ISSN 2149-0287
Effects of Fentanyl and Morphine Combined with Intrathecal Levobupivacaine in Elective Cesarean Sections [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2017; 4(2): 68-76 | DOI: 10.15659/bogazicitip.17.05.675

Effects of Fentanyl and Morphine Combined with Intrathecal Levobupivacaine in Elective Cesarean Sections

Yıldız Yiğit Kuplay1, Dilek Subaşı2, Ahmet Yıldırım3, Güldem Turan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Arş. Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Arş. Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon

INTRODUCTION: This study was conducted with the aim of evaluating the effects of fentanyl and morphine used in addition to intracethecal levobupivacaine in combined spinal-epidural anesthesia (CSEA) in cesarean section operations.
METHODS: After approval of the hospital’s ethical board and written approvals of the patients, 40 pregnant women undergoing elective cesarean section delivery, aged 18 to 45, ASA group I-II, in whom regional anesthesia is not contraindicated were included. Included patients (n: 40) were randomized into two groups with first group LF (n: 20) to receive 7,5 mg %0.5 levobupivacaine + 25 mcg fentanyl and second group LM (n: 20) to receive 7,5 mg %0.5 levobupivacaine + 100 mcg morphine. Patients’ motor block initiation time, motor and sensory block levels at minutes 1, 3, and 5, blood pressure and heart rates, time needed for sensory block to reach T4, time needed for motor block to reach highest level, highest levels of motor and sensory block, time of first required analgesic, motor block reversal time, intrathecal injection to delivery and intrathecal injection to end of operation time, blood pressure, heart rate, and spO2 levels of the mother every 5 minutes, umbilical vein blood gases of the baby, Apgar scores at minutes 1 and 5, side effect profile (hypotension, nausea-vomiting, bradycardia, ephedrine requirement, itching, postoperative headache), peroperative and postoperative VAS scores (VAS score 0 for no pain, 5 for moderate, 10 for severe pain) were recorded.
RESULTS: In both groups all individuals’skin incision VAS score was accepted to be “0”. When groups were compared no significant difference was found in “uterine incision” and “postoperative 30 min” VAS scores. However a significant difference was observed between “peritoneal closure” and “postoperative 60 min” VAS scores of the groups (p<0.05). In “peritoneal closure” measures Group LM VAS scores concentrated around 3,4,5 while Group LF had a significant amount of patients at 0 score. In “postop 60 min” measures Group LM patients had a large portion at VAS score 0 while Group LF had patients distributed at values 0, 2, 3, 5, and 6. Group LF’s “time needed to reach highest motor block” mean was significantly higher than that of Group LM. Group LM’s “time of first required anesthetic” mean was significantly higher than that of Group LF. Group LM’s sensory block levels were distributed rather equally among T2, T3 and T4 while in Group LF there was a concentration at levels T2 and T4. There was no significant difference between groups concerning seen side effects.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Levobupicavaine is a local anesthetic that can be used safely in cesarean section of pregnant women due to its low side effect profile in cardiovascular and central nervous systems. 25 µg fentanyl and 100 µg morphine added to %0,5 levobupivacaine has a low side effect profile in the mother and the baby, and results in a shorter time motor blockage than previous studies. Morphine added to levobupivacaine provides a longer analgesia duration and reduced analgesia requirement in the postoperative period.

Keywords: cesarean section, levobupivacaine; fentanyl; morphine

Elektif Sezaryen Doğumlarda İntratekal Levobupivakaine Eklenen Fentanil ile Morfinin Etkileri

Yıldız Yiğit Kuplay1, Dilek Subaşı2, Ahmet Yıldırım3, Güldem Turan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Arş. Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Arş. Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma; sezaryen doğum operasyonunda kombine spinal-epidural anestezide (KSEA) intratekal levobupivakaine eklenen fentanil ve morfinin etkilerini değerlendirmek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastane etik kurul onayı ve olguların yazılı onayları alındıktan sonra elektif sezaryen doğum operasyonu geçirecek ASA I-II grubunda, rejyonel anestezinin kontrendike olmadığı, 18–45 yaşları arasında 40 gebe kadın çalışmaya dahil edildi. Hastalar rastgele randomizasyonla Grup LF (n: 20); 7,5 mg % 0.5 levobupivakain + 25 µg fentanil ve Grup LM (n: 20); 7,5 mg % 0.5 levobupivakain + 100 µg morfin olarak çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Her iki grupta bütün bireylerin “cilt inzisyonu” VAS skorları “0” olarak tespit edilmiştir. Gruplar arasında yapılan karşılaştırmalarda, grupların “uterus inzisyonu” ve “postop 30. dakika” VAS skorları dağılımları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ancak grupların “periton kapatma” ve “postop 60. dakika” VAS skorları dağılımları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p<0,05). “Periton kapatma” ölçümünde, Grup LM’de VAS skorları 3, 4 ve 5 değerlerinde yoğunlaşırken, Grup LF’de VAS skoru 0 değerinde önemli sayıda hastanın olduğu tespit edilmiştir. “Postop 60. dakika” ölçümünde ise Grup LM’de hastaların çok büyük bölümünün VAS skoru
0 iken Grup LF’de hastaların 0, 2, 3, 5 ve 6 değerlerine dağıldığı görülmüştür. Grup LF’nin “en üst motor bloğa ulaşma” süresinin ortalama değerinin Grup LM’ den anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Grup LM’ nin “ilk analjezik ihtiyacı” süresinin ortalama değerinin ise; Grup LF’den anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Grup LM’de duysal blok seviyesi değerlerinin T2, T3 ve T4’e dengeli dağıldığı, Grup LF’de ise; T2 ve T4’te önemli bir yoğunlaşmanın olduğu tespit edilmiştir Gruplar arasında yapılan karşılaştırmalarda, grupların görülen yan etkiler dağılımı açısından anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Levobupivakaine kardiyovasküler ve santral sinir sistemine düşük yan etki profili nedeniyle gebelerde sezaryan doğumda güvenle kullanılabilecek bir lokal anestezik olup % 0,5 lik levobupivakaine eklenen 25 µg fentanyl ve 100 µg morfin ile anne ve bebekte düşük yan etki profili oluşturup diğer çalışmalara göre daha kısa sürede bir motor bloğun gelişmesiyle birlikte levobupivakaine eklenen morfin daha uzun süreli bir analjezi sağlamakta ve postop dönemde hastaların analjezi ihtiyacını azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: sezaryen, levobupivacaine; fentanyl; morphine

Yıldız Yiğit Kuplay, Dilek Subaşı, Ahmet Yıldırım, Güldem Turan. Effects of Fentanyl and Morphine Combined with Intrathecal Levobupivacaine in Elective Cesarean Sections. Bosphorus Med J. 2017; 4(2): 68-76

Corresponding Author: Yıldız Yiğit Kuplay, Türkiye
LookUs & Online Makale