ISSN 2149-0287
Pressure Pain Threshold in Musculoskeletal Disorders [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2017; 4(2): 77-83 | DOI: 10.15659/bogazicitip.17.05.676

Pressure Pain Threshold in Musculoskeletal Disorders

Özbil Korkmaz Gürel1, Aslıhan Taraktaş2, Duygu Kurtuluş3, Cengiz Bahadır4
1Physical Medicine and Rehabilitation Department, VM Medicalpark Hospital, Kocaeli
2Physical Medicine and Rehabilitation Department, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul
3Physical Medicine and Rehabilitation Department, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul
4Physical Medicine and Rehabilitation Department, Vocational School of Health, Hasan Kalyoncu University, Gaziantep

INTRODUCTION: Pain is the most significant symptom in musculoskeletal disorders. General hypersensitivity to pain is often associated with conditions of chronic pain. In this study we compared pain degrees of different musculoskeletal disease groups by pain pressure threshold and visual analog scale.
METHODS: Patients diagnosed with ankylosing spondylitis (n=34), fibromyalgia (n=30), myofascial pain syndrome (n=33), osteoporosis (n=34), generalized osteoarthritis (n=34) and rheumatoid arthritis (n=34) and healthy subjects (n=30) were included in the study. Beck depression inventory was used for psychological evaluation. Visual analog scale (VAS) was used to quantify clinical pain. PPT measurements made from the areas that generally not showing involvement of disease: at middle deltoid, middle ulna, hypothenar eminence, thumb, mid-tibia, and quadriceps femoris.
RESULTS: VAS score for clinical pain ranged from 4.76±3.15 in ankylosing spondylitis to 7.44±2.42 in fibromyalgia. Fibromyalgia consistently had the lowest PPT across all sites of measurements indicating increased pain sensitivity. Myofascial pain syndrome and ankylosing spondylitis were the only diseasesthat did notshow greatersensitivity to pain compared to healthy controls. Osteoporosis patients also reported an average clinical pain of 6.09±3.23 on VAS, and showed general tenderness regardless of presence of verified fractures. Overall, female gender, advanced age, depression and NSAID use correlated with lower PPT
DISCUSSION AND CONCLUSION: The level of pain sensitivity may provide a clue regarding the mechanism and treatment options of musculoskeletal disorders.

Keywords: pressure pain threshold, ankylosing spondylitis; myofascial pain syndrome; osteoporosis; arthritis; fibromyalgia

Kas İskelet Hastalıklarında Basınç Ağrı Eşiği

Özbil Korkmaz Gürel1, Aslıhan Taraktaş2, Duygu Kurtuluş3, Cengiz Bahadır4
1Physical Medicine and Rehabilitation Department, VM Medicalpark Hospital, Kocaeli
2Physical Medicine and Rehabilitation Department, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul
3Physical Medicine and Rehabilitation Department, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul
4Physical Medicine and Rehabilitation Department, Vocational School of Health, Hasan Kalyoncu University, Gaziantep

GİRİŞ ve AMAÇ: Ağrı kas iskelet sistemi bozukluklarında en belirgin semptomdur. Ağrıya karşı genel aşırı duyarlılık sıklıkla kronik ağrı koşullarıyla ilişkilidir. Bu çalışmada, farklı kas-iskelet sistemi hastalık gruplarının ağrı derecelerini, ağrı basınç eşiği ve görsel analog skala ile karşılaştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya ankilozan spondilit (n = 34), fibromiyalji (n = 30), miyofasiyal ağrı sendromu (n = 33), osteoporoz (n = 34), jeneralize osteoartrit (n = 34) ve romatoid artrit (n = 34) tanısı alan hastalar ve sağlıklı kişiler (n = 30) dahil edildi. Psikolojik değerlendirme için
Beck depresyon envanteri, klinik ağrıyı ölçmek için görsel analog skala (VAS) kullanıldı. PPT ölçümleri hastalık tutulumu göstermeyen alanlardan yapıldı: orta deltoid, orta ulna, hipotenar belirginlik, başparmak, orta tibia ve kuadriseps femoris.
BULGULAR: Klinik ağrı için VAS skoru, ankilozan spondilitte 4.76 ± 3.15, fibromiyaljide 7.44 ± 2.42 idi. Fibromiyalji, ağrı duyarlılığının arttığını gösteren tüm ölçüm yerlerinde tutarlı olarak en düşük PPT’ye sahipti. Miyofasyal ağrı sendromu ve ankilozan spondilit, ağrıya sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında daha fazla duyarlılık göstermeyen tek hastalıktı. Osteoporoz hastaları ayrıca VAS’da ortalama klinik ağrı 6.09 ± 3.23 ve doğrulanmış kırıkların varlığına bakılmaksızın genel hassasiyet göstermiştir. Genel olarak, kadın cinsiyet, ileri yaş, depresyon ve NSAID kullanımı düşük PPT ile koreleydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ağrı duyarlılığının düzeyi, kas-iskelet bozukluklarının mekanizması ve tedavi seçenekleri hakkında ipucu sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: basınç ağrı eşiği, ankilozan spondilit; myofasial ağrı sendromu; osteoporoz; artrit; fibromiyalji

Özbil Korkmaz Gürel, Aslıhan Taraktaş, Duygu Kurtuluş, Cengiz Bahadır. Pressure Pain Threshold in Musculoskeletal Disorders. Bosphorus Med J. 2017; 4(2): 77-83

Corresponding Author: Özbil Korkmaz Gürel, Türkiye
LookUs & Online Makale