ISSN 2149-0287
Multiple Myeloma; As an Increasingly Suspected Factor in the Etiology of Acute Kidney Injury [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2014; 1(3): 95-101

Multiple Myeloma; As an Increasingly Suspected Factor in the Etiology of Acute Kidney Injury

M. Kahraman1, F. Türkmen1, S. Kiremitçi1, A. Bayrak1, O. Akyüz1, N. İlhan1, Ö. Sadioğlu Çağdaş1, D. Şenel Yıldız1, S. Baş1, G. Gümrükçü2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: Multiple Myeloma (MM) is a malignant disease characterized by malignant proliferation of plasma cells and by increase in the levels of monoclonal immunoglobulin or its fragments in blood. Early symptoms of this disease are generally bone pain particularly in the back or thorax, anemia-related fatigue, and recurrent infections. Patients with other complications such as renal failure, nephrotic syndrome, bone fracture, radiculopathy, bleeding, or hypercalcemia may refer to medical doctors in different disciplines. When multiple myeloma is not suspected at first, diagnosis can be delayed. In this
study, we examined 20 MM cases first diagnosed in our clinic.
METHODS: The prospective study has been planned to include the patients who referred to our clinic between the dates of May 2012 and November 2013 and were diagnosed with MM for the first time according to the diagnosis criteria of International Myeloma Working Group (IMWG- 2007). Routine biochemical and bacteriological tests as well as protein electrophoresis (PE), serum immunoelectrophoresis (SIEP), and urine immunoelectrophoresis (UIEP) (for those with proteinuria > 0.5 gr/day) were performed and immunoglobulin levels were measured. Interlab G26 microgel is used for PE, SIEP and UIEP; and immunoturbidimetric method and Architect system are used for immunoglobulins. Following fixation and decalcification, bone marrow biopsy samples (tru-cut) were analyzed by histochemical staining. After the routine follow-up procedure; Hematoxylin eosin, PAS, Masson trichrome were used in histochemical analysis of renal biopsy samples and immunohistochemical analysis was carried out for Kappa and Lambda. Immunofluorescence analysis was performed for IgG, IgM, IgA, C1q, c3, Fibrinojen, Kappa and Lambda.
RESULTS: Out of 1824 cases who were admitted to our clinic and treated therein between the dates of May 2012 and November 2013, 861 patients (47.2%) were diagnosed with acute kidney injury (AKI) and 20 in-patients (1.09%) were diagnosed with MM. Anemia, AKI, hypercalcemia, weight loss, bone pain and/or bone fracture, and acute kidney injury caused by nonsteroidal anti-inflammatory drugs were detected respectively in 19 (95%), 18 (90%), 15 (75%), 14 (70%), 14 (70%), and 11(55%) patients out of 20 MM patients during their admission to the clinic. Among the cases referred to our clinic, 2 cases had gastrointestinal bleeding. 18 of 20 MM patients had acute kidney injury during their admission and 2 of them developed AKI in the hospital. All the cases showed an M band in serum and their SIEP and UIEP results were positive. The rate of atypical plasma cell was found to be 10% in bone marrow biopsy. Moreover, cast nephropathy was found in three cases after renal biopsy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, MM is a very important factor that must be taken into consideration in the etiology of AKI. Even though the history of a patient with AKI shows nonsteroidal anti-inflammatory drug use, the possibility of MM must be given due consideration.

Keywords: Multiple Myelom, Acute Kidney Injury, Anemia, Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal

Akut Böbrek Hasarı Etyolojisinde Önemi Artan Şüpheli; Multiple Myelom

M. Kahraman1, F. Türkmen1, S. Kiremitçi1, A. Bayrak1, O. Akyüz1, N. İlhan1, Ö. Sadioğlu Çağdaş1, D. Şenel Yıldız1, S. Baş1, G. Gümrükçü2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Multiple myelom (MM), plazma hücrelerinin malign proliferasyonu ve kanda monoklonal immünglobulin veya fragmanlarının artışı ile karakterize malign bir hastalıktır. Özellikle sırt veya toraksta kemik ağrıları, anemiye bağlı halsizlik, tekrarlayan enfeksiyonlar genellikle başlangıç bulguları olup, hastalar renal yetmezlik, nefrotik sendrom, kemik kırıkları, radikülopati, kanama, hiperkalsemi ile farklı disiplindeki hekimlere başvurabilirler. Akla gelmediği zaman tanıda gecikmeler olabilir. Bu çalışmamızda ilk kez kliniğimizde tanı alan 20 MM olgusunu irdeledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif tasarlanan çalışmamıza Mayıs 2012 - Kasım 2013 tarihleri arasında
Uluslararası Myelom Çalışma Grubu (International Myeloma Working Group/IMWG-2007) tanı kriterlerine göre ilk kez MM tanısı konulan olguların alınması planlandı. Rutin biyokimyasal ve bakteriyolojik tetkikler, protein elektroforezi (PE), immünglobulin düzeyleri, serumda immünelektroforez (SİF) ve idrar immünelektroforez (İİF) (>0.5gr/gün proteinürisi olanlara) istendi. PE, SİF, İİF İnterlab G26 mikrogel ile, immünglobulinler immünotürbidimetrik yöntemle Architect sistemle bakıldı. Alınan kemik iliği tru-cut biyopsi materyalleri gerekli fiksasyon ve dekalsikasyon basamaklarından geçirildikten sonra; gerekli histokimyasal boyalarla incemeler yapıldı. Böbrek biyopsi materyalleri rutin takip prosedürü uygulandıktan sonra; histokimyasal incelemede Hematoksilen Eozin, PAS, Mason trichrom ve immünhistokimyasal incelemede Kappa ve Lambda ile çalışıldı.
BULGULAR: İmmunfloresan incelemede ise IgG, IgM, IgA, C1q, c3, Fibrinojen, Kappa ve Lambda ile çalışıldı. Mayıs 2012 – Kasım 2013 tarihleri arasında kliniğimize yatırılarak tedavi edilen 1824 olgunun; 861’inde (%47,2) birlikte ABH saptanmış olup, yatırılarak tedavi edilen olguların 20’sinde (%1,09) MM tanısı konmuştur. MM tanısı konulan olguların başvuru sırasında 19(%95)’unda
anemi, 18(%90)’inde ABH, 15(%75)’inde hiperkalsemi, 14(%70)’ünde kilo kaybı, 14(%70)’ünde kemik ağrıları ve/veya kemik kırıkları, 11(%55)’inde nonsteroid antiinflamatuvar (NSAİ) ilaç kullanımı ile birlikte ABH tablosu saptandı. İki olgu gastrointestinal kanama ile başvurdu. MM tanılı hastaların 18’inde hastaneye yatışında ABH mevcut olup, 2 olguda hastanede ABH gelişti. Tüm olgularımızda serumda M bandı saptanmış olup, olguların hepsinde SİF ve İİF birlikte pozitif bulundu. Kemik iliği biyopsisinde atipik plazma hücre oranı %10 bulundu. Ayrıca çalışmamızda renal biopsi yapılan 3 olguda cast nefropatisi saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak; MM, günümüzde ABH etyolojisinde mutlaka düşünülmesi gereken bir şüphelidir. ABH tanılı hastaların öykülerinde NSAI ilaç kullanımı olsa da MM araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Multiple Myelom, Akut Böbrek Hasarı, Anemi, Non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar

M. Kahraman, F. Türkmen, S. Kiremitçi, A. Bayrak, O. Akyüz, N. İlhan, Ö. Sadioğlu Çağdaş, D. Şenel Yıldız, S. Baş, G. Gümrükçü. Multiple Myeloma; As an Increasingly Suspected Factor in the Etiology of Acute Kidney Injury. Bosphorus Med J. 2014; 1(3): 95-101

Corresponding Author: M. Kahraman, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale