ISSN 2149-0287
The Effect of Pain, Range of Motion and Muscle Strength on Activities of Daily Living in Patients with Lateral Epicondylitis [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2017; 4(1): 26-32 | DOI: 10.15659/bogazicitip.17.02.657

The Effect of Pain, Range of Motion and Muscle Strength on Activities of Daily Living in Patients with Lateral Epicondylitis

Hülya Çağlıyan Hartevioğlu1, Melek Güneş Yavuzer2, Pınar Akpınar1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği
2Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

INTRODUCTION: To evaluate the effect of pain, range of motion and muscle strength in the patients with lateral epicondylitis on activities of daily living.
METHODS: Sixty people who were admitted to outpatient clinic of Physical Medicine and Rehabilitation within the Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital on dates between January - April 2014, and diagnosed as LE were included in the study. The severity of pain during night, rest, activity, and forced activity was assessed with Visual Analog Scale (VAS), the range of motion was measured by a goniometer, muscle strength was assessed by measuring hand grip strenght using a dynamometer, activity and participation were assessed with Short form of the Disabilities of Arm, Shoulder and Hand Questionnaire (Quick-DASH) and Forearm Evaluation Questionnaire Based with Patient (HBÖKDA), and Quality of Life was assessed with Short Form 36 (SF-36).
RESULTS: The age of subjects were between 19 and 64 years and mean age was 47,95±8,6 years. There was a significant relationship between the severity of pain and the Quick-DASH, DASH-W, HBÖKDA, and SF-36 (p ˂ 0,05). There was no significant relationship between the range of motion and the Quick-DASH, DASH-W, HBÖKDA and SF-36 (p > 0,05). There was a significant relationship between the hand grip strength and the pain section of HBÖKDA in subjects whom right elbow was affected and there was a significant relationship between the hand grip strength and the Quick-DASH, DASH-W, and function section of HBÖKDA in subjects whom left elbow was affected (p< 0,05). There wasn’t any significant relationship between the hand grip strength and the SF-36 scores in subjects whom right elbow was affected (p> 0,05) but, there was a significant relationship between the hand grip strength and the SF-36 scores other than vitality scores in subjects whom left elbow was affected (p< 0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pain and weakness in grip strength cause limitation at the activities of daily living and decrease the quality of life in patients with lateral epicondylitis.

Keywords: pain, range of motion; hand grip strength; lateral epicondylitis

Lateral Epikondilitli Hastalarda Ağrı, Eklem Hareket Açıklığı ve Kas Kuvvetinin Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi

Hülya Çağlıyan Hartevioğlu1, Melek Güneş Yavuzer2, Pınar Akpınar1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği
2Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Lateral epikondilit (LE)’li hastalarda ağrı, eklem hareket açıklığı ve kas kuvvetinin günlük yaşam aktiviteleri üzerine olan etkisini değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde Ocak-Nisan 2014 tarihleri arasında, LE tanısı almış 60 olgu dahil edildi. Olguların gece, istirahat, aktivite ve zorlu kullanımdaki ağrı şiddeti Vizüel Anolog Skala (VAS) ile, eklem hareket açıklığı gonyometre ile, kas kuvveti el kavrama kuvvetinin dinamometrik ölçümü ile aktivite ve katılım Kol Omuz ve El Yaralanması Anketi Kısa Form (Quick-DASH) ve Hasta Bazlı Önkol Değerlendirme Anketi (HBÖKDA) ile ve yaşam kalitesi ise Kısa Form-36 (SF-36) ile değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların yaşları 19-64 yıl arasında değişmekte olup yaş ortalaması 47,95±8,6 yıldı. Ağrı şiddeti ile Quick-DASH, DASH-W, HBÖKDA ve SF-36 arasında anlamlı ilişki bulundu (p˂0,05). Eklem hareket açıklığı ile Quick-DASH, DASH-W, HBÖKDA ve SF-36 arasında anlamlı ilişki görülmedi (p˃0,05). Sağ dirsek etkilenen olgularda; el kavrama kuvveti ile HBÖKDA’nın ağrı bölümü, sol dirsek etkilenen olgularda; el kavrama kuvveti ile Quick-DASH, DASH-W ve HBÖKDA’nın işlev bölümü arasında anlamlı ilişki bulundu (p<0,05). Sağ dirsek etkilenen olgularda; el kavrama kuvveti ile SF-36 skorları arasında anlamlı ilişki görülmezken (p>0,05), sol dirsek etkilenen katılımcılarda; el kavrama kuvveti ile SF-36’nın canlılık bölümü hariç tüm bölümleri arasında anlamlı ilişki bulundu (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: LE’de ağrı ve zayıflamış el kavrama kuvveti günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılığa neden olmakta ve yaşam kalitesini azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ağrı, eklem hareket açıklığı; el kavrama kuvveti; günlük yaşam aktiviteleri; lateral epikondilit

Hülya Çağlıyan Hartevioğlu, Melek Güneş Yavuzer, Pınar Akpınar. The Effect of Pain, Range of Motion and Muscle Strength on Activities of Daily Living in Patients with Lateral Epicondylitis. Bosphorus Med J. 2017; 4(1): 26-32

Corresponding Author: Hülya Çağlıyan Hartevioğlu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale