ISSN 2149-0287
Evaluation of Functional Results of Open and Mini Open Surgery in Carpal Tunnel Syndrome [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(3): 161-165 | DOI: 10.14744/bmj.2022.72692

Evaluation of Functional Results of Open and Mini Open Surgery in Carpal Tunnel Syndrome

Evrim Şirin1, Erdem Aktas2, Barış Yılmaz3, Nazım Karahan4, Murat Kaya1
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Marmara University Faculty of Medicine İstanbul, Türkiye
2Department of Orthopaedics and Traumatology, TOBB University Hospital, Ankara, Türkiye
3Department of Orthopaedics and Traumatology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
4Department of Orthopaedics and Traumatology, Çorlu State Hospital, Çorlu, Türkiye

INTRODUCTION: We evaluated the functional results of open and mini open surgical approaches in carpal tunnel syndrome patients.
METHODS: Group 1 was undergone open surgery while Group 2 patients were operated by mini open technique. Clinical results were evaluated with patient satisfaction questionnaire, daily activities and grip strength.
RESULTS: Twenty-eight patients were male and 63 were female. There were 13 male and 29 female with a total of 42 patients in Group 1, whereas 15 male and 34 female with a total of 49 patients were present in Group 2. Daily activity score was 13.86±1.00 for open group and 13.61±0.98 for Group 2. Grip strength was 0.27±0.07 bar in Group 1 and 0.31±0.09 bar in Group 2. There was no significant difference between two groups regarding to age, sex, operation site, daily activity scores, and grip strength. Surgical time was 18.05±1.78 minutes in Group 1 and 13.18±1.52 min in Group 2. Return to daily activity was 16.17±2.07 day in Group 1 and 12.53±1.80 day in Group 2. Surgery time and time to activity return is statistically significantly higher in open surgery group compared to mini-open group. Patient satisfaction score was 87.60±2.63 in Group 1 and 87.60±2.63 in Group 2. Patient satisfaction questionnaire result was statistically higher for mini-open group compared to Group 1.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In tandem with similar functional results, mini-open surgery can be preferred in callous hand, while open surgery is more suitable to patients with serious thenar atrophy along with suspicion of median nerve compression.

Keywords: Carpal tunnel syndrome, mini open surgery, open surgery, patient satisfaction

Karpal Tünel Sendromunda Açık Cerrahi ve Mini Açık Cerrahi Uygulamalarının Fonksiyonel Sonuçları

Evrim Şirin1, Erdem Aktas2, Barış Yılmaz3, Nazım Karahan4, Murat Kaya1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı İstanbul, Türkiye
2TOBB Üniversite Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
4Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Çorlu Devlet Hastanesi, Çorlu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, karpal tünel sendromu nedeni ile açık cerrahi ve mini açık cerrahi uygulanan olguların tedavi sonuçları karşılaştırıldı
YÖNTEM ve GEREÇLER: Açık cerrahi uygulananlar Grup 1, mini açık cerrahi uygulananlar Grup 2 olarak adlandırıldı. Klinik sonuçlar, hasta memnuniyeti anketi, günlük yaşam aktiviteleri skoru ve el kavrama güçleri ile değerlendirildi.
BULGULAR: Grup 1’de 13 (%31) erkek ve 29 (%69) kadın ile toplam 42 (%46,2) olgu, Grup 2’de 15 (%30,6) erkek ve 34 (%69,4) kadın ile toplam 49 (%53,8) olgu mevcuttu. Olguların günlük yaşam aktiviteleri skoru Grup 1’de 13,86±1,00, Grup 2’de 13,61±0,98 idi. El kavrama gücü Grup 1’de 0,27±0,07 (0,22-0,54), Grup 2’de 0,31±0,09 (0,21-0,55) bar idi. Buna göre Grup 1 ile Grup 2 arasında yaş, cinsiyet, taraf, günlük yaşam aktiviteleri skorları ve el kavrama gücü açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. Cerrahi süre Grup 1’de 18,05±1,78, Grup 2’de 13,18±1,52 dakika olarak bulundu. Günlük aktivitelere dönüş süresi Grup 1’de 16,17±2,07, Grup 2’de 12,53±1,80 gündü. Grup 1’de cerrahi süre ortalaması ve günlük aktivitelere dönüş zamanı istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı. Olguların hasta memnuniyet anketi sonuçları Grup 1’de 87,60±2,63, Grup 2’de 89,49±2,55 idi. Grup 2’de hasta memnuniyet anketi Grup 1’den istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Fonksiyonel sonuçlar benzer olmakla birlikte özellikle nasırlı el durumunda cerrahinin mini invaziv olarak seçilmesi, daha önceden geçirilen cerrahi ve ileri tenaratrofi gibi ağır derece median sinir kompresyonundan şüphelenilen olgularda ise tercihin açık cerrahiden yana kullanılması daha güvenilir olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Açık cerrahi, hasta memnuniyeti, Karpal tünel sendromu, mini invaziv cerrahi.

Evrim Şirin, Erdem Aktas, Barış Yılmaz, Nazım Karahan, Murat Kaya. Evaluation of Functional Results of Open and Mini Open Surgery in Carpal Tunnel Syndrome. Bosphorus Med J. 2022; 9(3): 161-165

Corresponding Author: Evrim Şirin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale