ISSN 2149-0287
Role of the Magnetic Resonance Imaging in Diagnosis of Carsinoma Arising in Urinary Bladder Diverticula [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2016; 3(3): 103-108

Role of the Magnetic Resonance Imaging in Diagnosis of Carsinoma Arising in Urinary Bladder Diverticula

Hüseyin Özkurt1, Işık Gülcan2, Güzide Toksoy2, Ender Uysal1, Müjdat Bankaoğlu1, Muzaffer Başak1
1Sisli Etfal Education and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkiye
2Istanbul Bilim University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Istanbul, Turkiye

The most frequent site for urinary tract cancers is the urinary bladder. Neoplasms originating in bladder diverticula are characterized by early transmural invasion and a tendency for higher histopathological grades which rise mortality and morbidity. The final diagnosis of bladder cancer is usually established with pathological findings provided from cystoscopy and biopsy of the lesion. Intradiverticular tumors cannot always be visualized in cystoscopy because of narrow diverticulum orifice or bladder base location of the diverticulum. These methods also cannot detect extravesical disease. Moreover, the cystoscopy procedure can cause iatrogenic injury in the urethra or bladder. Magnetic resonance (MR) imaging of the bladder provides direct multiplanar capabilities and soft-tissue contrast. MR has also capable of showing tumor existence and extend in diverticula of the bladder. Contrast administration helps to distinguish tumor borders from the adjacent tissues. Our aim of the study was to assume the role of MR imaging in diagnosis of carsinomas arising in urinary bladder diverticula.

Keywords: bladder carsinoma, intradiverticular tumor; magnetic resonance imaging (MRI)

İntradivertiküler Mesane Tümörlerinin Tanısında Manyetik Rezonans Görüntüleme Yönteminin Önemi

Hüseyin Özkurt1, Işık Gülcan2, Güzide Toksoy2, Ender Uysal1, Müjdat Bankaoğlu1, Muzaffer Başak1
1Sisli Etfal Education and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkiye
2Istanbul Bilim University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Istanbul, Turkiye

Üriner sistem kanserlerinin en sık yerleşim yeri mesanedir. Mesane divertikülü içinden çıkan tümörler erken transmural yayılım ve yüksek histopatolojik evre ile karakterize olup mortalite ve morbiditesi daha fazladır. Mesane kanserlerinin kesin tanısı sistoskopi ve biyopsi sonucu histopatoloji ile konur. İntradivertiküler mesane tümörleri divertikül ağzının dar olduğu durumlarda ya da divertikülün mesane tabanında yerleştiği olgularda sistoskopide gözden kaçabilir. Ayrıca bu yöntemle ekstravezikal tümör yayılımı saptanamada yetersiz olabilir ve sistoskopi yatrojenik mesane ve üretra hasarı riski taşımaktadır. Oysa Manyetik Rezonans görüntüleme (MRG) multiplanar görüntüleme kapasitesi, yüksek yumuşak doku kontrast özelliği ile intradivertiküler tümör varlığının ve yayılımının saptanmasında etkilidir. Kontrast madde kullanılarak yapıların Manyetik Rezonans Görüntüleme tümör uzanımı hakkında ek bilgiler vermektedir. Bu çalışmadaki amacımız mesane divertikülü içinden çıkan tümörlerin tanısında Manyetik Rezonans görüntülemenin önemini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: mesane kanseri, intradeivertiküler tümör; manyetik rezonans

Hüseyin Özkurt, Işık Gülcan, Güzide Toksoy, Ender Uysal, Müjdat Bankaoğlu, Muzaffer Başak. Role of the Magnetic Resonance Imaging in Diagnosis of Carsinoma Arising in Urinary Bladder Diverticula. Bosphorus Med J. 2016; 3(3): 103-108

Corresponding Author: Hüseyin Özkurt, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale