ISSN 2149-0287
The Evaluation of Effectiveness of Pedicle Subtraction Osteotomy on Thoracic Level in Spinal Deformity Patients [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(4): 242-247 | DOI: 10.14744/bmj.2022.82687

The Evaluation of Effectiveness of Pedicle Subtraction Osteotomy on Thoracic Level in Spinal Deformity Patients

Emre Bal
Department of Orthopaedics Surgery and Traumatology, University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Classical instrumentation may be insufficient in the surgical treatment of rigid spinal deformities with structural changes in bone tissue. Many different types of osteotomy have been described to correct such rigid deformities. In this study, we aimed to evaluate the clinical and radiological results of pedicle subtraction osteotomy (PSO) applied at the thoracic level in patients with coronal and/or sagittal plane spinal deformity.
METHODS: 61 of the 123 cases, who underwent PSO for spinal deformity between 2010 and 2013, were included in the study. Pre- and post-operative ortho-radiography was performed; angles (scoliosis, kyphosis, and lordosis angles) and global sagittal balance were measured. Duration of operation, bleeding and complications were noted. SF-36 scoring was used for clinical outcome.
RESULTS: This study was consist of 30 male and 31 female patients including 28 scoliosis, 23 kyphosis and 10 ankylosing spondylitis cases. Post-operative mean Cobb angle was 62%, sagittal balance was 42%, kyphosis angle was 38%, thoracic kyphosis angle was 61%, and lordosis angle was 19.44% corrected (p<0.001). When radiological data were evaluated, significant improvement was observed in the angles of kyphosis and lordosis after PSO surgery. The eight parameters of SF-36 showed an increase in all patients, while the least change was observed in the pain parameter.
DISCUSSION AND CONCLUSION: PSO surgical technique is effective in patients with spinal deformity with sagittal balance disturbance at the lumbar region as well as thoracic level.

Keywords: Deformity, pedicle subtraction osteotomy, spine, thoracal, vertebrae osteotomy.

Omurga Deformiteli Hastalarda Torakal Seviyede Uygulanan Pedikül Çıkarma Osteotomisi Sonuçlarımız

Emre Bal
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Cerrahi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kemik dokusunda yapısal değişiklikler olan rijit omurga deformitelerinin cerrahi tedavisinde klasik enstrümantasyon yetersiz olabilir. Bu tür rijit deformiteleri düzeltmek için birçok farklı osteotomi türü tanımlanmıştır. Bu çalışmada, koronal ve/veya sagital düzlem spinal deformitesi olan hastalarda torasik düzeyde uygulanan pedikül çıkarma osteotomisinin (PSO) klinik ve radyolojik sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2010-2013 yılları arasında spinal deformite nedeniyle PSO uygulanan 123 olgunun 61'i çalışmaya dahil edildi. Ameliyat öncesi ve sonrası ortoradyografi yapıldı; açılar (skolyoz, kifoz, lordoz açıları) ve global sagital denge ölçüldü. Operasyon süresi, kanama ve komplikasyonlar kaydedildi. Klinik sonuç için SF-36 skorlaması kullanıldı.
BULGULAR: Bu çalışma, 28’i skolyoz, 23’ü kifoz ve 10’u ankilozan spondilit olgusu olmak üzere 30 erkek ve 31 kadın hastadan oluşuyordu. Postoperatif ortalama Cobb açısı %62, sagital denge %42, kifoz açısı %38, torasik kifoz açısı %61 ve lordoz açısı %19,44 olarak düzeltildi (p<0,001). Radyolojik veriler değerlendirildiğinde PSO cerrahisi sonrası kifoz ve lordoz açılarında anlamlı düzelme gözlendi. SF-36'nın sekiz parametresi tüm hastalarda artış gösterirken, ağrı parametresinde en az değişiklik gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PSO cerrahi tekniği, lomber bölgede ve torasik düzeyde sagital denge bozukluğu olan spinal deformitesi olan hastalarda etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Pedikül çıkarma osteotomisi, omurga, deformite, vertebra osteotomisi, torakal.

Emre Bal. The Evaluation of Effectiveness of Pedicle Subtraction Osteotomy on Thoracic Level in Spinal Deformity Patients. Bosphorus Med J. 2022; 9(4): 242-247

Corresponding Author: Emre Bal, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale