ISSN 2149-0287
Evaluation of Short-term Effectiveness of Ultrasound-guided Injection in Treatment of Piriformis Syndrome [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2017; 4(1): 4-7 | DOI: 10.15659/bogazicitip.17.02.662

Evaluation of Short-term Effectiveness of Ultrasound-guided Injection in Treatment of Piriformis Syndrome

Duygu Geler Külcü1, Nilgün Mesci, Sevilay Çüçen Batıbay, Aslıhan Taraktaş, İlknur Aktaş
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği
2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği

INTRODUCTION: The purpose of this study was to evaluate the short-term efficacy of ultrasound (US)-guided steroid and local anaesthetic (LA) injections in patients with piriformis syndrome (PS).
METHODS: 17 patients (14/3: female/male; mean age 56.2 years) were diagnosed with PS based on clinical history, tenderness on piriformis muscle, Freiberg test, Pace sign and flexion-adduction-internal rotation (FAIR) test results. Patients who had all tests positive were considered as PS. The therapeutic effect was evaluated at baseline and 1 week after the US-guided injection by visual analog scale (VAS: 0-10) during sitting, tenderness on the piriformis muscle (absent/present), Pace sign (absent/present), Freiberg test (absent/present) and FAIR test (absent/present). Statistical analysis were done with McNemar test and Wilcoxon test.
RESULTS: VAS improved from 9.2±1.4 to 3.7±0.1 (p<0.001). Tenderness (82%), Freiberg test (80%), Pace sign (75%) and FAIR test (82%) significantly dissapeared (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: US-guided steroid combined with LA injection may be an effective treatment option for patients with PS.

Keywords: piriformis syndrome, injection; ultrasound

Piriformis Sendromu Tedavisinde Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonun Kısa Dönem Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Duygu Geler Külcü1, Nilgün Mesci, Sevilay Çüçen Batıbay, Aslıhan Taraktaş, İlknur Aktaş
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği
2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Piriformis sendromu (PS) olan hastalarda ultrason (US) eşliğinde steroid ve lokal anestezik (LA) enjeksiyonunun kısa dönem etkinliğini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Piriformis sendromlu 17 hasta (14/3: kadın/erkek; yaş ortalaması 56.2±10.2 yıl) çalışmaya dahil edildi. PS tanısı klinik anamnez, piriformis kası üzerinde hassasiyet, Freiberg test, Pace bulgusu ve fleksiyon-adduksiyon-internal rotasyon (FAIR) test sonuçları ile konuldu. US eşliğinde enjeksiyon öncesi ve enjeksiyondan 1 hafta sonra tedavinin etkinliği; uzun süreli oturma sonrası vizüel ağrı skalası (VAS: 0-10), piriformis kası üzerinde derin palpasyonla hassasiyet (var/ yok), Freiberg testi (pozitif/negatif), Pace bulgusu (pozitif/negatif) ve FAIR testi (pozitif/negatif) ile değerlendirildi. İstatistiksel analizlerde McNemar test ve Wilcoxon test kullanıldı.
BULGULAR: VAS ağrı skorlarının ortalaması 9.2±1.4’den 3.7±0.1’e geriledi (p<0.001). Piriformis kası üzerindeki hassasiyet %82, Freiberg testi %80, Pace bulgusu %75 ve FAİR testi %82 oranında istatistiksel olarak anlamlı derecede negatifleşti (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ultrason eşliğinde LA ile kombine steroid enjeksiyonu pirifomis sendromlu hastalarda etkili bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: piriformis sendromu, enjeksiyon; ultrason

Duygu Geler Külcü, Nilgün Mesci, Sevilay Çüçen Batıbay, Aslıhan Taraktaş, İlknur Aktaş. Evaluation of Short-term Effectiveness of Ultrasound-guided Injection in Treatment of Piriformis Syndrome. Bosphorus Med J. 2017; 4(1): 4-7

Corresponding Author: Duygu Geler Külcü, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale