ISSN 2149-0287
Investigation of Occupational Accidents in Hospitals: An Example of a Training and Research Hospital [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(3): 166-172 | DOI: 10.14744/bmj.2022.73644

Investigation of Occupational Accidents in Hospitals: An Example of a Training and Research Hospital

Serkan Elarslan1, Özlem Özaydın2, Özden Güdük3, Yasar Sertbas4
1Health Sciences University Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Clinic of Internal Medicine, Istanbul, Turkey
2Istinye University, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Department of Health Management, Istanbul, Turkey
3Yüksek İhtisas University, Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Ankara, Turkey
4Istanbul Provincial Health Directorate, Public Hospitals Services Presidency-2, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: It is the examination of the causes, frequency, and consequences of occupational accidents in hospitals.
METHODS: In this descriptive study, conducted in a single center, all occupational accidents in a hospital in 2019 were examined. Data on the causes of occupational accidents, occurrence time, the injury caused by the accident, and the labor loss were shown in frequency tables. The differences between the groups according to gender and education level for labor loss due to the accidents were analyzed with Yates Chi-square and Kruskal–Wallis Analysis. SPSS v.22 statistics program was used in the analysis of the data.
RESULTS: A total of 131 occupational accidents occurred in the hospital and the annual occupational accident rate was 9%. The mean age of the employees exposed to the accident was 33.3±9.41 years, the majority was women (58%) and nurses/midwives/laboratory workers (29.8%), and their working experience was between 1 and 5 years (42.7%). In terms of education level, most accidents were seen in undergraduate education (24.4%). Most of the accidents occurred during day shifts (71%), in inpatient clinics (27.5%), and the most common was with sharp-piercing injuries (35.9%). The labor loss after the accidents was 19.8% and 98 days in total. The labor loss was higher for males than females and for employees with associate degree education compared to others.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Occupational accidents not only cause loss of workforce, but also negatively affect the health of employees. Identification of high-risk personnel will ensure that the protective approaches to prevent accidents will be more effective.

Keywords: Healthcare employees, hospital, injuries, occupational accident, occupational health and safety.

Hastanelerde Görülen İş Kazalarının İncelenmesi: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği

Serkan Elarslan1, Özlem Özaydın2, Özden Güdük3, Yasar Sertbas4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstinye Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Yüksek İhtisas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara, Türkiye
4İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, hastanelerde görülen iş kazalarının nedenlerinin, görülme sıklığının ve sonuçlarının incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı nitelikte ve tek merkezde yapılan çalışmada, bir hastanede 2019 yılında görülen tüm iş kazaları incelendi. İş kazalarının nedenleri, meydana gelme saati, kaza sonucunda gelişen yaralanma durumu ve iş gücü kaybı yaşanma durumuna dair veriler frekans tablolar ile gösterildi. Kazalardaki iş gücü kaybında, cinsiyet ve eğitim seviyesine göre farklılık olup olmadığı Yates Ki-Kare ve Kruskal Wallis analizleri ile yapıldı. Verilerin analizinde SPSS v.22 istatistik programı kullanıldı.
BULGULAR: Hastanede toplam 131 iş kazası oldu ve yıllık iş kazası görülme sıklığı %9 olarak tespit edildi. Kazaya maruz kalan personelin yaş ortalaması 33,3±9,41 yıl, çoğunluğu (%58) kadın ve hemşire/ebe/laborant (%29,8) olup 1-5 yıl arası çalışanlardı (%42,7). Eğitim düzeyi açısından en fazla kaza lisans eğitiminde (%24,4) görüldü. Kazaların çoğunlukla (%71) mesai saatleri içinde yataklı kliniklerde (%27,5) geliştiği ve en sık kesici delici alet yaralanmaları (%35,9) olduğu görüldü. Kaza sonrası iş gücü kaybı %19,8 oranında ve toplam 98 gün olarak tespit edildi. Erkeklerde kadınlara göre ve ön lisans düzeyinde eğitimi olan çalışanlarda diğerlerine göre iş gücü kaybı yaşanma oranı daha yüksek saptandı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: İş kazaları, iş gücü kaybı oluşturmasının yanı sıra personelin sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Yüksek riskli personelin tespit edilmesi, kazaların önlenmesine yönelik koruyucu yaklaşımların daha etkili olmasına yarar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hastane, yaralanmalar, iş kazası, iş sağlığı ve güvenliği, sağlık çalışanları.

Serkan Elarslan, Özlem Özaydın, Özden Güdük, Yasar Sertbas. Investigation of Occupational Accidents in Hospitals: An Example of a Training and Research Hospital. Bosphorus Med J. 2022; 9(3): 166-172

Corresponding Author: Özlem Özaydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale