ISSN 2149-0287
The Clinical and Radiological Outcomes of Surgical Decompression in Older Patients with Lumbar Spinal Stenosis [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(4): 216-221 | DOI: 10.14744/bmj.2022.51423

The Clinical and Radiological Outcomes of Surgical Decompression in Older Patients with Lumbar Spinal Stenosis

Şevki Gök1, Merih İş2, Alp Karaaslan1, Recep Başaran1, Neşe Keser2, Mehmet Zafer Berkman3
1Department of Neurosurgery, University of Health Sciences Sancaktepe Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Neurosurgery, University of Health Sciences Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Neurosurgery, Istanbul Acibadem University, Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Lumbar spinal stenosis (LSS) is “a clinical syndrome of the buttock or lower extremity pain, which may occur with or without back pain, associated with diminished space available for the neural and vascular elements in the lumbar spine.” This study aims to analyze the clinical and radiological outcomes of lumbar decompression in patients with degenerative LSS.
METHODS: The patients with degenerative LSS in the Department of Neurosurgery of Haydarpasa Numune Training and Research Hospital were included retrospectively. The radiological evaluations were measured with the extreme PACS system (2010) by magnetic resonance imaging. The clinical outcomes were evaluated with visual analog score (VAS) and Japanese orthopedic association (JOA) scores. Odom’s criteria were used for outcomes.
RESULTS: Thirty-five patients over 65 years old with degenerative LSS were underwent posterior decompression surgery. Of the participants, 40% (n=14) were male and 60% (n=21) were female. The mean age is 63.34±8.08. The area measurements, modified area measurements, AP diameter measurements of the right and left lateral recess, right and left lateral transverse AP diameter measurements, and AP diameter measurements of the right and left neural foramen were improved after surgery. VAS and JOA scores were good after surgery. Fourteen patients had an excellent result, 12 patients had a good result, and nine patients had a fair result according to Odom’s criteria.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Improvements in the VAS and JOA scores are prominent after surgery. Foraminotomy and expansion of the lateral recess during surgery increased the quality of life and improved post-operative radiologic parameters in over 65 years of age with degenerative LSS.

Keywords: Clinics, degenerative lumbar spinal stenosis, outcome, radiology, surgery.

Lomber Dar Kanallı Yaşlı Hastalarda Cerrahi Dekompresyonun Klinik ve Radyolojik Sonuçları

Şevki Gök1, Merih İş2, Alp Karaaslan1, Recep Başaran1, Neşe Keser2, Mehmet Zafer Berkman3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Lomber spinal stenoz (LSS), bel ağrısı veya bel ağrısı olmadan ortaya çıkabilen, bel omurgasındaki nöral ve vasküler elemanlar için mevcut alanın azalmasıyla ilişkili klinik bir kalça veya alt ekstremite ağrısı sendromudur. Bu çalışmanın amacı, dejeneratif LSS hastalarında lomber dekompresyonun klinik ve radyolojik sonuçlarını analiz etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniğinde dejeneratif LSS'li hastalar geriye dönük olarak incelendi. Radyolojik değerlendirmeler manyetik rezonans görüntülemeyle Extreme PACS sistemi (2010) ile ölçüldü. Klinik sonuçlar VAS ve JOA skorları ile değerlendirildi. Sonuçlar için Odom kriterleri kullanıldı.
BULGULAR: Altmış beş yaş üstü dejeneratif LSS'li 35 hastaya posterior dekompresyon ameliyatı uygulandı. Katılımcıların %40'ı (n=14) erkek, %60'ı (n=21) kadındı. Ortalama yaş 63,34±8,08 yıldı. Alan ölçümleri, modifiye edilmiş alan ölçümleri, sağ ve sol lateral girintinin AP çap ölçümleri, sağ ve sol lateral transvers AP çap ölçümleri, sağ ve sol nöral foramen AP çap ölçümleri ameliyat sonrasında belirgin artma gösterdi. VAS ve JOA skorlarının ameliyattan sonra azaldığı tespit edildi. Odom kriterlerine göre; 14 hastadan mükemmel, 12 hastadan iyi, 9 hastadan orta sonuç alındı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cerrahi sonrası VAS ve JOA skorlarındaki iyileşme yönünde azalmalar belirgindir. Cerrahi sırasında foraminotomi ve lateral girintinin genişlemesi, 65 yaşın üzerindeki dejeneratif LSS hastalarının yaşam kalitesini artırmış ve postoperatif radyolojik belirteçleri iyileştirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dejeneratif lomber dar kanal, ameliyat, sonuç, radyoloji, klinik.

Şevki Gök, Merih İş, Alp Karaaslan, Recep Başaran, Neşe Keser, Mehmet Zafer Berkman. The Clinical and Radiological Outcomes of Surgical Decompression in Older Patients with Lumbar Spinal Stenosis. Bosphorus Med J. 2022; 9(4): 216-221

Corresponding Author: Şevki Gök, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale