ISSN 2149-0287
Analysis of Parenchymal and Pleural Findings of Acute Pulmonary Embolism Detected with Thorax Computerized Tomography Angiography [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2019; 6(2): 37-43 | DOI: 10.14744/bmj.2019.77487

Analysis of Parenchymal and Pleural Findings of Acute Pulmonary Embolism Detected with Thorax Computerized Tomography Angiography

Kadihan Yalçın
Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study is an examination of the frequency of parenchymal and pleural findings in cases with and without pulmonary embolism (PE) observed on a computed tomography (CT) examination and the relationship between parenchymal/pleural CT findings and PE.
METHODS: The pulmonary CT angiography findings of 121 consecutive patients referred with a suspected PE diagnosis were retrospectively reviewed. The presence and distribution of PE, the diameter of the truncus pulmonalis, and the presence and location of any pleural effusion was examined. In addition, the possible presence of atelectasis, ground glass opacity, consolidation, linear opacity, triangular peripheral opacity, vascular sign, oligemia, nodules, or a mass was investigated in the parenchyma window.
RESULTS: PE was confirmed in 39 of 121 suspected cases (32.23%). No PE was detected in 82 of 121 patients (67.77%). In 15.4% of the PE-diagnosed cases, an embolism was detected in the right lung only, while in 10.3% it was observed in the left lung only, and in 74.4% it was observed in both lungs. At least 1 of the parenchymal and pleural findings identified in the methods section was detected in 89% of the PE cases. At least 1 of the parenchymal and pleural findings was also detected in 86.6% of the cases without PE. Pleural effusion was observed in 26.6% of patients with PE and 35.4% of patients without PE. There was a statistically significant association between triangular peripheral opacity and vascular sign.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Parenchymal and pleural findings were seen in the majority of pulmonary CT angiography cases with a preliminary diagnosis of PE, whether or not PE was detected. A statistically significant correlation was found between triangular opacity and vascular sign and the presence of PE.

Keywords: Acute pulmonary embolism, computed tomography angiography, parenchymal findings; pleural findings.

Toraks Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi İncelemesinde Akut Pulmoner Emboli Saptanan ve Saptanmayan Olguların Parankimal ve Plevral Bulgularının Karşılaştırılması

Kadihan Yalçın
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut Pulmoner emboli (PE) ön tanısıyla radyoloji kliniğine refere edilen, yapılan BT tetkikinde PE saptanan ve saptanmayan olguların parankimal ve plevral bulgularının sıklığının karşılaştırılması ve parankimal ve plevral BT bulguları ile PE arasındaki bağlantıyı saptamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: PE ön tanısı ile hastanemiz radyoloji kliniğine refere edilen ardışık 121 olgunun pulmoner BT anjiografi bulguları retrospektif olarak incelendi. PE varlığı ve dağılımı, trunkus pulmonalis çapı, plevral efüzyon varlığı ve yeri ile parankim penceresinde; atelektazi, buzlu cam görünüm, konsolidasyon, lineer opasite, üçgen şeklinde periferal opasite, vasküler işaret, oligemi, nodül ve kitle varlığı araştırıldı.
BULGULAR: PE şüphesi olan 121 olgunun 39’unda PE saptandı (%32.23). 121 olgunun 82’sinde PE saptanmadı (%67.77). PE tanısı alan olguların %15.4’ ünde PE sadece sağ akciğerde, %10.3’ünde sadece sol akciğerde, %74.4’ünde ise her iki akciğerde saptandı. PE saptanan olguların %89.7’sinde yöntemler kısmında tanımlanan parankimal ve plevral bulgulardan en az biri saptandı. PE saptanmayan olguların %86.6’sında yöntemler kısmında tanımlanan parankimal ve plevral bulgulardan en az biri saptandı. PE tanısı alan olguların %26.6’sında, PE saptanmayan olguların %35.4’ünde plevral efüzyon saptandı. Üçgen şeklinde opasite (p=0.000) ve vasküler işaret (p=0.032), PE saptanan olgularda, istatistiksel olarak oldukça anlamlı derecede daha sık saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PE ön tanısı ile pulmoner BT anjiografi tetkiki uygulanan ve PE saptanan ya da saptanmayan olguların çoğunda parankimal ve plevral bulgulara rastladık. Bununla birlikte, üçgen şeklinde opasite ve vasküler işaret ile PE varlığı arasında istatistiksel olarak oldukça anlamlı bir bağlantı olduğunu saptadık.

Anahtar Kelimeler: BT anjiografi, akut pulmpner emboli, parankimal bulgular; plevral bulgular.

Kadihan Yalçın. Analysis of Parenchymal and Pleural Findings of Acute Pulmonary Embolism Detected with Thorax Computerized Tomography Angiography. Bosphorus Med J. 2019; 6(2): 37-43

Corresponding Author: Kadihan Yalçın, Türkiye
LookUs & Online Makale