ISSN 2149-0287
Laboratory Findings of Ankylosing Spondylitis [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2017; 4(3): 167-170 | DOI: 10.15659/bogazicitip.17.10.687

Laboratory Findings of Ankylosing Spondylitis

Arzu Atıcı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Ankylosing spondylitis is a systemic chronic inflammatory disease that mainly affects the sacroiliac joint and spine. It is a type of spondyloarthritis. Symptoms
usually start at late adolescent or early adult period. Diagnosis is based on a combination of clinical, laboratory
and radiology findings. There is no specific diagnostic
laboratory test, but acute phase reactants indicate disease activity and classification criteria include HLA-B27
test. Laboratory findings of ankylosing spondylitis is
discussed in this article.

Keywords: ankylosing spondylitis, laboratory tests, CRP, HLA-B27

Ankilozan Spondilitte Laboratuar Bulguları

Arzu Atıcı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Ankilozan spondilit, sakroiliak eklemler ve omurga
tutulumu ile karakterize spondilartropati grubundan sistemik inflamatuar bir hastalıktır. Hastalığın semptomları
sıklıkla geç adolesan veya erken erişkin dönemde başlar.
Tanı klinik, laboratuar ve radyolojik bulgulara dayanır.
AS için spesifik laboratuar testleri yoktur. Ancak hastalık aktivitesini değerlendirmek için akut faz reaktanları,
sınıflama için ise HLA B-27 sıklıkla kullanılmaktadır. Bu
makalede ankilozan spondilitte kullanılan laboratuar
bulguları tartışılacaktır

Anahtar Kelimeler: ankilozan spondilit, laboratuar testler, CRP, HLA-B27

Arzu Atıcı. Laboratory Findings of Ankylosing Spondylitis. Bosphorus Med J. 2017; 4(3): 167-170

Corresponding Author: Arzu Atıcı
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale