ISSN 2149-0287
Evaluation of focal Electroencephalography Findings in Idiopathic (Genetic) Generalized Epilepsy [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2020; 7(3): 89-95 | DOI: 10.14744/bmj.2020.56198

Evaluation of focal Electroencephalography Findings in Idiopathic (Genetic) Generalized Epilepsy

Işıl Kalyoncu Aslan1, Günay Gül2
1University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Istanbul
2University of Health Sciences, Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, 3rd Neurology Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: As a definition, idiopathic (genetic) generalized epilepsy (IGE) diagnostic criteria do not involve focal electroencephalography (EEG) anomalies, the patients have cranial imaging findings within normal limits and focal or lateralized seizures are absent. After long-term observations, it is shown that the EEG findings may include continuous and consistent focal anomalies. The present study aims to determine the clinical significance of focal EEG findings and to determine the relationship between these findings and structural lesions.
METHODS: Forty-eight patients were selected according to IGE diagnostic criteria determined by International League against Epilepsy. These patients were interviewed concerning family and personal medical history. In the EEGs unilateral discharges, discharges that start unilaterally and generalize, and discharges that showed amplitude asymmetry, more than 50% were defined as focal findings. Cranial Magnetic Resonance Imaging (MRI) protocol for epilepsy was performed on all of the patients.
RESULTS: Focal EEG findings were present in 54.2%; the highest ratio was in patients with juvenile myoclonic epilepsy. Focal findings in EEGs did not have any significant relationship with Cranial MRI abnormalities. The findings showed that 26 patients had focal findings at least one of three EEGs of 26 patients; five patients had abnormal cranial MRI findings; five patients had both focal EEG findings and abnormal cranial MRIs.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The ratio of focal findings was higher with 54.2%. However, in these patients, two out of three EEGs did not have any focal findings, and there was not any correlation between focal findings and any of the parameters. It was concluded that the focal findings in EEGs are not necessarily related to a cranial structural anomaly and the focal EEG findings should be persistent to be related to such anomalies. These focal disturbances may be related to the prognosis; however, further research is needed for a definite conclusion.

Keywords: Idiopathic (Genetic) Generalized Epilepsy, electroencephalography; focal findings.

İdiyopatik (Genetik) Jeneralize Epilepsilerde Elektoroensefalografi’de Fokal Özelliklerin Değerlendirilmesi

Işıl Kalyoncu Aslan1, Günay Gül2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Tanımsal olarak idiyopatik (genetik) jeneralize epilepsinin (IJE) kriterlerinde fokal Elektroensefalografi (EEG) anormallikleri yoktur, kranyal görüntülemeleri normaldir, fokal veya lateralize nöbet bulgusu da yoktur. Buna rağmen, uzun dönem izlemler sonrasında EEG'lerin sık olarak lokalizasyonda devamlı ve tutarlı biçimde fokal anormallikler içerebileceği gösterilmiştir. Bu çalışmada, tespit edilen fokal bulguların klinik olarak anlamlılığını, yapısal bir lezyonla, febril konvülziyon, travma, status varlığı ile ilişkisini, fokal bulgu olan ve olmayan hastalar arasında fark olup olmadığını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, epilepsi polikliniğinde takip edilen, International League against Epilepsy tarafından IJE kriterlerine uyan 48 hasta (29 Kadın + 19 Erkek) retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar, doğum ve gelişim öyküsü, anne- baba arasında akrabalık, aile öyküsü, febril konvülziyon, travma, status, merkezi sinir sistemi enfeksiyonu varlığı açısından sorgulandı. EEG'lerinde en az bir kayıtta saptanan unilateral deşarjlar, unilateral başlayıp jeneralize olan deşarjlar veya %50'den fazla voltaj asimetrisi gösteren deşarjların olması fokal bulgu olarak kabul edildi. Hastaların tümüne epilepsi protokolüne uygun kranyal manyetik rezonans (MR) incelemesi yapıldı. İstatiksel değerlendirmede "t-testi" ve "ki-kare" testi kullanıldı. İstatiksel açıdan p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Bu çalışmada, fokal bulgunun yüzdesi %54.2 olarak saptanırken, en yüksek oran Juvenil Myoklonik Epilepsili hastalarda görüldü. Değerlendirilen tüm parametreler için EEG'de fokal bulgu ve beraberinde Kranyal MR'da anomali bulunması arasında anlamlı bir ilişki yoktu. Çalışmada 26 hastanın en az bir EEG'sinde fokal bulgu, beş hastanın Kranyal MR'ında anormallik, beş hastada hem EEG'de fokal bulgu hem de Kranyal MR'da anormallik saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Fokal bulgu oranı, %54.2 ile literatürden minimal daha yüksekti. Ancak bu hastaların çoğunda diğer iki EEG'leri fokal bulgu içermiyordu ve baktığımız parametreler ile fokal bulgu arasında ilişki bulunmuyordu. Bu bulgular ışında, beyinde yapısal bir bozuklukla EEG'deki fokal bulguların ilişkilendirilemeyeceğini, ilişkili olabilmesi için daha sebat eden bulgular olması gerektiğini düşündük. İnteriktal fokal epileptik deşarjların yorumlanmasında dikkatli olunmalıdır. Bu fokal değişiklikler prognozla ilişkili olabilir, ancak bunun daha fazla araştırılması gerekir.

Anahtar Kelimeler: Elektroensefalografi, fokal özellikler; İdiyopatik (Genetik) Jeneralize Epilepsi.

Işıl Kalyoncu Aslan, Günay Gül. Evaluation of focal Electroencephalography Findings in Idiopathic (Genetic) Generalized Epilepsy. Bosphorus Med J. 2020; 7(3): 89-95

Corresponding Author: Işıl Kalyoncu Aslan, Türkiye
LookUs & Online Makale