ISSN 2149-0287
Evaluation of Demographic and Clinical Characteristics of Patients Presenting to the Emergency Department with Traffic Accidents [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2016; 3(3): 85-89

Evaluation of Demographic and Clinical Characteristics of Patients Presenting to the Emergency Department with Traffic Accidents

Serdar Özdemir1, Ebru Ünal Akoğlu2, Taygun Baykal2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: Traffic accidents constitute an important part of the admission to the emergency department with trauma. The aim of this study; is to evaluate demographics, type of injury and our clinical approach of patients admitted to a third level education and research hospital after traffic accident in one year.
METHODS: The clinical data of patients who admitted to department of emergency medicine after a traffic accident between 1.1.2014 and 31.12.2014 date were evaluated. Patient’ s data was reached by using computer- based data recording system. Age and gender of the patients were evaluated. The type of accident, requested tests; blood tests, radiography, ultrasonography (USG), computed tomography (CT), focused assessment with sonography in trauma (FAST) by emergency physician were evaluated. Systems affected by the trauma were grouped in head and neck, thorax, abdomen, upper extremity and lower extremity. The count of affected systems were classified; single system, multiple systems and not affected system. The number of consultation based on branches was evaluated. The count of consultations were grouped; 1, 2, 3, 4 and more. The ending of the patients grouped as; hospitalization, referral, discharge and death. Clinics where patient was referred and clinics where patient was hospitalizated were evaluated.
RESULTS: 2492 patients were included in the study admitted to our clinic after a traffic accident in 2014. 1633 (66%) patients were male and 859 (34%) patients were female. The average age of the patients was calculated as 32.06 years. The 2492 patients in the study were 996 (40%) vehicle traffic accidents and 1496 (60%) nonvehicle traffic accidents.The count of affected systems were; 1413 (%26,7) patients single system, 916 (%36,8) patients multiple systems and 166 (%6,7) patients hasn’t affected system. 973 (39%) patients were affected from head and neck, 1119 (44.9%) patients from lower extremities, 765 (30.7%) patients from upper extremity, 338 (13.6%) patints from abdomen and 317 (12.7%) patients from the thorax. Count of consultations were in 1310 (%52,6) patients zero, in 904 (%36,3) patients one, in 103 (%4,1) patients two, in 26(%1) patients three and in 49 (%2) patients four and more. Most requested consultation branch was orthopedics. The ending of patients were in 177 (%7,1) patients hospitalization, in 2297 (%92,2) patients discharge, in 8 (%0,3) patients death and in 2 (%0,1) patients dispatch. The clinic that hospitalized most of the patients was ortopedics. According to the seasons cases there is a statistically significant difference between the incidence. According to this information improving and planning of emergency services should be continued.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Traffic accidents plays an important role in the admission of emergency services. Consultation, laboratory tests and imaging hold an important place on process of the admission and discharge of patients. Public should be informed about pre-trauma prevention methods and appropriate trauma centers. Thereby earlier and more effective intervention could be provided for patients.

Keywords: emergency services, traffic accident; trauma

Trafik Kazası ile Acil Servise Başvuran Hastaların Demografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Serdar Özdemir1, Ebru Ünal Akoğlu2, Taygun Baykal2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Acil servise travma nedeniyle olan başvuruların önemli bir kısmını trafik kazaları oluşturmaktadır. Çalışmamızın amacı; bir yıl içinde üçüncü basamak bir eğitim araştırma hastanesi acil tıp kliniğine trafik kazası sonrası başvuran hastaların demografik özelliklerini, yaralanma tiplerini ve klinik yaklaşımımızı değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Acil tıp kliniğine 01.01.2014 ve 31.12.2014 tarihleri arasında trafik kazası sonrası başvuran hastaların verileri değerlendirildi. Hastanenin bilgisayar tabanlı veri kayıt sistemi kullanılarak hastaların verilerine ulaşıldı. Hastaların yaş ve cinsiyetleri değerlendirildi. Kazanın oluş şekli, istenen tetkikler; kan tetkikleri, direkt grafi, ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi (BT), acil tıp kliniğinde travmaya yönelik odaklanmış ultrasonografi (FAST) yapılma sıklığı değerlendirildi. Travmadan etkilenen sistemler baş boyun, toraks, batın, üst ekstremite ve alt ekstremite olarak gruplandırıldı. Etkilenen sistem sayısı tek sistem, çoklu sistem ve etkilen sistem yok olarak gruplandırıldı. Branşlara göre istenen konsültasyon sayıları değerlendirildi. Vakalara istenen konsültasyon sayıları ise 1, 2, 3 ve 4 ve üzeri olarak gruplandırıldı. Hastaların kliniğimizden ayrılışları yatış, sevk, taburcu ve ölüm olarak gruplandırıldı. Hastaların yatış yapıldığı klinikler ve sevk edildiği klinikler değerlendirildi.
BULGULAR: 2014 yılında kliniğimize trafik kazası sonrası başvuran 2492 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların 1633 ‘ü (%66) erkek, 859 ‘u (%34) kadındı. Hastaların yaş ortalamaları 32,06 yıl olarak hesaplandı. Çalışmaya alınan 2492 hastanın 996 ‘sı (%40) araç içi iken, 1496 ‘sı (%60) araç dışı trafik kazasıydı. Hastaların 166’sında (%6,7) kazadan etkilenen sistem bulunmazken, 1413’ ünde (%56,7) etkilenen sistem sayısı tek, 916’ sında (%36,8) çoktur. Hastaların 973’ ünde (%39) etkilenen sistem baş ve boyun, 1119’ unda (%44,9) alt ekstremite, 765’ inde (%30,7) üst ekstremite, 338’ inde (%13,6) batın ve 317’sinde (%12,7) torakstır. Hastaların 1335’inde (%53,6) istenen tetkikler kan tetkiki, 1807’sinde (%72.5) röntgen, 1304’ ünde (%52.3) BT, 15’inde (%0.6) USG radyoloji ve 270’inde (%10.8) FAST acildir. Hastaların 1310’unda (%52.6) konsültasyon görülmezken, 904’ünde (%36.3) konsültasyon sayısı 1, 103’ünde (%4.1) 2, 26’ sında (%1) ve 49’unda (%2) 4 ve üzeri görülmektedir. En çok konsültasyon istenen branş ortopedidir. Hastaların 177’ si (%7.1) yatış, 2297’ sinde (%92.2) taburcu, 8’i (%0.3) ölüm ve 2’ si (%0.1) sevk nedeniyle takibi sonlanmıştır. En çok yatış yapılan branş ortopedidir. Mevsimlere göre vaka görülme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil servis başvuruları içinde trafik kazaları önemli bir tutmaktadır. Bu hastaların yatış ve taburculuk sürecinde ilgili branş konsültasyonları, görüntüleme ve laboratuar tetkikleri önemli yer tutmaktadır. Bu bilgiler ışığında acil servislerin planlanmasına ve iyileştirilmesine devam edilmelidir. Gerek halkın travma öncesi önleme yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi gerekse uygun merkezlere yönlendirilmesi için bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Böylece hastalara daha erken ve etkin müdahale sağlanabilecektir.

Anahtar Kelimeler: acil servis, trafik kazası; travma

Serdar Özdemir, Ebru Ünal Akoğlu, Taygun Baykal. Evaluation of Demographic and Clinical Characteristics of Patients Presenting to the Emergency Department with Traffic Accidents. Bosphorus Med J. 2016; 3(3): 85-89

Corresponding Author: Serdar Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale