ISSN 2149-0287
Is Long Proximal Femoral Nail Antirotation Superior to Proximal Femoral Locking Compression Plate in Reverse Oblique Intertrochanteric Fractures? [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2023; 10(1): 6-12 | DOI: 10.14744/bmj.2022.38358

Is Long Proximal Femoral Nail Antirotation Superior to Proximal Femoral Locking Compression Plate in Reverse Oblique Intertrochanteric Fractures?

Mehmet Ali Talmaç1, Ali Şeker2, Ahmet Onur Akpolat3, Bekir Eray Kılınç3
1Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, Istanbul,Türkiye
3Department of Orthopedics and Traumatology, Health Sciences University, Istanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Türkiye

INTRODUCTION: The aim of the study was to compare the clinical and radiological results of long proximal femoral nail antirotation (LPFNA) with proximal femoral locking compression plate (PFLCP) in fixation of reverse oblique intertrochanteric fractures that are classified as 31A3.
METHODS: Sixty-two patients were included in the study. Fixations were performed with LPFNA in 35 patients (n group) and PFLCP in 27 patients (p group). We retrospectively reviewed all patients’ pre-operative, perioperative, and post-operative data. All variables were compared between the groups.
RESULTS: The mean age was 61.7 (range; 29–92) years. The mean estimated total blood loss, the mean operation and fluoroscopy times, the patient receiving the blood transfusion ratio, and the number of anatomical quality of reduction were statistically significantly higher in the p group than of the n group. The mean change of neck-shaft and femoral anteversion angles was statistically significantly higher in the N group than of the p group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the LPFNA was superior in the perioperative data, the PFLCP was superior in providing and persistent of the reduction. In functional scores, both implants had similar and satisfactory outcomes. According to our results, PFLCP could be a good option for fixation of reverse oblique trochanteric fractures.

Keywords: Bone nails, bone plate, fixation devices, fracture fixation, hip fractures, osteosynthesis.

Proksimal Femoral Kilitli Plak ve Uzun Proksimal Femoral Çivi: Ters Oblik İntertrokanterik Kırıkların Fiksasyonu İçin Karşılaştırma Çalışması

Mehmet Ali Talmaç1, Ali Şeker2, Ahmet Onur Akpolat3, Bekir Eray Kılınç3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul,Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, AO kırık sınıflaması 31A3 olarak sınıflandırılan ters oblik intertrokanterik femur kırıkların fiksasyonunda uzun proksimal femoral çivi (LPFNA) ve proksimal femoral kilitli kompresyon plağı (PFLCP) ile tedavi edilen hastaların klinik ve radyolojik sonuçlarını karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 62 hasta dahil edildi. Otuz beş hastada (n grubu) LPFNA, 27 hastada (p grubu) PFLCP ile fiksasyon yapıldı. Tüm hastaların preoperatif, perioperatif ve postoperatif verileri retrospektif olarak incelendi. Tüm değişkenler gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ortalama yaş 61,7 yıl (dağılım; 29-92 yıl) idi. Ortalama tahmini toplam kan kaybı, ortalama operasyon ve floroskopi süreleri, kan transfüzyonu yapılan hasta oranı ve anatomik redüksiyon kalitesi sayısı p grubunda n grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti. Boyun-şaft ve femoral anteversiyon açılarının ortalama değişimi, n grubunda p grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Perioperatif verilerde LPFNA daha üstün olmasına rağmen, PFLCP redüksiyon sağlama ve kalıcılık açısından daha üstündü. Fonksiyonel skorlarda, her iki implant da benzer ve tatmin edici sonuçlara sahipti. Sonuçlarımıza göre, ters oblik trokanterik kırıkların tespiti için PFLCP iyi bir seçenek olabilir.

Anahtar Kelimeler: Tespit yöntemi, kırık tespiti, kalça kırıkları, osteosentez, kemik çivileri, kemik plakları.

Mehmet Ali Talmaç, Ali Şeker, Ahmet Onur Akpolat, Bekir Eray Kılınç. Is Long Proximal Femoral Nail Antirotation Superior to Proximal Femoral Locking Compression Plate in Reverse Oblique Intertrochanteric Fractures?. Bosphorus Med J. 2023; 10(1): 6-12

Corresponding Author: Ahmet Onur Akpolat, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale