ISSN 2149-0287
Comparison of Dexmedetomidine, Midazolam-Remifentanil, and Propofol-Remifentanil in Sedation for Colonoscopy [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2014; 1(3): 102-107

Comparison of Dexmedetomidine, Midazolam-Remifentanil, and Propofol-Remifentanil in Sedation for Colonoscopy

Bekir Kaplan1, Mustafa Ekim2, Güldem Turan3, Dilek Subaşı4, Gülşen Bosna4, Osman Ekinci4
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği.
2Acıbadem Fulya Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği.
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
4Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği.

INTRODUCTION: The ideal sedative agent for colonoscopic interventions should provide rapid onset and short duration of action during the procedure and faster recovery with minimal side effects. The combination of benzodiazepines or propofol with opioids is usually preferred for the purpose of sedation. Dexmedetomidine, a selective α-2 receptor agonist, provides cooperative sedation and analgesia without respiratory depression. In the present study, our aim was to evaluate the hemodynamic effects of dexmedetomidine, midazolam-remifentanil or propofol-remifentanil-based sedation in elective colonoscopic procedures and to compare recovery times, and patient and physician satisfaction.
METHODS: The study included total of 75 ASA I-II patients between 18-65 years of age who underwent elective colonoscopy under sedation/ analgesia. The patients were randomly assigned to three simple groups. Group I(n=25): A loading dose of 1mcg/kg dexmedetomidine was injected over a 10-minute period followed by a 0.5mcg/kg/ hour dexmedetomidine infusion. Group II(n=25): A loading dose of 1mcg/kg remifentanil was injected over a 2-minute period followed by a 0.1 mcg/kg/ min remifentanil infusion. 2 mg IV midazolam was administered two minutes after the initiation of remifentanil infusion. 1 mg IV midazolam administration was continued until sufficient sedoanalegsia was achieved (Ramsay Sedation Score: 3). GroupIII (n=25): A loading dose of 1mcg/kg remifentanil was injected over a 2-minute period followed by a 0.1mcg/kg/min remifentanil infusion. 75 mcg/kg/ min propofol infusion was initiated together with remifentanil infusion.
RESULTS: Heart rate (HR) was found to be elevated at perioperative 15 min, mean arterial pressure (MAP) was found to be elevated at perioperative 20 min, and both parameters were found to be significantly more elevated in measurements at 0 min, 10 min, 20 min, and 30 min during recovery in Group II compared to Group I (p<0.05). SpO2 values were found to be significantly higher in Group I compared to the mean values in Group II and Group III (p<0.05). The duration of recovery from anesthesia was significantly longer in Group I when compared to the mean recovery periods in Group II and Group II (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the study results, there was no difference between the groups in terms of patient and gastroenterologist/surgeon satisfaction. We consider that dexmedetomidine appears to be an appropriate alternative in procedures that require analgesia and sedation, such as in colonoscopy, due to the fact that it provides hemodynamic stability and avoids respiratory depression, although a loading time lasting for 5-10 minutes and prolonged recovery period after the procedure may be counted as disadvantages.

Keywords: Dexmedetomidine, Remifentanil, Midazolam, Propofol, Colonoscopy, Sedation.

Kolonoskopide Sedasyonda Deksmedetomidin, Midazolam- Remifentanil ve Propofol-Remifentanil’in Karşılaştırılması

Bekir Kaplan1, Mustafa Ekim2, Güldem Turan3, Dilek Subaşı4, Gülşen Bosna4, Osman Ekinci4
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği.
2Acıbadem Fulya Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği.
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
4Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği.

GİRİŞ ve AMAÇ: Kolonoskopi girişimi için ideal sedasyon ajanı hızlı etki başlangıçlı, girişim süresince etkili ve hızlı derlenmeyi sağlamakla beraber minimal yan etkili olmalıdır. Sedasyon amacıyla, genellikle benzodiazepinler ve propofolun opioidlerle kombinasyonu tercih edilmektedir. Selektif α-2 reseptör agonisti olan deksmedetomidinle koopere sedasyon ve solunum depresyonu olmadan analjezi sağlamaktadır. Bu çalışmada elektif kolonoskopilerde, deksmedetomidin, midazolam-remifentanil, propofol- remifentanil kombinasyonları ile sedasyon uygulamalarının hemodinamik etkileri, derlenme süreleri, hasta ve hekim memnuniyetinin karşılaştırmasını
amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma elektif şartlarda sedasyon/ analjezi altında kolonoskopi uygulanan ASA I-II grubunda, 18-65 yaşları arasında toplam 75 hastada yapıldı. Hastalar basit rastgele yöntemle üç eşit gruba ayrıldı.Grup I(n=25): 1mcg/kgdeksmedetomidin 10 dk’da yükleme dozundansonra 0.5mcg/kg/saat deksmedetomidin infüzyonuna devam edildi.Grup II(n=25): 1mcg/kg remifentanil 2 dk’da yükleme dozu sonrasında 0,1 mcg/kg/dk remifentanil infüzyonuna devam edildi. Remifentanil infüzyonu başlandıktan iki dakika sonra 2 mg midazolam i.v verildi. Yeterli sedoanaljezi (Ramsay Sedasyon Skoru: 3) sağlanıncaya kadar 1mg midazolam i.v verildi.Grup III(n=25): 1mcg/kg remifentanil 2 dk’da yükleme dozu sonrasında 0,1mcg/kg/ dk remifentanil infüzyonuna devam edildi. Remifentanil infüzyonu ile birlikte 75 mcg/kg/dk propofol infüzyonu başlandı.
BULGULAR: Kalp atım hızı (KAH); peroperatif 15 dak, ortalama arter basıncı (OAB) peroperatif 20 dak, ve her iki parametre derlenme 0.dk, 10.dk, 20. dk ve 30. dk. ölçümlerinde, Grup II’ de, Grup I’ in değerlerinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). SpO2 değerleri Grup I’ de, Grup II ve Grup III’ ün SpO2 ortalama değerlerinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Derlenme süresi ise; Grup I’ in ortalama değerinin hem Grup II’ nin hem de Grup III’ ün ortalama değerinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız sonucunda hasta ve gastroenterolog/ cerrah memnuniyeti açısından gruplar arasında fark bulunmazken, öncesindeki 5-10 dk’ lık yükleme zamanı ve işlem sonrası uzamış derlenme zamanı dışında, hem işlem sırasındaki hemodinamik stabilite, hem de solunum depresyonunu yapmaması nedeniyle deksmedetomidinin kolonoskopi gibi analjezi ve sedasyon gerektiren durumlar için uygun bir seçenek olabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Deksmedetomidin, Remifentanil, Midazolam, Propofol, Kolonoskopi, Sedasyon

Bekir Kaplan, Mustafa Ekim, Güldem Turan, Dilek Subaşı, Gülşen Bosna, Osman Ekinci. Comparison of Dexmedetomidine, Midazolam-Remifentanil, and Propofol-Remifentanil in Sedation for Colonoscopy. Bosphorus Med J. 2014; 1(3): 102-107

Corresponding Author: Bekir Kaplan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale