ISSN 2149-0287
Spuriously High Levels in a Patient After Total Parathyroidectomy with Forearm Auto-Transplantation [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2023; 10(1): 54-58 | DOI: 10.14744/bmj.2022.72602

Spuriously High Levels in a Patient After Total Parathyroidectomy with Forearm Auto-Transplantation

Özge Kama Başcı1, Nilüfer Özdemir2, Zeliha Hekimsoy2
1Department of Internal Medicine, Balikesir State Hospital, Balikesir, Türkiye
2Department of Endocrinology and Metabolism, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Türkiye

Primary hyperparathyroidism is an endocrine disease characterized by hypercalcemia-specific symptoms and signs with elevated parathormone (PTH). It can be accompanied by one or more adenomas, hyperplasia, or rarely parathyroid carcinoma. Parathyroidectomy is commonly used for treatment. Post-operative hypocalcemia or recurrent hyperplasia may develop so patients should be closely monitored. In this case report, a patient with isolated elevation of PTH levels, 2 years after total parathyroidectomy and forearm auto-transplantation, is presented. Detection of spuriously elevated PTH levels in the transplanted forearm may lead to misdiagnosis of recurrent hyperparathyroidism. If PTH levels remain high in patients with forearm auto-transplantation, it is essential to measure PTH levels in both arms.

Keywords: Forearm auto-transplantation, Parathyroid adenoma, Primary hyperparathyroidism.

Total Paratiroidektomi ve Önkol Ototransplantasyonu Yapılan Bir Hastada Sahte Yüksek Düzeyler

Özge Kama Başcı1, Nilüfer Özdemir2, Zeliha Hekimsoy2
1Balıkesir Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Balıkesir, Tükiye
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Primer hiperparatiroidizm; parathormon yüksekliği ile birlikte hiperkalsemiye özgü semptom ve bulgularla seyreden bir endokrin hastalıktır. Bir veya daha fazla adenom, hiperplazi ya da nadiren paratiroid karsinomu eşlik edebilir. Tedavide yaygın olarak paratiroidektomi uygulanır. Operasyon sonrası hipokalsemi ya da nüks hiperplazi gelişebilir. Bu nedenle hastalar yakından izlenmektedir. Bu olgu sunumunda total paratiroidektomi ve ön kol ototransplantasyonundan 2 yıl sonra parathormonda izole yükseklik saptanan bir hasta sunuldu. Nakil yapılmış ön koldan alınan kanda yalancı yüksek parathormon düzeylerinin saptanması, rekürren hiperparatiroidizm yanlış tanısına yönlendirebilir. Bu yazıda parathormon düzeylerinin, ön kol ototransplantasyonu yapılan hastalarda yüksek seyretmesi halinde her iki koldan ölçüm yapılması vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Primer hiperparatiroidizm, paratiroid adenomu, ön kol ototransplantasyonu.

Özge Kama Başcı, Nilüfer Özdemir, Zeliha Hekimsoy. Spuriously High Levels in a Patient After Total Parathyroidectomy with Forearm Auto-Transplantation. Bosphorus Med J. 2023; 10(1): 54-58

Corresponding Author: Özge Kama Başcı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale