ISSN 2149-0287
Comparison of Intrarectal Lidocainated Gel, Intrarectal Ultrasonic Gel and Periprostatic Nerve Blockage concerning Patients’ Pain Tolerance [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(1): 1-6 | DOI: 10.14744/bmj.2020.77699

Comparison of Intrarectal Lidocainated Gel, Intrarectal Ultrasonic Gel and Periprostatic Nerve Blockage concerning Patients’ Pain Tolerance

Gökhan Çevik, Mustafa Ozan Ataçer, Hakan Akdere, Ersan Arda, Tevfik Aktoz
Department of Urology, Trakya University, Edirne, Turkey

INTRODUCTION: Prostate biopsy is the gold standard method used in the diagnosis of prostate cancer. While periprostatic injection of local anesthetic agents during this procedure is the most effective method for reducing pain during the prostate biopsy, there are studies indicating that application of a local anesthetic agent to the rectum is also an effective method. In this study, we compared the effectiveness of intrarectal lidocaine gel (Konix Catheter Gel®), intrarectal ultrasonic gel (Konix Ultrasonic Gel®) and lidocaine administered to the periprostatic region in pain reduction before taking prostate biopsy in our patients with prostate biopsy indication.
METHODS: In our study, 100 volunteer patients with prostate biopsy indication were included with TUTF_BAEK2019/203 approval number of Trakya University Faculty of Medicine Ethics Committee. These patients were randomly divided into four groups of 25. Groups were named A, B, C and D. A standard 12-piece prostate biopsy was performed with a tru-cut biopsy needle from all patients. After the procedure, the patient's pain tolerance was evaluated by a different individual. The VAS scale was used to assess pain tolerance.
RESULTS: A statistically significant difference was also found between the groups regarding the visual pain scores in all three stages. When STAI-I of the patients participating in this study was compared, there was no significant difference among the four groups. In our study, no significant relationship was found between pre-procedure anxiety and pain during and after the procedure.
DISCUSSION AND CONCLUSION: During prostate biopsies, only periprostatic blockade with lidocaine was not sufficient at the time of introduction of the probe, causing patients to feel pain, therefore, combined with periprostatic blockage with intrarectal lidocaine gel, it has been shown that it increases patient comfort and has the lowest VAS scores in all three stages of biopsy.

Keywords: Intrarectal local anesthesia, periprostatic nerve block; prostate biopsy.

Transrektal Ultrason Eşliğinde Yapılan Prostat Biyopsisinde İntrarektal Lidokainli Jel, İntrarektal Ultrasonik Jel ve Periprostatik Sinir Blokajının Hasta Ağrı Toleransı Açısından Karşılaştırılması

Gökhan Çevik, Mustafa Ozan Ataçer, Hakan Akdere, Ersan Arda, Tevfik Aktoz
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: Prostat biyopsisi prostat kanseri tanısında kullanılan altın standart yöntemdir. Bu işlem sırasında, lokal anestezik maddelerin periprostatik enjeksiyonunun prostat biyopsisi sırasındaki ağrının azaltılmasında en etkili yöntem olduğu bilinmekle birlikte rektuma lokal anestetik madde uygulanmasının da etkili bir yöntem olduğunu belirten çalışmalar mevcuttur. Bu çalışma ile prostat biyopsi endikasyonu olan hastalarımızda TRUS eşliğinde prostat biyopsisi almadan önce intrarektal lidokainli jel (Konix Catheter Gel®), intrarektal ultrasonik jel (Konix Ultrasonic Gel®) ve periprostatik bölgeye verilen lidokainin ağrıyı azaltmadaki etkinliğini karşılaştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu’nun TUTF-BAEK2019/203 onay numarası ile çalışmamıza Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği’ne başvuran ve prostat biyopsi endikasyonu olan 100 gönüllü hasta dahil edildi. İşlem öncesi hastaların anksiyete durumunu ölçmek için STAI-I anket formu dolduruldu. Hastalar randomize olarak 25’er kişiden oluşan A, B, C ve D olmak üzere dört gruba ayrıldı. Tüm hastalara 12 parça prostat biyopsisi alınması işlemi uygulandı. İşlem sonrasında hastanın ağrı toleransı vizüel analog skorlaması yapıldı.
BULGULAR: Gruplar arasında her üç aşamadaki vizual ağrı skorları arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Hastaların işlem öncesi anksiyetelerinin işlem sırasında ve sonrasındaki ağrı arasında çalışmamızda anlamlı ilişki bulunmamıştır. Probun rektuma yerleştirilmesi sırasında duyulan ağrının sadece intrarektal lidokain jel kullanımı ile intrarektal ultrasonik jel ve lidokainli periprostatik blokajın birlikte kullanıldığında duyulan ağrının VAS değerleri arasında anlamlı fark olmadığı görüldü. Prob yerleştirilirken üzerine lubrikan jel sürülmesine rağmen yalnızca periprostatik blokaj yapılan hastaların daha fazla ağrı duydukları ancak biyopsi alımı ve biyopsi sonrası VAS değerlerinin intrarektal ultrasonik jel ve lidokainli periprostatik blokajın birlikte kullanıldığı hastalar ile anlamlı olarak fark taşımadığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Prostat biyopsileri sırasında yalnızca lidokain ile periprostatik blokajın probun giriş anında yeterli olmayıp hastaların ağrı duymasına neden olduğu, bu nedenle periprostatik blokajla beraber intrarektal lidakain jel ile kombine kullanılmasının hasta konforunu arttırdığı ve bu kombinasyonun biyopsinin her üç aşamasında da en düşük VAS skorlarına sahip olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İntrarektal lokal anestezi, periprostatik sinir blokajı; prostat biyopsi.

Gökhan Çevik, Mustafa Ozan Ataçer, Hakan Akdere, Ersan Arda, Tevfik Aktoz. Comparison of Intrarectal Lidocainated Gel, Intrarectal Ultrasonic Gel and Periprostatic Nerve Blockage concerning Patients’ Pain Tolerance. Bosphorus Med J. 2021; 8(1): 1-6

Corresponding Author: Gökhan Çevik, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale