ISSN 2149-0287
The Differences Between the Frequency of Getting Sick of Health Personnel of Samsun Education and Research Hospital During the Second and Third Wave Period of COVID-19: A Cross-Sectional Study [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2023; 10(2): 88-94 | DOI: 10.14744/bmj.2022.69672

The Differences Between the Frequency of Getting Sick of Health Personnel of Samsun Education and Research Hospital During the Second and Third Wave Period of COVID-19: A Cross-Sectional Study

Derya Kılıç Köksal1, Vaner Koksal2, Göknur Yapar Toros3, Yelda Ersözlü Bakırtaş1, Ebru Ulaş4, Turgay Bozkurt1, Şule Özdemir5
1Samsun Training and Research Hospital, Occupational Medicine, Samsun, Türkiye
2Department of Neurosurgery, Samsun University Faculty of Medicine, Samsun, Türkiye
3Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, University of Health Sciences, Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Health Application and Research Center, Ankara, Türkiye
4Department of Biochemistry, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Türkiye
5Department of Public Health, Samsun University Faculty of Medicine, Samsun, Türkiye

INTRODUCTION: The COVID-19 pandemic has attracted all the attention due to the loss of workforce and deaths that it has caused in the world and in our country. Vaccine and drug studies are still going on to control the virus. The effectiveness of the vaccines is very important to apply in to conclude the pandemic. For this reason, we investigated the incidence of COVID-19 disease in the seasonal waves of autumn and spring in health personnel of Samsun Education and Research Hospital (SERH).
METHODS: Health personnel diagnosed with PCR+, COVID-19 who applied to SERH occupational medicine unit between September 2020 and June 2021 were retrospectively scanned. Age, gender, occupational groups, working units, and vaccination status were examined.
RESULTS: With the start of vaccination of risky groups in Türkiye, the first dose of COVID-19 vaccine was administered to health personnel in February 2021. A total of 854 health personnel were infected with COVID-19 in the date range were determined. Between September 1, 2020, and January 30, 2021, 659 (77.2%) patients were identified, who have not been vaccinated for COVID-19. After January 30, 2021, until June 31, 2021, 195 (22.8%). It was determined that the hospital staff caught COVID-19.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that the spring season of 2021 peak in Türkiye and Samsun province showed a more aggressive course than 2020 autumn season peak. It was determined that fewer health personnel were caught COVID-19 during the 3rd wave compared to the 2nd wave in the health personnel of SERH and vaccination has been shown to reduce the prevalence of COVID-19 infection. It has also been shown that the prevalence of contracting COVID-19 infection is the highest in the emergency room.

Keywords: Activity, COVID-19 vaccines, COVID-19 virus, healthcare worker, pandemic, vaccination.

COVID-19 Enfeksiyonunun İkinci ve Üçüncü Dalga Döneminde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Hastalanma Sıklıkları Arasındaki Farklılıklar: Kesitsel Bir Çalışma

Derya Kılıç Köksal1, Vaner Koksal2, Göknur Yapar Toros3, Yelda Ersözlü Bakırtaş1, Ebru Ulaş4, Turgay Bozkurt1, Şule Özdemir5
1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İşyeri Hekimliği, Samsun, Türkiye
2Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara, Türkiye
4Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, Samsun, Türkiye
5Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisi dünyada ve ülkemizde sebep olduğu iş gücü kaybı ve ölümler nedeniyle tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Halen virüsün neden olduğu enfeksiyonun kontrol altına alınabilmesi için aşı ve ilaç çalışmaları sürmektedir. Pandeminin sonlanmasında uygulanan aşıların etkinliği çok önemlidir. Bu sebeple, bu çalışmada Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarında sonbahar ve ilkbahar mevsimsel piklerindeki COVID-19 hastalığına yakalanma sıklığı araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, Eylül 2020 ile Haziran 2021 tarihleri arasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin iş yeri hekimliği birimine başvuran polimeraz zincir reaksiyonu (+) COVID-19 tanısı konulan sağlık çalışanları retrospektif olarak tarandı. Hastaların yaşlarına, cinsiyetlerine, meslek gruplarına, çalıştıkları birimlere ve aşılanma du-rumlarına bakıldı.
BULGULAR: Türkiye’de riskli grupların aşılanmaya başlanması ile Şubat 2021’de sağlık çalışanlarına COVID-19 aşısının ilk dozu uygulandı. Belirlediğimiz tarih aralığında toplam 854 sağlık çalışanı COVID-19 ile enfekte oldu. COVID-19 için henüz aşı uygulanmamış olan 1 Eylül 2020 ile 26 Ocak 2021 tarihleri arasında 659 (%77,2) hasta tespit edildi. 26 Ocak 2021 tarihinden sonra 30 Haziran 2021 tarihine kadar 195 (%22,8) hastane personelinin COVID-19 ile enfekte olduğu saptandı. Takip döneminde 35 kişinin tekrar enfekte olduğu bulundu. COVID-19 aşılamasından sonraki üçüncü COVID-19 dalgasında çok daha az sağlık çalışanının COVID-19 hastalığına yakalandığı rakamsal olarak tespit edildi. Aşılanma öncesi dönemde bir erkek çalışanın vefat ettiği, aşılanma döneminden sonra ise ölüm olmadığı gözlemlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkiye geneli ve Samsun ilinde 2021 ilkbahar mevsim pikinin (COVID-19 üçüncü dalgası) 2020 sonbahar mevsimi pikinden (COVID-19 ikinci dalgası) daha agresif bir seyir gösterdiği gözlemlendi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarında ikinci dalgaya kıyasla üçüncü COVID-19 pandemi dalgası sırasında çok daha az personelin COVID-19’a yakalandığı ve aşılamanın COVID-19 enfeksiyonuna yakalanma prevalansını azalttığı gösterildi. Ayrıca COVID-19 enfeksiyonuna yakalanma prevalansının acil serviste en yüksek oranda olduğu gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Aşılama, etkinlik, koronavirüs, COVID-19, COVID-19 aşıları, pandemi, sağlık çalışanı.

Derya Kılıç Köksal, Vaner Koksal, Göknur Yapar Toros, Yelda Ersözlü Bakırtaş, Ebru Ulaş, Turgay Bozkurt, Şule Özdemir. The Differences Between the Frequency of Getting Sick of Health Personnel of Samsun Education and Research Hospital During the Second and Third Wave Period of COVID-19: A Cross-Sectional Study. Bosphorus Med J. 2023; 10(2): 88-94

Corresponding Author: Vaner Koksal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale