015; 2(3): 94-99

Patient Controlled Regional Analgesia After Inguinal Hernia Repair

Ceren Şanlı Karip1, Bora Karip2, Fatma Nur Akgün1, Berna Ayanoğlu Taş1, Mehmet Okuducu2, Timuçin Aydın2, Kemal Memişoğlu2
1Fatih Sultan Mehmet Eğit. ve Araşt. Hast. Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Postoperative pain of the inguinal hernia repair is characterized as moderate. Intraoperative wound infiltration with local anesthetics prolongs the duration of postoperative analgesia. Opioid and /or nonsteroidal anti-inflammatory drug requirement and their possible systemic side effects can be reduced by wound infiltration. In this study we aimed to compare the effectiveness of patient-controlled inguinal nerve block and patient controlled intravenous opioid infusion.
METHODS: 20-70 years old, ASA I-II, 30 patients who underwent inguinal hernia repair were included to study. Patients were randomized into two equal groups. In Group I, a system produced from a minivac drain catheter was placed near ilioinguinal-iliohypogastric nerve at the end of the operation. Catheter was connected to a pump which was set to infuse 25mg bupivacaine and locked for 2,5 hours. In Group II, after giving a bolus of 50 mg tramadol, a pump was set to continuous intravenous infusion of 14mg/hour tramadol. At 30. and 60.
minutes; 2, 4, 8, 12 and 24. hours, data including visual analog score (VAS), hemodynamic parameters, side effects and amount of required additional analgesic were collected.
RESULTS: In Group I, VAS 30. and 60. minutes were significantly lower when compared to Group II (p=0,024, p=0,030). In terms of VAS there were no significant differences between groups after the first hour. Hemodynamic parameters, side effects and extra analgesic requirement were similar between groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patient-controlled analgesia by ilioinguinal- iliohipogastrik block is an effective method after inguinal hernia repair. Patients for whom adverse effects of NSAIDS and opioids must be avoided, the method could be used as having less side effects and cheaper alternative.

Keywords: analgezia, block, inguinal hernia

İnguinal Herni Onarımı Sonrası Hasta Kontrollü Rejyonel Analjezi

Ceren Şanlı Karip1, Bora Karip2, Fatma Nur Akgün1, Berna Ayanoğlu Taş1, Mehmet Okuducu2, Timuçin Aydın2, Kemal Memişoğlu2
1Fatih Sultan Mehmet Eğit. ve Araşt. Hast. Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Orta şiddetli ağrı ile karakterize kasık fıtığı onarımları sonrasında, lokal anestezik ile yapılan yara yeri infiltrasyonu analjezi süresini uzatabilir. Bu sayede opioid ve/veya steroid olmayan yangı giderici ilaç (SOYGİ) gereksinimi azalır ve hastalar bu ilaçların olası yan etkilerinden korunmuş olur. Çalışmamızda, kasık fıtığı onarımı sorası hasta kontrollü rejyonel bloğunun etkinliğini araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, 20-70 yaş arası, ASA I-II, genel anestezi altında inguinal herni onarımı yapılacak 30 hasta alındı. Hastalar randomize olarak eşit iki gruba ayrıldı. Grup I’de ameliyatta ilioinguinal iliohipogastrik sinir komşuluğuna minivak dren kateteri kullanılarak hazırlanan bir aparat yerleştirildi. Kateter, bupivakain içeren bir ağrı pompasına bağlandı. Hasta düğmeye basınca 25 mg bupivakain gidecek ve 2,5 saat kilitli kalacak şekilde pompa ayarlandı. Grup II’de ise intravenöz 50mg tramadol’ü takiben tramadol 14mg/saat sürekli gidecek şekilde verildi. Hastalarda 30. ve 60. dakikalarda, 2, 4, 8, 12 ve 24. saatlerde vizüel ağrı skoru (VAS), hemodinamik parametreler, varsa yan etkiler ve ek analjezik gereksinimi kaydedildi.
BULGULAR: Gruplar arası VAS’lar karşılaştırıldığında VAS 30 ve VAS 60 Grup I için anlamlı olarak düşüktü (p=0,024 ve p=0,030). VAS 2, 4, 8, 12, 24. saatler, hemodinamik parametreler, yan etkiler ve ek analjezik gereksinimi açısından gruplar arası anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnguinal herni ameliyatlarında, hasta kontrollü ilioinguinal-iliohipogastrik blok analjezisi etkilidir. SOYGİ ve opioidlerin sistemik yan etkilerinden sakınılması gereken hastalarda yan etkisi az, düşük maliyetli bir alternatif olarak uygulanabilir

Anahtar Kelimeler: analjezi, blok, inguinal herni

Ceren Şanlı Karip, Bora Karip, Fatma Nur Akgün, Berna Ayanoğlu Taş, Mehmet Okuducu, Timuçin Aydın, Kemal Memişoğlu. Patient Controlled Regional Analgesia After Inguinal Hernia Repair. Bosphorus Med J. 2015; 2(3): 94-99

Corresponding Author: Ceren Şanlı Karip, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale