ISSN 2149-0287
The Effects of Intravitreal use of Bevacizumab, Ranibizumab and Triamcinolone Acetonide Injections on Intraocular Pressure [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2016; 3(3): 76-80

The Effects of Intravitreal use of Bevacizumab, Ranibizumab and Triamcinolone Acetonide Injections on Intraocular Pressure

Tayfun Şahin1, Yelda Buyru Özkurt2, Mustafa Demir3, Tuğba Gençağa Atakan4, Gökçen Baş Eratlı5
1Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Göz Kliniği, Denizli
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul
4Aksaray Devlet Hastanesi, Göz Kliniği, Aksaray
5Bakırköy Ali Rıza Mete-Niyazi Mete Kızılay Tıp Merkezi, Göz Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: To examine the effects of intravitreal use of bevacizumab, ranibizumab and triamcinolone acetonide injections on intraocular pressure.
METHODS: This study was conducted among the patients who applied intravitreal injection for various retinal pathologies (diabetic retinopathy, retinal vein occlusion, choroidal neovascularization etc.) in Ophthalmology Clinics of Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital between February and May 2011. 20 bevacizumab (Group 1), 20 ranibizumab (Group 2) and 20 triamcinolone injected (Group 3) patients, 60 in total, were included in this study. The cases were examined before and after injections within the period of the first day, first week, first and third months.
RESULTS: During the follow up period of cases, no significant change was found among three groups in terms of mean intraocular pressure average before the operation, within the first day and first week but in comparison to group 1, the average of intraocular pressure is found significant (p<0,01) in group 3 within the first (18,85 mmHg-14,25 mmHg) and third month (19,20 mmHg- 14,45 mmHg). Depending on time, a significant intraocular pressure difference was found solely in group 3. A significant intraocular pressure increase was found in group 3 in course of time but no significant difference was found in other groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although intravitreal use of bevacizumab, ranibizumab and triamcinolone acetonide are effective agents in various retinal pathologies, triamcinolone acetonide may increase intraocular pressure. Thus, patients who are treated with intravitreal triamcinolone should be followed up closely after injection.

Keywords: intravitreal injection, intraocular pressure; glaucoma

İntravitreal Uygulanan Bevasizumab, Ranibizumab ve Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonlarının Göziçi Basıncına Etkileri

Tayfun Şahin1, Yelda Buyru Özkurt2, Mustafa Demir3, Tuğba Gençağa Atakan4, Gökçen Baş Eratlı5
1Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Göz Kliniği, Denizli
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul
4Aksaray Devlet Hastanesi, Göz Kliniği, Aksaray
5Bakırköy Ali Rıza Mete-Niyazi Mete Kızılay Tıp Merkezi, Göz Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İntravitreal uygulanan bevasizumab, ranibizumab ve triamsinolon asetonid enjeksiyonlarının hastaların göz içi basıncı (GİB)’na olan etkilerini araştırmak.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Şubat 2011-Mayıs 2011 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz kliniğine çeşitli retinal patolojiler (diyabetik retinopati, retinal ven tıkanıklığı, koroidal neovaskularizasyon vs.) nedeniyle başvuran ve sonrasında intravitreal enjeksiyon yapılan hastalar çalışmaya alınmıştır. Çalışmaya 20 bevasizumab (Grup 1), 20 ranibizumab (Grup 2) ve 20 triamsinolon (Grup 3) ilaç enjeksiyonu yapılan toplam 60 hasta dahil edildi. Olgular enjeksiyon öncesinde, enjeksiyon uygulandıktan sonra 1. günde, 1. haftada, 1. ve 3. aylarda değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların takip süresinde 3 grup arasında GİB’da preop, 1.gün, 1.hafta değerleri bakımından anlamlı farklılık saptanmazken grup 3’te grup 1’e göre 1.ay GİB ortalaması (sırasıyla 18,85 mmHg, 14,25 mmHg) ve 3.ay GİB ortalaması (sırasıyla 19,20 mmHg, 14,45 mmHg) anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0,01). Göz içi basıncın zamana göre değişiminde sadece grup 3’de GİB’da zamanla anlamlı olarak artış olduğu saptandı (p<0,01); diğer 2 grupta göz içi basıncındaki değişiklik anlamlı bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İntravitreal uygulanan bevasizumab, ranibizumab ve triamsinolon asetonid çeşitli retinal patolojilerde kullanılan etkili ajanlar olmalarına rağmen triamsinolon asetonid GİB’nı yükseltebilmektedir. Bu yüzden intravitreal triamsinolon (İVTA) yapılan hastalar enjeksiyon sonrası dönemde yakın takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: intravitreal enjeksiyon, göz içi basıncı (GİB); glokom

Tayfun Şahin, Yelda Buyru Özkurt, Mustafa Demir, Tuğba Gençağa Atakan, Gökçen Baş Eratlı. The Effects of Intravitreal use of Bevacizumab, Ranibizumab and Triamcinolone Acetonide Injections on Intraocular Pressure. Bosphorus Med J. 2016; 3(3): 76-80

Corresponding Author: Tayfun Şahin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale