ISSN 2149-0287
Uncooled Microwave Ablation Method for Thyroid Nodules: Our Short-Term Results [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(1): 13-20 | DOI: 10.14744/bmj.2020.62681

Uncooled Microwave Ablation Method for Thyroid Nodules: Our Short-Term Results

Gülşah Yıldırım, Hakkı Muammer Karakaş, Ahmet Günkan
University of Health Sciences, Istanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Radiology, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Treatment of benign thyroid nodules may be performed due to compressive symptoms, cosmetic problems, malignant transformation risk, and/or anxiety. In recent years, minimally invasive percutaneous ablation methods have been increasingly used instead of surgical treatment. Microwave ablation (MWA) is the new approach for thermal ablation of thyroid nodules, although data on uncooled MWA are rather limited. This study aims to investigate the safety and short-term effectiveness of percutaneous uncooled MWA in the treatment of benign thyroid nodules.
METHODS: This study included nine benign thyroid nodules diagnosed with biopsy between January-March 2020. The largest diameter, volume, and composition of the nodules were evaluated before the procedure and at a 3-month follow-up. Uncooled MWA system (TATO, Terumo) with an 18G probe was used for the procedure. Thyroid function monitorization (TSH, sT4, sT3) and antibody tests (anti-TG, anti-TPO), clinical compressive symptoms and cosmetic scores were evaluated before the procedure and at 3-month follow up. Volume reduction rates were also evaluated at 3-month follow-up.
RESULTS: Five solid and four mostly solid nodules were treated. The mean largest diameter was 41.64±11.41 mm and mean volume was 20.93±14.82 cm3 before the procedure, while the mean largest diameter was 28.6±5.97 mm (p=0.011) and mean volume was 8.19±3.30 cm3 (p=0.015) at 3-month follow-up. The volume reduction rate at three months was 50.20%±39.58%. Before the procedure, the median cosmetic score was 4 and the symptom score was 6; at 3-month follow-up, these scores were 2 and 1, respectively. There was no significant change in thyroid function tests and antibody levels at follow-up. Major complications were not observed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Uncooled MWA system using 18G probe was found to be a safe and effective method in the treatment of benign thyroid nodules. With its advantages of rapidly improving clinical symptomatology and cosmetic complaints without requiring hospitalization, it has the potential to be more preferred than surgery by patients.

Keywords: Ablation techniques, microwave; thyroid nodule.

Tiroid Nodüllerinde Soğutmasız Mikrodalga Ablasyon Yöntemi: Erken Dönem Sonuçlarımız

Gülşah Yıldırım, Hakkı Muammer Karakaş, Ahmet Günkan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Benign tiroid nodüllerinde tedavi; bası bulguları, kozmetik sorunlar, malign transformasyon riski ve/veya kaygısı nedeniyle yapılabilmektedir. Son yıllarda cerrahi tedavi yerine minimal invaziv perkütan ablasyon yöntemleri giderek daha sık kullanılmaktadır. Mikrodalga ablasyon (MWA) bu yöntemlerin en yenisi olup, özellikle soğutmasız tipine ait veriler oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı; benign tiroid nodüllerinin tedavisinde perkütan soğutmasız MWA yönteminin güvenilirliğini ve kısa dönem etkinliğini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ocak-Mart 2020 tarihleri arasında biyopsi ile benign tanısı almış 9 nodul dahil edilmiştir. Nodüllerin işlem öncesinde ve 3.ay kontrollerinde; en uzun çap, volüm ve kompozisyonları ultrasonografik olarak görüntülenmiştir. İşlemde soğutmasız tip 18G proba sahip MWA sistemi (TATO, Terumo) kullanılmıştır. Olguların işlem öncesi ve üçüncü ay tiroid fonksiyon monitorizasyonu (TSH, sT4, sT3), antikor testleri (anti-TG, anti TPO) yapılmış, klinik bası semptomları, kozmetik skorları ayrıca üçüncü ay kontrollerindeki yüzdesel hacim değişimleri kaydedilmiştir.
BULGULAR: Çalışmada, 5’i solid, kalan 4’ü ise ağırlıkla solid yapıda 9 nodül tedavi edilmiştir. Majör komplikasyon izlenmemiştir. Nodüllerin işlem öncesi en uzun çapları ortalama 41.64±11.41 mm ve ortalama hacimleri 20.93±14.82 cm3 olup, üçüncü ay kontrollerindeki en uzun çapları ortalama 28.6±5.97 mm ve hacimleri ortalama 8.19±3.30 cm3 olarak ölçülmüştür. İşlem öncesi ve sonrası çap (p=0.011) ve hacimler (p=0.015) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. Üçüncü ay yüzdesel hacim değişimi 50.20±39.58%’dir. İşlem öncesi kozmetik skor ortanca değeri 4, semptom skoru 6, üçüncü ayda ise sırasıyla 2 ve 1’dir.Kontrol tiroid fonksiyon testlerinde ve antikor değerlerinde anlamlı değişiklik izlenmemiştir (p=1.000-0.286).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tiroid nodüllerinin standart tedavi yöntemi total tiroidektomidir. Ancak cerrahi komplikasyonlar, hastanın cerrahi tedaviyi reddetmesi ve tiroid fonksiyonları üzerine etkileri minimal invaziv ablasyon tekniklerinin son yıllarda artan kullanımı ile sonuçlanmıştır. Sonuç olarak soğutmasız sistem ile tiroide dedike 18G prob kullanılarak yapılan MWA yönteminin benign tiroid nodüllerinin tedavisinde güvenilir ve etkili olduğu bulunmuştur. Klinik semptomatoloji ve kozmetik yakınmalarda izlenen hızlı düzelme ve yatış gerektirmeme gibi özellikleriyle, hastalarca cerrahiye tercih edilme potansiyeline sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Ablasyon teknikleri, mikrodalga; tiroid nodül.

Gülşah Yıldırım, Hakkı Muammer Karakaş, Ahmet Günkan. Uncooled Microwave Ablation Method for Thyroid Nodules: Our Short-Term Results. Bosphorus Med J. 2021; 8(1): 13-20

Corresponding Author: Gülşah Yıldırım, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale