ISSN 2149-0287
Adult Vaccination Awareness in Physicians [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2019; 6(3): 89-93 | DOI: 10.14744/bmj.2019.25733

Adult Vaccination Awareness in Physicians

Gülden Yürüyen1, İlkim Deniz Toprak2, Yasin Kutlu3
1Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Istanbul, Turkey
2İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Istanbul, Turkey
3Almus Public Hospital, Tokat, Turkey

INTRODUCTION: When adult health is considered in our country and all over the world, preventive medicine applications, such as vaccination, remain important. With this study, we aimed to raise awareness about physician approaches and practices in adult vaccination.
METHODS: For this study, the current literature on adult vaccination was examined, and an awareness questionnaire consisting of 22 multiple choice questions was prepared. After the approval of the local ethics committee, 200 physicians were asked questions. The responses were evaluated as a percentage according to the frequency calculation.
RESULTS: According to the information obtained from the physicians, the Hepatitis B vaccine was the most common vaccine in adults. The rate of doctors recommending vaccination to their patients was 90%, which found to be quite high. Only 20% of the physicians were involved in vaccination-related training after graduation, and only 30% of them said they attach the necessary importance to adult vaccination in their daily practice. With a rate of 88.5%, most physicians wanted to have a practical reminder system.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When the accuracy of the theoretical information and answers were examined, that the findings suggest that the theoretical knowledge of physicians was sufficient. However, we should note that the current knowledge about vaccination applications and travel health should be updated in risky groups.

Keywords: Adults, vaccination, awareness

Hekimlerde Erişkin Aşılaması Farkındalığı

Gülden Yürüyen1, İlkim Deniz Toprak2, Yasin Kutlu3
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Turkey
2İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Turkey
3Almus Devlet Hastanesi, Tokat, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Ülkemizde ve tüm dünya genelinde erişkin sağlığı düşünüldüğünde, aşılama gibi koruyucu tıp uygulamaları önemini korumaktadır. Çalışmamız ile erişkin aşılaması konusundaki hekim yaklaşımları ve uygulamaları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Erişkin aşılaması ile ilgili güncel literatür incelenip 22 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan farkındalık anketi oluşturuldu. Yerel etik kurul onayı alındıktan sonra, 200 adet hekime sorular soruldu. Verilen cevaplar sıklık hesabına göre yüzdesel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hekimlerden alınan bilgilere göre; hekimlerin erişkinlikte aşı olma oranı %87, en fazla olunan aşı Hepatit B aşısıdır. Hekimlerin hastalarına aşılama önerme oranı %90 olup oldukça yüksek saptanmıştır. Hekimlerin sadece %20’si mezuniyet sonrasında aşı ile ilgili bir eğitim faaliyetinde yer almıştı ve sadece %30’u günlük pratiğinde erişkin aşılamasına gereken önemi verdiğini ifade etti. %88.5’lik oran ile hekimlerin çoğu kendilerine pratik hatırlatma sisteminin getirilmesini istiyordu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Teorik bilgiler ve cevapların doğruluk oranlarına bakıldığında genel olarak hekimlerin teorik bilgilerinin yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ancak riskli gruplarda yapılması gereken aşı uygulamaları ve seyahat sağlığı konusunda mevcut bilgilerinin güncellenmesi gerektiği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Aşılama, erişkin, farkındalık

Gülden Yürüyen, İlkim Deniz Toprak, Yasin Kutlu. Adult Vaccination Awareness in Physicians. Bosphorus Med J. 2019; 6(3): 89-93

Corresponding Author: Gülden Yürüyen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale