ISSN 2149-0287
Neutrophil/Lymphocytes Ratio in Acute Ischemic Stroke [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(3): 154-159 | DOI: 10.14744/bmj.2021.36854

Neutrophil/Lymphocytes Ratio in Acute Ischemic Stroke

Funda Alparslan1, Eren Gözke2
1Department of Neurology, Sultan II. Abdulhamid Han Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Neurology, Fatih Sultan Mehmet Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Neutrophil and lymphocyte numbers are known to play a role in the inflammatory response and in the atherosclerotic process. The elevated level of neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) is associated with prognosis, disease severity and mortality in cardiovascular diseases and atherosclerosis. In this study, we aimed to investigate whether NLR changed in acute ischemic stroke (AIS) patients, whether there was a relationship between NLR and lesion size, type of involvement, age, sex, and whether NLR had effect on short term prognosis.

METHODS: One hundred and seventy-four patients admitted with AIS diagnosis were included in the study. Patients’ existing files were screened for anamnesis, physical and neurological examinations, chronic illness history, antiplatelet and anticoagulant use, complete blood count, cholesterol panel, routine biochemical examinations, cranial Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging findings. Patients were grouped according to Bamford classification and TOAST classification.
RESULTS: Of the participants, 88 (50.9%) were female, 86 (49.1%) were male and the mean age was 73.8 ± 10.5 years. NLR was significantly higher in patients with AIS in terms of normal reference values. When patients were assessed within themselves, NLR increased as age increased. In the 50-59 and 60-69 age groups, NLR was higher in males. No gender difference was found over 70 years old patients. The NLR values of the total anterior circulation infarct group were significantly higher than the other groups (p=0.011; p=0.038; p=0.001). The NLR values of the patients with exitus were meaningfully higher than the surviving patients (p=0.006).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The NLR value is elevated in patients with AIS and correlates with increased age, male gender and wide infarct area. Higher NLR seems to predict short-term mortality and may be used as a prognostic tool.

Keywords: Acute ischemic stroke, neutrophil lymphocytes rate; neutrophil/lymphocyte ratio.

Akut İskemik İnmede Nötrofil/lenfost Oranı

Funda Alparslan1, Eren Gözke2
1Sağlık Bi̇li̇mleri̇ Üni̇veri̇stesi̇ Sultan 2. Abdülhami̇d Han Eah 34668 İstanbul - Türkiye
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Nötrofil ve lenfosit sayılarının inflamatuar yanıtta ve aterosklerotik süreçte rol oynadığı bilinmektedir. Nötrofil/lenfosit oranı (NLO) seviyesinin yüksekliği kardiyovasküler hastalıklarda ve aterosklerozda prognoz, hastalık şiddeti ve mortalite ile ilişkilidir. Bu çalışmada, NLO’nun akut iskemik inme (Aİİ) hastalarında yükselip yükselmediğinin, yaş ve cinsiyete göre değişiminin, lezyon boyutu ve tutulum tipi ile ilişkisinin ve kısa dönem prognoz üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlandı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Aİİ tanısı alan 174 hasta çalışmaya alındı. Hastaların mevcut dosyaları taranarak, anamnez bilgileri, fizik ve nörolojik muayeneleri, kronik hastalık öyküleri, antiagregan ve antikoagülan kullanıp kullanmadıkları, hemogram kolesterol paneli, rutin biyokimya tetkikleri, kraniyal BT ve MRG bulguları incelendi. Hastalar Bamford ve TOAST sınıflandırmasına göre olarak gruplandırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınanların 88’i (%50.9) kadın, 86’sı (%49.1) erkek ve yaş ortalamaları 73.8 ± 10.5 yıl idi. Aİİ hastalarında NLO referans değerlere göre anlamlı düzeyde yüksek saptandı. Hastalar kendi içinde değerlendirildiğinde yaş arttıkça NLO artıyordu. Erkeklerde 50-59 ve 60-69 yaş gruplarında NLO daha yüksek bulundu.Yetmiş yaş ve üzerinde cinsiyet farkı bulunmadı. TACI grubunun NLO değerleri diğer gruplara göre anlamlı oranda yüksek saptandı. Eksitus olan hastaların NLO değerleri diğer hastalardan anlamlı oranda yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aİİ olgularında NLO değeri yükselmektedir ve yaş artışı, erkek cinsiyet ve geniş infarkt alanı olması bu yükselme ile korelasyon göstermektedir. NLO’nun kısa dönem mortalite ile olan ilişkisi, prognoz için prediktif bir değer taşıdığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akut iskemik inme, nötrofil lenfosit oranı; NLR.

Funda Alparslan, Eren Gözke. Neutrophil/Lymphocytes Ratio in Acute Ischemic Stroke. Bosphorus Med J. 2021; 8(3): 154-159

Corresponding Author: Funda Alparslan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale